Ondersteuning STRONG en Omgevingswet

In 2016 ondersteunde Rijkswaterstaat Bodem+ vooral het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) bij de totstandkoming van de Invoeringswet Omgevingswet en de Aanvullingswet Bodem en Geluid (inclusief overgangsrecht), waarmee de Wet bodembescherming (Wbb) in de Omgevingswet wordt geïntegreerd. Ook voerden we een beleidsevaluatie uit op het Wijzigingsbesluit bodemenergie. We hielpen bij de eerste contouren van een Informatiehuis Bodem en Ondergrond en bij verschillende onderdelen van de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Aan de projectorganisatie rond de Basis Registratie Ondergrond (BRO) werkten 2 medewerkers (2 fte) van Bodem+ mee.

De belangrijkste producten die we leverden

Op het gebied van wet- en regelgeving droeg Bodem+ in 2016 bij aan:

  • De ontwerp-Aanvullingswet bodem en geluid (inclusief overgangsrecht), waaronder een uitvoerbaarheidstoets door Rijkswaterstaat en verwerking van de reacties op de openbare internetconsultatie.
  • De internetconsultatie van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering (Bedrijvenregeling) in februari 2016.
  • Ombouw van de geldende wet- en regelgeving voor bodembescherming en bodemenergie in de ontwerp-Besluiten Activiteiten Leefomgeving (BAL) en Kwaliteit Leefomgeving (BKL).
  • De uitvoering en rapportage van een beleidsevaluatie van het Wijzigingsbesluit bodemenergie. De resultaten rapporteren we in het voorjaar van 2017 aan de Tweede Kamer.
  • Diverse bijdragen aan de ontwerp-Structuurvisie Ondergrond, die in november 2016 ter internetconsultatie werd gepubliceerd.

Bodem+ ondersteunde in 2016 bij het plan-MER van STRONG. Ook hielpen we bij een strategische verkenning naar aanvullende grondwatervoorraden via Deltares. We troffen voorbereidingen voor een afwegingskader voor stedelijk grondwaterbeheer, Afwegingskader Stedelijk grondwater.

In augustus 2016 verscheen een nieuwe release van de WKO (warmte-koudeopslag)-tool met technische verbeteringen. Ook is met de release nieuwe kaartinformatie beschikbaar van vrijwel alle grondwateronttrekkingen en mogelijke tussenkomst van WKO-systemen die dichtbij liggen. In samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben we enkele sterprojecten geactualiseerd en toegevoegd.

Bovendien leverden we 2 fte ondersteuning aan de IenM-projectorganisatie Basisregistratie Ondergrond (BRO), waarvan 1 via E-Interim Rijk. De focus ligt voor de BRO op marktstandaardisatie voor een haalbare inrichting van nieuwe registratieobjecten. De businesscase van de BRO is gebaseerd op het terugdringen van faalkosten bij grote projecten door een betere inzet van ondergrondkennis. De IenM-projectorganisatie BRO leverde modellen en informatie aan grote projecten in samenwerking met Value Engineering- GeoRisicoManagement.