Afbouw ondersteuning bestaand beleid

Zoals afgesproken met het OpdrachtGeversOverleg van Rijkswaterstaat Bodem+ bouwden we onze ondersteuning op bestaand beleid in 2016 verder af. Het bestaande beleid gaat namelijk over in de Omgevingswet. En we richten onze energie op een goede inbouw van bodem in de Omgevingswet. In afwachting van het toekomstige nieuwe instrumentarium onder de Omgevingswet zetten wij actualisaties van het instrumentarium bij het vigerende beleid ook op een lager pitje. Alleen wettelijk verplichte instrumenten, zoals het Meldpunt bodemkwaliteit, blijven we actief bijwerken.

Bereikte hoofddoelen en resultaten

Zoals gebruikelijk, leverden we een bijdrage aan de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit en de aanpassing van geldende SIKB- en NEN-normdocumenten en CROW-publicaties. Daarnaast leverde Bodem+ vraaggestuurd advies over bodembescherming, bodemsanering of bodembeheer in (regionale) uitvoering.

De belangrijkste producten die we leverden

De regeling bodemkwaliteit wijzigde op 24 augustus 2016. Door deze wijziging vervingen we de aanwijzing van verschillende normdocumenten, die strijdig waren met de EU bouwproductenverordening (CPR), door normdocumenten die in overeenstemming zijn met de CPR. Ook legden we essentiële eisen voor publieke toezicht vast. Die vormen daarmee het kader voor het publieke toezicht op enkele normdocumenten. Voorts zijn de nieuwe onderzoeksprotocollen voor asbest aangewezen.

De laatste inhoudelijke discussie over de verbetervoorstellen van het Besluit bodemkwaliteit rondden we zover af dat we die bij de inbouw van het besluit bodemkwaliteit in het aanvullingsbesluit bodem mee kunnen nemen. Het gaat hier onder andere om een nieuw toetsingskader voor diepe plassen. Verder droegen we bij aan begeleidingscommissies voor herziening van SIKB BRL 9335, protocollen 1,2 en 4 (grondbanken). Dit zorgde voor duidelijke regels rondom het samenvoegen en splitsen van grond en protocol 7511 (eenvoudige bewerkingstechnieken baggerspecie), ten behoeve van het voornemen om de erkenningsplicht af te schaffen voor het ontwateren van baggerspecie. Ook droegen we bij aan de herziening van de norm voor vooronderzoek NEN 5717 en NEN 5725. We verwachten dat de herziene beoordelingsrichtlijnen en protocollen in een regelingswijzing kunnen worden aangewezen. Deze sturen we rond de zomer van 2017 naar Brussel voor notificatie bij de EU.

Niet alleen was Bodem+ verantwoordelijk voor het beheer van toets- en validatieapplicatie BoToVa (Bodem Toets en Validatieservice). Ook was Bodem+ verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van het Meldpunt bodemkwaliteit. In 2016 waren er 19.736 meldingen (zie hoofdstuk Uitvoering wettelijke taken).

Bodem+ informeerde stakeholders via de website. We publiceerden nieuwe veelgestelde vragen en vernieuwden ook de huidige veelgestelde vragen. Ook beantwoordden we vragen via de bodemhelpdesk. 50 tot 60% van alle vragen ging over het geldende Besluit bodemkwaliteit en over huidige regels voor grondverzet. Ook gaven we vraaggestuurde adviezen aan decentrale overheden. U kunt hierbij denken aan een samenwerkingsverband van 18 gemeenten en aan het waterschap en de provincie Limburg die samenwerken op het gebied van bodembeheer.