Hoofdstuk 5

Dit artikel hoort bij: Bodem+ Jaarrapportage

Uitvoering wettelijke taken

Illustratie Bodem+ roze

Uitvoering wettelijke taken

Rijkswaterstaat Bodem+ voert 6 wettelijke taken uit namens de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM). De beoordeling van aanvragen Baggerspecieverklaringen (op basis van Wbm (Wet belastingen op milieugrondslag) en Niet-reinigbaarheidsverklaringen grond (op basis van Bssa (Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen)) wordt uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (IenM-DGMI). De overige wettelijke taken verricht Bodem+ in opdracht van en worden gefinancierd door het directoraat-generaal Ruimte en Water (IenM-DGRW).

Baggerspecieverklaringen

Bodem+ verleende 69 baggerspecieverklaringen voor in totaal 241.872 ton baggerspecie. 5 baggerspecieverklaringen werden geweigerd, maar dat leidde niet tot beroeps- en bezwaarprocedures. In totaal verleende Bodem + hiermee voor circa € 3,2 miljoen aan vrijstelling voor afvalstoffenbelasting. In 2016 digitaliseerden we de aanvraagprocedure volledig, waarmee in alle gevallen de behandeltermijn binnen de maximale wettelijke afhandeltermijn viel. Bodem+ adviseerde het ministerie van IenM om de MinimumVerwerkingStandaard voor baggerspecie af te schaffen.

Aantal verleende baggerspecieverklaringen

Aantal verleende baggerspecieverklaringen
JaarAantal
2011116
20121
20130
201474
2015109
201669
Brontabel als csv (67 bytes)

Verklaringen niet-reinigbaarheid grond

In 2016 verleende Bodem+ 198 verklaringen van niet-reinigbaarheid voor in totaal 916.719 ton verontreinigde grond dat gestort mocht worden. Daarentegen werden 31 verklaringen van niet-reinigbaarheid geweigerd, waartegen 1 beroeps- en 1 bezwaarprocedure werd gevoerd. In 2016 werden voor het eerst verontreinigde gronden met PFOS gemeld. Deze zijn allemaal geweigerd omdat Bodem+ aangeeft dat deze gronden binnen 5 jaar te reinigen zijn. In totaal is hiermee voor ongeveer 916.719 ton aan ontheffing verleend voor te storten verontreinigde grond. Ook hiervoor digitaliseerden we in 2016 de aanvraagprocedure, waarmee in alle gevallen de behandeltermijn binnen de maximale wettelijke afhandeltermijn viel.

Aantal verklaringen niet-reinigbaarheid grond toevoegen

Aantal verklaringen niet-reinigbaarheid grond toevoegen
JaarAantal
2011227
2012290
2013233
2014222
2015181
2016198
Brontabel als csv (73 bytes)

Erkenningen Kwalibo

In 2016 verleende Bodem+ 1.090 erkenningen Kwalibo en voerden we 1.749 administratieve omzettingen uit. Hiervan werden 10 aanvragen niet-ontvankelijk verklaard. Verder behaalde het zoekmenu erkenningen Kwalibo in 2016 circa 369.248 pageviews.

Aantal erkenningen kwalibo 2016

Aantal erkenningen kwalibo 2016
StatusAantal
Verleend1090
Administratieve aanpassingen1749
Intrekking63
Geweigerd0
Niet-ontvankelijk10
Brontabel als csv (115 bytes)

Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit

  • Het aantal meldingen nam in 2016 toe tot 19.736, in vergelijking tot 17.570 in 2015.
  • De meeste meldingen (99%) werden elektronisch verzonden. In 2016 zijn er 151 schriftelijke meldingen ingediend, ten opzichte van 146 in 2015.
  • Aan de meldkamer van het meldpunt bodemkwaliteit zijn 832 vragen gesteld. Dat is een toename van 27% ten opzichte van 2015.
  • Het Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) verwerkte in 2016 in totaal 65% van de vragen over het meldsysteem bodemkwaliteit. De meeste vragen werden gesteld door bedrijven (70%) en waren voornamelijk telefonisch (85%).
  • In april 2016 leverden we de nieuwe release van het meldpunt op. In deze release vervingen we onder andere de geografische tool. De tool is nu gebruiksvriendelijker en de locaties kunnen exacter ingetekend worden.
  • In 2016 ondertekenden we een aansluitovereenkomst met de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het doel is om gegevens uit het Landelijke Meldpunt bodemkwaliteit aan te sluiten op Inspectieview Milieu. Als dit gerealiseerd wordt in 2017 ontstaat hierdoor een integraal instrument voor landelijke informatie bij toezicht en handhaving.
Aantal meldingen 2008-2016

Gelijkwaardigheidsverklaringen IBC Bouwstoffen

Namens de minister van IenM behandelt Bodem+ aanvragen voor gelijkwaardigheidsverklaringen IBC-voorzieningen onder het Besluit bodemkwaliteit. In 2016 ontvingen we 0 aanvragen. Bodem+ adviseerde het ministerie van IenM om deze wettelijke taak formeel af te schaffen.

Fabrikant-eigenverklaring

Namens de minister van IenM beheert en publiceert Bodem+ een register met fabrikant-eigenverklaringen: een type milieuhygiënische kwaliteitsverklaringen voor bouwstoffen. In 2016 zijn 4 nieuwe verklaringen toegevoegd. Het register bevatte eind 2016 in totaal 28 fabrikant-eigenverklaringen.

Kostenverhaal bodemsanering Wbb namens het Rijk

In 2016 wikkelde Bodem+, namens de rijksoverheid, 8 dossiers Kostenverhaal definitief af. In 2016 verstuurden we 10 stuitingsbrieven in 6 dossiers. Ook besloten we in overleg met het bevoegd gezag en de Landsadvocaat om in 6 dossiers niet meer te stuiten. Er zijn geen nieuwe zaken bijgekomen en geen inkomsten binnengehaald. De huidige actieve werkvoorraad bedraagt nog 6 dossiers.