Programmabeheer en financiële verantwoording

We leverden bij het OpdrachtGeversOverleg van Bodem+ het Jaarverslag 2015 en het Jaarwerkplan 2016 aan. Tegelijkertijd stelden we voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en de Directeur Generaal (DG) van Rijkswaterstaat (RWS) de financiële rapportages T1 t/m T4, Tmid 2016 en Teind 2016 op.

Ook ondersteunden we Programmabeheer via 2 afdelingshoofden en 1 managementondersteuner. Afdelingshoofd Bodem+ Ontwikkeling was Gilbert Boerekamp. Afdelingshoofd Bodem+ Uitvoering was Edwin van der Wel.

In 2016 is de personele capaciteit verder op orde gebracht in lijn met het opdrachtenpakket en de formatie door werving van 2 medewerkers, met uitstroom van 3 medewerkers (2 pensioen en 1 andere functie binnen RWS). De onderbezetting op eigen formatie is aangevuld via detacheringen van 6 medewerkers (ca. 2,0 à 3,0 fte) vanuit Deltares, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), provincie Friesland, gemeente Utrecht en 2 waterschappen. Ook zijn dit jaar 3 stagiairs van hogescholen en 2 RWS-trainees ingezet.

De inhuur van externe medewerkers brachten we terug tot ongeveer 0,2 fte. In 2015 brachten we de inhuur van externen al behoorlijk omlaag. Aan IenM werd in 2016 een projectsecretaris inbouw bodemregelgeving in de Omgevingswet geleverd en een kwartiermaker Uitvoeringsprogramma STRONG. Ook werden aan het programmabureau Basisregistratie Ondergrond 2 medewerkers geleverd.

Bodem+ ontving in 2016 3 verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Daarvan hebben we 2 verzoeken gehonoreerd en 1 afgewezen binnen de gestelde wettelijke termijn.

Financiële verantwoording:

Samenvatting inzet capaciteit en middelen gezamenlijke Bodem+-opdracht (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond

Samenvatting inzet capaciteit en middelen gezamenlijke Bodem+-opdracht (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond
OnderwerpPlanning + realisatie FTEBudget euro (x 1.000)Realisatie euro (x1.000)
Opgave spoed en Convenant Bodem en Ondergrond51.050835
Ondersteuning STRONG* en Omgevingswet9,522592
Afbouw ondersteuning bestaand beleid3350378
Kennisopbouw en -overdracht11,5750889
Uitvoering wettelijke taken3230170
Programmabeheer3--
Kennis- en innovatieontwikkeling Bodem en Ondergrond-200259
Totalen352.8052.623
Totalen met correctie STRONG-afspraken2.6952.623

* Van het STRONG-budget hebben we in overleg met IenM € 110.000 ingezet voor overgelopen betalingen voor het project C.885 BOA DGRW STRONG Realisatie & beheer Informatiehuis Bodem & Ondergrond + Implementatie en beheer BRO uit 2015.

1.  Het projectmiddelenbudget van € 1,05 miljoen voor het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond kent een eigen verantwoordingsstructuur via het Programmateam bodemconvenant en de Stuurgroep OGB.

2.  Bovengenoemde budgetten zijn exclusief het restbudget van € 172.000 vanuit het boekjaar 2015. Dit restbudget is overgeboekt naar 2016 en ook gebruikt in 2016.

Brontabel als csv (487 bytes)

Samenvatting andere opdrachten, maar NIET gefinancierd door gezamenlijke Bodem+-opdrachtgevers

Samenvatting andere opdrachten, maar NIET gefinancierd door gezamenlijke Bodem+-opdrachtgevers
OnderwerpPlanning + realisatie FTEBudget euro (x 1.000)Realisatie euro (x1.000)
DGMI: VANG III - Natuurlijk Kapitaal3,2408395
DGMI: VANG IV - Coördinatie Normalisatie - Certificatie - Accreditatie bodembeheer*0,57618
Rijkswaterstaat: eigen uitvoering Rijkswaterstaat121.1821.222
DGRW: Slimme en Gezonde stad0,6--
Werken voor derden: internationaal0,2--

* Van het VANG IV-budget is in kwartaal 3 van 2016 € 36.000 teruggegeven aan DGMI.

Brontabel als csv (378 bytes)