Ordentelijk grondverzet blijft belangrijk

In 2019 blijven we investeren in de kennisbasis rond bestaande regelgeving op het gebied van grondverzet (graven, saneren, toepassen, reinigen en storten). Grondverzet is overal in Nederland aan de orde van de dag. Het is belangrijk zorgvuldig om te gaan met grondverzet, vanwege het belang van een vitale bodem, veilig gebruik van de bodem en de bijdrage van de bodem aan maatschappelijke opgaven. Recente incidenten laten zien dat het op peil houden van kennis noodzakelijk is, zowel voor de ondersteuning van het Rijk als voor decentrale overheden. Hoewel de Omgevingswet een andere structuur heeft, zijn de regels voor grondverzet straks in hoofdzaak ongewijzigd. De inbouw van de bestaande bodemregelgeving (o.m. Besluit bodemkwaliteit en Besluit uniforme saneringen) in de Omgevingswet heeft in 2019 prioriteit. De ondersteuning van bestaand beleid bestaat vooral uit ‘de winkel open houden tijdens de verbouwing’.

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

In november 2018 is een belangrijke wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd. In deze wijziging wordt onder meer de borging van het vooronderzoek van bodemonderzoeken versterkt en is verduidelijkt dat in grond en baggerspecie geen plastics mogen zitten. De verwachting is dat deze wijziging leidt tot verduidelijking, maar ook tot vragen omdat de uitvoeringspraktijk zich eerst moet richten op deze nieuwe bepalingen. Het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem is in 2018 in internetconsultatie geweest. 2019 staat in het teken van het verwerken van alle input en het ondersteunen van het ministerie van IenW om te komen tot een versie die aan het parlement en de Raad van State kan worden voorgelegd. Daarnaast wordt in 2019 een reguliere wijziging van de Regeling bodemkwaliteit voorbereid die per 1 januari 2020 in werking moet treden.

De kennis van de regels voor het grondverzet houden we op peil. Decentrale overheden zullen ook in 2019 onderhoud plegen aan hun lokale bodembeleid. Wij bieden ondersteuning bij zaken als de omgang met diffuse loodverontreinigingen in bodems en asbestonderzoeken in relatie tot puin en afval in de bodem bij nieuwe verontreinigingen zoals PFOS, PFAS en GenX. Dit doen wij door decentrale overheden desgevraagd te helpen bij het maken en actualiseren van lokaal beleid voor bijzondere vraagstukken en/of calamiteiten die zich in de uitvoeringspraktijk voordoen. We kijken bij die ondersteuning al wel vooruit naar de manier waarop de oplossingen straks passen binnen de Omgevingswet. De dossiers rond thermisch gereinigde grond, diepe plassen, AEC-bodemas, rubbergranulaten op kunstgrasvelden, PFAS en vervuilde grond in Barneveld vragen om strategische inbreng van specialistische kennis ten behoeve van beantwoording van vragen vanuit politiek en de Tweede Kamer. Bodem+ blijft die kennis onderhouden en inbrengen. Verder ondersteunt Bodem+ de beleidsevaluatie die het ministerie van IenW uitvoert op het gebied van kwaliteitsborging in het bodembeheer.

Bodem Toets- en Validatieprogramma

We verzorgen ook in 2019 weer het beheer en onderhoud van het Bodem Toets- en Validatieprogramma, ofwel BoToVa. Dit doen we in samenwerking met Informatiehuis Water en Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB).

Overige taken

We voeren het secretariaat van de landelijke werkgroep Toezicht en Handhaving en organiseren voor deze werkgroep minstens 3 platformdagen. Dit doen we samen met de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) en SIKB. We ondersteunen de Kwaliteitsimpuls Wet bodembescherming van het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB). Met gemeenten en omgevingsdiensten zijn we in gesprek hoe zij dit platform kunnen overnemen en integreren in soortgelijke visitatieprogramma’s.

Voor de opgave ‘Ondersteuning onderhoud bestaande bodembeleid en -regelgeving’ hebben wij voor 2019 circa 5,0 fte aan capaciteit gepland.