Betrouwbaar, digitaal en op tijd

Namens de Rijksoverheid voeren wij 6 wettelijke taken uit. Het beoordelen van aanvragen Baggerspecieverklaringen (op basis van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm)) en Niet-reinigbaarheidsverklaringen grond (op basis van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa)) doen we in opdracht van het ministerie van IenW-DGMI (directoraat-generaal Milieu en Internationale Zaken). De overige 4 wettelijke taken voeren we uit in opdracht van IenW-DGRW (directoraat-generaal Ruimte en Water).

Rijkswaterstaat Bodem+ coördineert en beheert het Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit. In 2019 verwachten we ruim 20.000 meldingen voor het nuttig hergebruiken van grond, baggerspecie en bouwstoffen in de bodem of in oppervlaktewater. We onderzoeken waar dit meldpunt in de toekomst ondergebracht kan worden binnen het instrumentarium van de Omgevingswet. We zullen in 2019 enkele gebruikerswensen ter verbetering van het meldsysteem doorvoeren.

In 2016 ondertekenden we een aansluitovereenkomst met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om gegevens uit het Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit aan te sluiten op de Inspectieview Milieu. We verwachten dat deze aansluiting in 2019 is gerealiseerd en dat zo een integraal instrument voor landelijke informatie bij toezicht en handhaving ontstaat.

Erkenningen kwaliteitsborging bodembeheer

Het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen stellen eisen aan de kwaliteit en de integriteit van de uitvoerende organisaties. Bedrijven en overheidsinstanties die aangewezen werkzaamheden willen uitvoeren, de zogenaamde bodemintermediairs, moeten in bezit zijn van een certificaat en een erkenning. Opdrachtgevers mogen alleen gebruikmaken van erkende bodemintermediairs. Namens de minister van IenW zorgen wij voor het afhandelen van aanvragen voor deze erkenningen. In 2019 verwachten we zo’n 2.500 aanvragen voor erkenningen en wijzigingen van erkenningen te verwerken, en 2 of 3 beroep- en bezwaarprocedures te voeren.

Kwalibo (3100 afhandelingen)

Kwalibo (3100 afhandelingen)
KwaliboPercentage
1e aanvraag5%
Aanvraag wijziging32%
Admin. wijziging53%
Intrekking10%
Brontabel als csv (98 bytes)

Uitvoering kostenverhaal bodemsanering namens Rijk

Namens de minister van IenW voeren wij de wettelijke taak kostenverhaal uit in het kader van de Wet bodembescherming. Hieronder vallen onder meer het onderhandelen en het treffen van schikkingen met grote bedrijven en het versturen van stuitingsbrieven. In 2018 hebben wij onze werkvoorraad op dit gebied nagenoeg afgerond. Dat betekent dat wij nu het ministerie van IenW en decentrale overheden alleen nog adviseren bij eventuele nieuwe casussen.

Gelijkwaardigheidsverklaringen IBC bouwstoffen

Namens de minister van IenW zorgen wij voor de afhandeling van aanvragen voor gelijkwaardigheidsverklaringen IBC-voorzieningen (isoleren, beheersen en controleren) die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit. In 2019 blijft onze inzet op dit gebied zeer beperkt. Door de toekomstige aanpassing van het Besluit bodemkwaliteit wordt deze taak in 2021 geschrapt.

Baggerspecieverklaringen en Verklaringen niet-reinigbaarheid grond

Namens de minister van Financiën beoordelen we aanvragen voor baggerspecieverklaringen, waarmee een ontdoener vrijstelling van afvalstoffenbelasting krijgt in geval van stort. Namens de minister van IenW beoordelen we aanvragen om verklaringen niet-reinigbaarheid grond, waarmee landelijk geborgd is dat alleen niet-reinigbare en niet-immobiliseerbare grond wordt gestort. In 2019 verwachten we in totaal zo’n 250 tot 300 aanvragen te verwerken en 2 of 3 beroep- en bezwaarprocedures te voeren.

Verklaringen (300 afhandelingen)

Verklaringen (300 afhandelingen)
VerklaringenPercentage
Reinigbaarheid78%
Baggerspecie32%

We beoordelen zowel de aanvragen voor verklaringen ‘Niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond’ en ‘Baggerspecie’ als de aanvragen voor erkenningen op basis van het Besluit bodemkwaliteit.

Brontabel als csv (63 bytes)

Voor de opgave `Uitvoering wettelijke taken’ hebben wij voor 2019 gemiddeld 4,0 fte aan capaciteit gepland.