Kennisdeling in de praktijk

De meeste klanten kennen en waarderen Bodem+ vanuit haar rol in het versterken van bodemkennis in de praktijk. Net als voorgaande jaren blijven we deze kernactiviteit uitvoeren. Dit doen we door samen te werken, deel te nemen aan netwerken en initiatieven, kennisportalen over bodemzaken te beheren en onze expertise in te zetten bij (decentrale) overheden. Hoe ziet ons werk er in 2019 uit?

Met de komst van de Omgevingswet worden alle gemeenten primair verantwoordelijk voor de leefomgeving en zijn zij aan zet voor het opstellen van een omgevingsvisie en -plan. Hierbij bepalen de gemeenten zelf hoe hun bodem en ondergrond ingezet kunnen worden voor hun maatschappelijke opgaven. Het is daarbij van belang dat zij zich bewust zijn van de meerwaarde van bodem en ondergrond en van de schade die onzorgvuldige omgang ermee kan veroorzaken. Ook in 2019 zal er daarom veel behoefte zijn aan kennisuitwisseling over de bodem en ondergrond. 

Informatiepunt

Als informatiepunt en vraagbaak blijven we met websites, bodemhelpdesk, nieuwsbrieven en weekberichten een kennis- en bibliotheekfunctie vervullen.

Onze bodemhelpdesk vormt samen met de helpdesks Water, Afvalbeheer, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, InfoMil en Omgevingsloket online het Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL). Jaarlijks beantwoordt de bodemhelpdesk circa 2.500 vragen over wet- en regelgeving en het daarmee samenhangende instrumentarium.

Samenwerking

Onze gezamenlijke missie: het bevorderen van samenwerking en kennisdeling voor een duurzaam gebruik van bodem en ondergrond. Rijkswaterstaat/Bodem+ werkt samen met Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), Deltares, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en TNO in het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO). ‘Samenwerken aan kennis’ is ons motto.

Ook werken we in toenemende mate samen met de IPO werkgroep Bodem en Ondergrond (BOOG) en het gemeentelijk netwerk bodem en  ondergrond (WEB) die in toenemende mate een rol nemen op het snijvlak bodem- ondergrond- nieuwe maatschappelijke opgaven.

In 2019 organiseren we op elkaar afgestemde bijeenkomsten, zoals het Symposium BodemBreed, Baggernetdagen, Platform bodembeheer, Platform Toezicht Bodem en de Nationale Geoweek. Daarnaast blijven we betrokken bij de aanwas, scholing en opleiding in het onderwijs in het kader van het KOBO (Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond). Daar blijven impulsen nodig gezien de beperkte aanwas en toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

Bodeminformatiebeheer

Bodeminformatiebeheer kent een aantal structurele producten en diensten die we in 2019 regulier blijven beheren. Bekendste voorbeelden zijn bodemloket.nl en het beheer van data-uitwisselstandaarden. Bodemloket.nl, met ongeveer 800 tot 1.000 gebruikers per dag, blijft in ons beheer. In opdracht van de stuurgroep Ondergrond, Grondwater en Bodem werken we de visie op het toekomstige bodeminformatiebeheer verder uit. De realisatiefase van het BIDON-project (Bodeminformatie delen tussen overheid en netbeheerders) stagneerde in 2017. Daar pleegt Bodem+ in 2019 geen inspanningen meer op.

Ondersteuning regio’s

Onze accountmanagers zijn actief aanwezig in de regio en zullen ook in 2019 de signalen, ervaringen en behoeften uit de lokale uitvoeringspraktijk terugkoppelen aan Bodem+ en/of het ministerie van IenW. Daarnaast worden best practices en praktijkervaringen uitgewisseld, zowel in als tussen de regio’s. De ambitie is om onze accountmanagers nog meer in te zetten om decentrale overheden te activeren waar het gaat om de bodemconvenantsdoelen en de Omgevingswet.

Internationaal

Ook internationaal blijven we in 2019 actief. We vertegenwoordigen het ministerie van IenW in internationale netwerken en gremia als het Common Forum Soil, dragen bij aan de implementatie van Sustainable Development Goals (actie 15.3), voeren het secretariaat van Netherlands Soil Partnership en ontvangen internationale delegaties in Nederland.

Initiatief Bewust Bodemgebruik

Het Initiatief Bewust Bodemgebruik werkt in 2019 ijverig door met de waarden van bodem en ondergrond via de lijnen van:

  • Sustainable Development Goals;
  • Duurzaam Landgebruik & Economie;
  • Stedelijk gebied;
  • Landbouw & Voedsel.

Het (ambassadeurs)netwerk wordt aangevuld met partijen die werken aan een programma voor nieuwe landbouwsystemen én partijen die nadrukkelijker de verbinding stad – (onder)grond – grondstoffen – energie weten te maken. In 2019 vinden voorbereidingen plaats om in 2020 een nieuwe interdisciplinaire TerrAgenda te presenteren. Dit netwerk draait al enkele jaren hoofdzakelijk op eigen kracht, met een beperkte ondersteuning door Rijkswaterstaat Bodem+.

Voor de opgave ‘Kennis en informatievoorziening’ hebben wij voor 2019 circa 6,7 fte aan capaciteit gepland.