Ondergrond in beeld voor onderbouwde beleidskeuzes

Op 1 januari 2018 ging de Wet op de Basisregistratie Ondergrond van start. Alle bronhouders kennen per 1 januari 2018 een leverplicht en een raadpleegplicht voor het groeiend aantal beschikbare registratieobjecten.

Inmiddels zijn 3 registratieobjecten in gebruik:

  • grondwatermonitoringsputten;
  • sonderingen;
  • bodemkundig boormonsterprofielen.

In totaliteit is in 28 registratieobjecten voorzien, die in 4 tranches tot 2023 in werking treden.

Rijkswaterstaat Bodem+ ondersteunt het landelijke programmabureau BRO van het ministerie van BZK met 2,9 fte. Tot juni 2019 staat dit implementatieteam paraat om de coördinator ondergrond per bronhouder (alle ZBO’s) ‘on the spot’ te helpen bij het aansluiten en aanleveren van data.

Voor het werken met 3D digitale ruimtelijke informatiemodellen kan het ministerieel Programmateam BRO de bronhouders van dienst zijn.

Als proof of concepts zijn inmiddels voorbeelden van meerdere praktijkprojecten beschikbaar op de website www.basisregistratieondergrond.nl.