Kennis tot omgaan met conventionele explosieven bij gemeenten vergroten

Het ministerie van BZK heeft RWS gevraagd een offerte uit te brengen voor het oprichten en beheren van een Kenniscentrum Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het kenniscentrum wordt opgericht voor een periode van minimaal 4 jaar. We zijn gevraagd vanwege onze ervaring met het opzetten en faciliteren van kenniscentra. Daarnaast beschikken we als Bodem+ over een bestaande infrastructuur en een breed netwerk van medeoverheden.

De Tweede Wereldoorlog is al bijna 75 jaar voorbij. Toch zitten er nog veel niet gesprongen explosieven in de ondergrond. Die kúnnen een probleem zijn bij werkzaamheden in of op de bodem. Op dit moment wordt er zo’n 60 miljoen euro per jaar uitgegeven aan opsporingsonderzoek om te voorkomen dat er daadwerkelijk ongelukken gebeuren. De primaire doelgroep van het kenniscentrum zijn gemeenten. Het kenniscentrum heeft als doel de kennis met betrekking tot het omgaan met conventionele explosieven bij gemeenten te vergroten. Dit moet gemeenten beter in staat stellen afgewogen doelmatige en kostenefficiënte besluiten te nemen bij het opsporen van conventionele explosieven. Een belangrijke taak is dan ook het verspreiden en toepasbaar maken van beschikbare kennis.

Daarnaast heeft het kenniscentrum een taak in kennisontwikkeling door het initiëren, begeleiden en implementeren van onderzoek. Dit moet gemeenten handvatten bieden op het moment dat zij met conventionele explosieven te maken krijgen. In het verlengde daarvan moet er een afwegingskader komen dat gemeenten helpt bij de besluitvorming, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid om wel/niet tot opsporing van conventionele explosieven over te gaan. Dat is iets dat de gehele keten aangaat. Het kenniscentrum richt zich daarom niet alleen op gemeenten, maar ook op de gesprekspartners van gemeenten.

Voor inhoudelijke input maken we gebruik van kennis en expertise uit het werkveld. Experts van de gemeenten en de EOD zullen ook deel gaan uitmaken van het kenniscentrum. Voor het kenniscentrum is in een eerste raming uitgegaan van circa 2,5 fte per jaar en een onderzoeksbudget van €500.000,- per jaar. Naar verwachting zal het kenniscentrum in de tweede helft van 2019 van start gaan.

Afhankelijk van de besluitvorming en beschikbaarheid van capaciteit wordt in 2019 prioriteit gegeven aan het opzetten van de website, het inrichten van de helpdesk en het maken van een strategisch communicatieplan voor het kenniscentrum.