Vernieuwing van het bodembeleid, werk in uitvoering

Dit jaarwerkplan 2019 geeft op hoofdlijnen onze toekomstplannen weer en schetst daarnaast enkele ontwikkelingen. In 2018 zijn grote stappen gezet met de ontwerp- Aanvullingswet en het ontwerp- Aanvullingsbesluit bodem. Ook realiseerde het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond al diverse (deel)doelen. In 2019 gaan we nog meer de verbinding leggen met grote programma’s als de NOVI, het Deltaprogramma, het Klimaatakkoord en ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. Ook de afronding van het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem en de onderliggende regeling krijgt topprioriteit.

Ons werk in 2019.

Lees meer in de inleiding

Ondersteuning modernisering bodemregels in de Omgevingswet.

Lees meer hoofdstuk 1

Ondersteuning Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond.

Lees meer in hoofdstuk 2

Ondersteuning onderhoud bestaande bodembeleid en - regelgeving.

Lees meer in hoofdstuk 3

Professionele uitvoering wettelijke taken.

Lees meer in hoofdstuk 4

Kennis en informatievoorziening.

Lees meer in hoofdstuk 5

Ondersteuning Basis Registratie Ondergrond.

Lees meer in hoofdstuk 6

Ondersteuning Deltaprogramma en Nationaal Programma Bodemdaling.

Lees meer in hoofdstuk 7

Inriching Kenniscentrum Conventionele Explosieven.

Lees meer in hoofdstuk 8

Programmabeheer en totaaloverzicht.

Lees meer in hoofdstuk 9