Voorwoord

Dit artikel hoort bij: Bodem+ Jaarwerkplan 2019

Volop werk in uitvoering - Bodem en ondergrond in de Omgevingswet

Meisje met bal ligt op gras waarbij aarde onder gras zichtbaar is, twee andere meisjes komen aanrennen

Belangrijkste 5 speerpunten

Ook in 2019 wordt veel van Rijkswaterstaat Bodem+  en zijn opdrachtgevers en klanten gevraagd. De ambities en maatschappelijke opgaven waaraan bodem, grondwater en de ondergrond een bijdrage kunnen leveren worden aldoor groter en concreter. De omvang van de Bodem+-opdracht blijft echter wel gelijk. We moeten dus prioriteiten stellen en zullen verschillende activiteiten moeten afronden of overdragen. Alleen zo kunnen we de schaarse beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk inzetten. Daarnaast willen we in 2019 een nieuw Kenniscentrum Conventionele Explosieven oprichten. Onze bijdrage aan het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie en aan de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) worden steeds groter en krijgen steeds meer impact. Werk aan de winkel dus!

Onze speerpunten in 2019

 • Het ondersteunen van het ombouwen van de huidige bodemwet- en regelgeving naar de Omgevingswet en onderliggende besluiten heeft nog steeds de hoogste prioriteit. Lag in 2018 het accent op het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem, in 2019 zetten we vol in op het ondersteunen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bij de totstandkoming van de ontwerpregeling bodem en bij de voorbereiding op de aanpassing van het bijbehorende instrumentarium. In de eerste helft van 2019 biedt Bodem+ ook nog volop ondersteuning op het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem. Waar mogelijk helpen we provincies en gemeentes op de wijziging in bevoegd gezagtaken en implementatie.
 • Ook in 2019 steunen we het gezamenlijke Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 van de 2 bodemconvenanten en van de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Het bedrijfsleven is hier intensief bij betrokken. Inhoudelijk blijft onze aandacht gericht op het versnellen en afronden van de spoedoperatie bodemsanering en het ondersteunen van de transitie naar beheren en benutten van bodem en ondergrond. Deels versneld door de komst van de Omgevingswet (decentralisatie) en deels door de gevoelde urgentie rond de maatschappelijke opgaven als energietransitie en klimaatverandering en het toenemende besef dat bodem en ondergrond daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Het thema voor 2019 is ‘ondersteunen bij de olievlek’. Deze term is bedoeld als metafoor voor de verdere bewustwording en verspreiding van de opgedane inzichten, tot in ‘de haarvaten’ van werkprocessen waar verschillende disciplines elkaar ontmoeten. Dit is een langdurige stap in het transitieproces die je niet in 1 jaar afrondt.
 • We bouwen onze ondersteuning van het Deltaprogramma, spoor Ruimtelijke adaptatie, verder uit. In 2019 helpen we de stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie (10 miljoen Euro) in te richten, bouwen we verder mee aan het Nationale Kennisprogramma Bodemdaling, zoeken we verbinding met de RegioDeal Groene Hart Bodemdaling (12 miljoen Euro) en helpen we RWS met het traject Klimaatbestendige netwerken areaal RWS.
 • In 2019 helpen we om de BasisRegistratie Ondergrond (BRO) verder uit te bouwen en goed te implementeren. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) breiden we de inzet voor het programmabureau BRO uit. In 2019 volgt de wettelijke verplichting van 8 nieuwe registratieobjecten. Hiervoor leveren wij vooral ondersteuning op het gebied van communicatie, voorlichting en de implementatie van de BRO.
 • Onze kennis over het huidige bodembeleid houden we op peil tijdens de ombouw naar de Omgevingswet. Deze kennis blijven we ten dienste stellen aan gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en waterschappen die erom vragen. Dit betekent dat:
  - we vraag gestuurd blijven adviseren over de huidige bodemwet- en regelgeving;
  - onze accountmanagers regionaal werkzaam blijven;
  - onze bodemhelpdesk open blijft en het huidige kwaliteitsniveau houdt;
  -we samen met kennispartners platform- en kennisbijeenkomsten organiseren;
  - we de wettelijke taken namens het ministerie van IenW professioneel en efficiënt blijven uitvoeren.

Verder willen we in 2019 een nieuw landelijk Kenniscentrum Conventionele Explosieven inrichten voor decentrale overheden. In opdracht van het ministerie van BZK werken we aan de offerte en voorbereidingen daarvan.

Samen werken, samen sterker

Onze ervaren en professionele adviseurs pakken deze opdrachten met vertrouwen aan. Dat doen zij in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers, klanten en de kennisinstituten. We werken onder meer intensief samen met:

 • het provinciale Bodem en ondergrond (BOOG) overleg van IPO
 • het gemeentelijk netwerk bodem en ondergrond (WEB)
 • het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond;
 • het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);
 • de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILenT);
 • de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB);
 • onze partners in het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond;
 • en natuurlijk is er de interne samenwerking met diensten en directies binnen RWS zelf.

Bodem+ programma in cijfers

Werkpakketten Bodem+ 2019

Bovenstaand schema laat de werkpakketten zien waar de afdeling Bodem en Ondergrond in 2019 aan werkt. We zetten onze capaciteit (en kennis) meer in op andere programma’s en voor andere afdelingen van RWS. In 2019 geldt dit voor ruim 20 procent van onze personele capaciteit. We dragen inmiddels bij aan:

 • het Deltaprogramma;
 • Aan de Slag met de Omgevingswet;
 • RWS Natuurlijk Kapitaal;
 • RWS Duurzame leefomgeving.

Aan de gezamenlijke Bodem+-opdracht werken in 2019 net zoveel mensen als in 2018. In onderstaande figuur ziet u de omvang van deze opdracht sinds 2005:

Bodem+ opdracht in cijfers

Het werk wordt uitgevoerd door ambtenaren van RWS, aangevuld met 5 externe projectleiders van decentrale overheden en 1 programmamanager voor het Uitvoeringsteam van het Bodemconvenant. In 2019 is naar verwachting geen ruimte voor nieuwe inhuur of detacheringen.