Hoofdstuk 5

Dit artikel hoort bij: Jaaroverzicht #01

Maak leefomgeving schoon en gezond

Zonnepaneel in de berm van de snelweg.

Groen licht voor duurzame weg

De Werkgroep Duurzame Wegconcepten wil duurzame infrastructuur bevorderen door praktijkervaringen onderling te delen en belemmeringen rond innovatief inkopen weg te nemen. Tijdens 2 LEF-sessies werden verschillende projecten met een innovatieve of duurzame doelstelling besproken, waaronder de weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere en InnovA58. Resultaat: 5 concrete aandachtspunten, die als leidraad dienen voor innovatief inkopen.

De 5 aandachtspunten sluiten aan bij de geconstateerde behoefte aan maatwerk, omdat duurzame oplossingen in de praktijk vaak niet standaard zijn in te kopen. Aan welke functies moet een innovatie bijvoorbeeld voldoen? Hoe zien de eigendomssituatie en het verdienmodel eruit? Hoe blijven kosten en tijd beheersbaar en hoe ga je om met de risico’s? Mattijs Erberveld, namens Rijkswaterstaat lid van de werkgroep: ‘Deze punten komen deels bij ieder project aan de orde, maar vragen juist bij innovaties extra aandacht. Aan de hand van bestaande projecten met een innovatieve of duurzame doelstelling hebben we iedere vraag uitgewerkt in een advies voor projectleiders. Gebruik bij die specifieke belemmering bijvoorbeeld dát instrument of kijk daar eens naar. Denk aan de inzet van de Aanpak Duurzaam GWW of de Innovatiekoffer.’

Vervolgstap

De Werkgroep Duurzame Wegconcepten – bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken, Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, ondernemersorganisatie FME en branchevereniging NLingenieurs – ontwikkelde hieraan voorafgaand al 4 duurzame wegconcepten. Met de online weergave van de 5 aandachtspunten en praktijkervaringen is de opdracht afgerond. ‘Op de vraag hoe deze wegconcepten te realiseren, hebben we hiermee een antwoord gegeven. In een vervolgstap kunnen deze wegconcepten nu concreet worden doorvertaald naar projecten.’

Scroll verder naar beneden voor andere projecten om de leefomgeving schoner en gezonder te maken...

Fietsers rijden onder een tunneltje door.

Samen bijdragen aan gezonde verstedelijking

Het aantal Nederlanders dat in een stedelijke omgeving woont, blijft de komende jaren groeien. Daarmee neemt ook het belang toe om deze gebieden gezond te houden, met voldoende groen en ruimte om te bewegen. Rijkswaterstaat speelt daar vaak een rol in en nam daarom deel aan een werkexcursie in de Schiedam over gezonde verstedelijking. Het resultaat: nieuwe inzichten en een samenwerkingsovereenkomst tussen Schiedam en Rijkswaterstaat.

De werkexcursie deed in totaal 4 locaties aan, waaronder Schieveste, een langgerekte strook grond tussen de A20 en station Schiedam Centrum. Dit knooppunt van weg, water en spoor is een voorbeeld van waar gezonde verstedelijking beter kan. Het is geen aantrekkelijke plek en vormt een barrière tussen het centrum en Schiedam-Noord. Daardoor komen bewoners uit de noordelijke wijken nauwelijks meer op de fiets naar de stad. Omgekeerd bezoeken weinig centrumbewoners de groene gebieden aan de noordrand.

Intensievere samenwerking

Goede voorbeelden waren er ook: het tunneldak over de nieuwe A4, waar de gemeente sportaccommodaties gaat bundelen, en de Wilhelminahaven, die in de toekomst meer een woon-, werk- en recreatiefunctie moet krijgen. De projecten laten vooral zien dat een intensievere samenwerking tussen partijen – waaronder Rijkswaterstaat – bijdraagt aan een gezondere leefomgeving.

Naar aanleiding van de werkexcursie gaan Rijkswaterstaat en de gemeente Schiedam meer met elkaar samenwerken op het thema gezonde verstedelijking.

Hieronder volgt nóg een mooi project om de leefomgeving schoner en gezonder te maken...

Auto's op snelweg. Boven de weg hangen routeborden voor de A12 en de A27.

Helpende hand bij burgerparticipatie

Het voornemen van Rijkswaterstaat om de A12 en A27 bij Utrecht te verbreden, leidde tot een burgerinitiatief in de Utrechtse wijk Lunetten, direct grenzend aan beide snelwegen: een multifunctionele en duurzame geluidsmuur moet bijdragen aan een schonere lucht en minder geluidsoverlast. Als pilotproject rond de innovatie burgerparticipatie liet Rijkswaterstaat in 2014 de financiële haalbaarheid van dit plan onderzoeken.

Lunetten ligt in de oksel van de A12 en de A27 en kampt al jaren met geluidsoverlast en een verminderde luchtkwaliteit. De groep bewoners wil, met de voorgenomen verbreding, beide thema’s aanpakken door een hogere en bredere geluidswering te laten bouwen dan gebruikelijk. ‘De geluidsmuur bestaat uit verschillende ruimtes waarin bedrijven zich bijvoorbeeld kunnen vestigen’, zegt Inez ’t Hart, adviseur Ruimte en Gebiedsgericht werken. ‘Het idee is dat met de verhuur de extra bouwkosten worden gecompenseerd.’ Rijkswaterstaat heeft onderzocht of dit klopt en bespreekt de resultaten in de loop van maart 2015 met de betrokken omwonenden.

Klik op de pijltjes links en rechts om naar een ander artikel te gaan. Klik op het menu-icoon - de drie streepjes linksboven - om de inhoudsopgave te bekijken.