Onze kust is gevormd door zand, slib en de dynamiek van getijden en golven. De geulen die van nature gevormd zijn, vormen de vaarwegen naar de Waddeneilanden en de Noordzee. Ze lopen dus niet recht en soms worden er door de natuurlijke stroming delen verlegd.

Goede begeleiding van de scheepvaart is dus heel belangrijk in het Waddengebied. Iedere maand peilen we de diepte van de geulen. Als het nodig is, verleggen we de boeien of laten we drempels wegbaggeren. Zo wordt er in de vaargeul naar Ameland minimaal iedere werkdag gebaggerd.

Bert van der Meulen (projectleider)

Bereikbaarheid vaarverbinding Holwerd - Ameland

Bij de vaarverbinding Holwerd-Ameland is vaak sprake van vertraging van de veerdienst. Daarom werkte Rijkswaterstaat, samen met gemeente Ameland en Wagenborg Passagiersdiensten, aan mogelijke oplossingen. Dit resulteerde in de volgende maatregelen:

  1. De vaargeul verkorten door 1 bocht af te snijden.
  2. Aanpassen dienstregeling met 30 minuten inlooptijd tussen de middag.
  3. Het optimaliseren van het in- en uitladen van de boot.
  4. Het realiseren van een sneldienst met een vaartijd van 20 minuten.
  5. Het optimaliseren van het baggeren van de vaargeul.

Voor wat betreft het aanpassen van de dienstregeling is vanuit de Tweede Kamer, mede naar aanleiding van signalen vanuit de Amelander bevolking, aangedrongen om de mogelijkheid van een 5 kwartiers-dienstregeling te onderzoeken. De overige maatregelen worden in 2017 in gang gezet.

Bert van der Meulen, projectmanager, vertelt: ‘De oplossingen lossen het probleem grotendeels op tot ongeveer 2030. Daarom luidde het eindadvies om te starten met het opstellen van een duurzame toekomstvisie op de vaarverbinding tussen Ameland en de vaste wal. Die visie moet zich richten op de toekomstige vervoersbehoefte, de vlootsamenstelling en de vaarroute. In 2028 wordt de veerdienst opnieuw aanbesteed. Voor die tijd moeten de maatregelen vanuit de toekomstvisie dus zo veel mogelijk gerealiseerd zijn.’

De veerdam op Ameland
Hermien Schaap (omgevingsmanager)

Reconstructie veerdam Ameland

In 2016 is hard gewerkt aan de reconstructie van de veerdam op Ameland. Dit is de plek waar de boot aan- en afmeert. De reconstructie was nodig om de veiligheid en bereikbaarheid van de veerdam te garanderen. De 3 belangrijkste maatregelen zijn:

  1. De kade ophogen en voorzien van stalen damwanden.
  2. De bruggen van de aanleginrichting renoveren.
  3. Nieuwe meerpalen plaatsen rondom de veerdam.

De veerdam is de komende decennia weer een duurzame en veilige voorziening voor de veerdienst.

Hermien Schaap, omgevingsmanager, vertelt: ‘Bij de uitvoering van de werkzaamheden hebben we veel rekening gehouden met de gebruikers van de veerdam. De veerdienst bleef ongehinderd varen door de aanleg van een tijdelijke aanmeerinstallatie gedurende de renovatie van de bruggen. We hebben helaas wel wat tegenslagen gehad bij de renovatie van de bruggen, daar werken we nu nog hard aan oplossingen.'

‘Een mooi pluspunt van het project is de samenwerking met gemeente Ameland. We hebben werk met werk kunnen maken door ook de kade van de jachthaven op te hogen en te voorzien van stalen damwanden. Dit geeft ruimte voor een nieuwe indeling van de openbare ruimte op de veerdam en de jachthaven. Dit is naar verwachting in de zomer van 2017 klaar. De veerdam en de jachthaven vormen dan samen een mooi geheel.’

De zeeverkeerscentrale

Zeeverkeerscentrale

Op de Brandaris op Terschelling huisvest de zeeverkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Van hieruit monitoren en begeleiden we al het scheepvaartverkeer op de Waddenzee. De centrale staat in nauw contact met de schepen van Rijkswaterstaat. De bemanning te water begeleidt de scheepvaart en handhaaft de vaarregels op het Wad. Vlak naast de Brandaris en de haven ligt de betonningsloods. 100 jaar lang werden hier de boeien onderhouden en opgeslagen. Momenteel wordt er samen met Staatsbosbeheer en gemeente Terschelling gekeken naar een nieuwe invulling voor de loods.

Duurzame winterboeien

Rijkswaterstaat moet ook in de winter zorgen voor een vlotte en veilige doorvaart op de hoofdvaarwegen. Goede markering is daarbij van groot belang. Daarom ontwikkelden we boeien die zomer én winter meegaan. IJs op de vaarwegen kan de boeien verplaatsen of beschadigen. Daarom ontwikkelden we een speciale boei die bestand is tegen winterse weersomstandigheden. De ijsspar is van kunststof en heeft een slim lichthoedje met een zonnecel, die zorgt voor duurzame verlichting. Deze gaat niet kapot door het ijs.

Zelfs in de wintermaanden laadt de ijsspar goed genoeg op om de schippers door de donkere nacht te leiden. Een efficiënte, veilige en goedkope oplossing.

Bekijk ook de korte video over de ijsspar.

De ijsspar