< Ga terug naar hoofdstuk 4

Kijk naar de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingswet en je ziet de Koers 2020 al aan het werk. Duurzame leefomgeving, een grote rol voor IT en natuurlijk: samenwerking met veel, heel veel partners. Ineke van der Hee, directeur van het programma Aan de slag met de Omgevingswet: ‘De overheid organiseert zich voor jou in plaats van andersom. Samenwerking tussen overheden is daarbij essentieel.’

Ineke van der Hee

De Omgevingswet. Zoals bij veel goede plannen is het idee simpel, maar de uitvoering complex. Eén loket voor alle vergunningen op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Eén antwoord voor bewoners, bedrijven of overheden die een vergunning willen aanvragen. Sneller inzicht in wat kan en wat niet. Meer lokale afwegingsruimte om ruimte te bieden aan initiatieven en oplossingen op maat. En één samenhangende visie op onze leefomgeving, die ervoor moet zorgen dat Nederland mooier en veiliger wordt.

Oog voor de aarde

Van der Hee is directeur van het programma Aan de slag met de Omgevingswet, een interbestuurlijk programma van de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en het Rijk. Het programma helpt overheden met de voorbereidingen voor de grote oversteek: van 26 verschillende wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving naar één Omgevingswet. Een verandering waarin Rijkswaterstaat met zijn uitgestrekte areaal en kennis van bodem en water een belangrijke rol speelt. Zo gaan helpdesken van onder meer Rijkswaterstaat samenwerken in het nieuwe Informatiepunt Omgevingswet. Ook gaat Rijkswaterstaat, via de zogenoemde Informatiehuizen, data beschikbaar stellen. Maar denk ook aan de doorontwikkeling van het digitale Omgevingsloket waar alle relevante informatie over vergunningen bij elkaar komt. Want de Omgevingswet is vooral ook een digitale mammoetklus.

‘Een duurzame leefomgeving wordt een kerntaak voor Rijkswaterstaat’, zegt Van der Hee. ‘Daar ligt de directe link met de Omgevingswet. De nieuwe wet heeft als doel om die duurzame leefomgeving mogelijk te maken. Nederland mooier en veiliger. Vanuit dat gemeenschappelijke belang zijn alle betrokken overheden aan het werk. Koers 2020 sluit daar naadloos bij aan.’

De regio induiken

Voor Rijkswaterstaat betekent de Omgevingswet ook dat zijn klassieke taakopvatting verschuift. Niet langer speelt de nationale water- en wegbeheerder veelal automatisch de rol van vergunningverlener of handhaver. In de nieuwe werkelijkheid is Rijkswaterstaat veel meer een partner van provincies, gemeenten en waterschappen die – ook met maatschappelijke partners – een samenhangend plan uitdenken voor een bepaald gebied, bijvoorbeeld de provincie Friesland of de gemeente Rotterdam.

‘Het wordt nog veel belangrijker dat we onze landelijke taak uitvoeren én gaan verbinden met discussies die op lokaal en regionaal niveau spelen’, zegt Van der Hee. ‘Dat betekent warme contacten onderhouden, je openstellen voor de belangen van een ander en continu in gesprek blijven. Het is niet langer voldoende dat we alleen redeneren vanuit onze eigen taak. Het gaat er juist om dat we wendbaar en flexibel zijn, meedenken en over onze eigen grenzen kijken. Onze voelsprieten moeten altijd actief zijn.’

< Ga terug naar hoofdstuk 4