Samenwerken aan waterkeringen van wereldniveau. Blijven investeren en innoveren op het gebied van mobiliteit. En flexibel inspelen op razendsnelle ontwikkelingen in informatietechnologie en data. Om onze opgaven te vervullen, zitten we vol goede én concrete plannen.

Waterveiligheid

Samenwerken aan waterkeringen van wereldniveau
Nederland leeft met het water, Ons Water, al eeuwenlang. Ons land is er groot mee geworden en profiteert er nog steeds van. Denk aan het transport over de grote rivieren en het belang van onze havens. Maar vanwege de lage ligging is Nederland ook kwetsbaar voor overstromingen, zeker nu de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en het klimaat onvoorspelbaarder wordt. Bescherming tegen hoogwater is en blijft daarom van levensbelang. Dit is het werk van Rijkswaterstaat. Samen met andere waterbeheerders houden wij onze waterkeringen in goede conditie, van de kleinste binnendijk tot keringen als de Hollandsche IJsselkering of de Oosterscheldekering. Daarnaast zorgen we voor voldoende water van hoge kwaliteit voor mens, natuur en economie.

Waar willen we staan in 2020?
In 2020 is Nederland, dankzij de intensieve samenwerking tussen Rijkswaterstaat, waterschappen, markt en kennisinstituten, nog steeds een boegbeeld op het gebied van watermanagement en waterveiligheid (topsectoren). Innovaties op dit gebied zijn hier te zien (showcases). In 2019 is de Omgevingswet ingevoerd. Daarmee is het Rijk, en dus ook Rijkswaterstaat, in veel gevallen niet meer het eerste ‘bevoegd gezag’. Dat worden de regionale overheden (waterschappen, provincies, gemeenten). Dat betekent dat we op een andere manier werken: veel meer als gelijkwaardig partner tussen de andere beheerders. Onze houding is proactief, gericht op samenwerking en het denken in mogelijkheden.

Welke stappen willen we concreet zetten?

  • We realiseren samen met anderen grote programma’s: Ruimte voor de Rivier, de versterking van Afsluitdijk en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Ook presenteren we showcases op het gebied van duurzaam beheer van de grote wateren (waaronder de Markerwadden).
  • We geven waterkwaliteit en ecologie in de grote rijkswateren een impuls, mede dankzij de extra aandacht voor een duurzame leefomgeving. Dit doen we met de Deltaaanpak waterkwaliteit en zoetwater. Hierdoor voldoet Nederland voor het hoofdwatersysteem uiterlijk in 2027 aan de Europese doelen.
  • We gaan aan de slag met Slim watermanagement. Hierdoor is meer water beschikbaar op momenten dat het echt nodig is.


Bekijk hieronder meer over waterveiligheid: Ruimte voor de Rivier

Mobiliteit

Blijven investeren, blijven innoveren
Mobiliteit over weg en water is de levensader van onze economie. Prognoses laten zien dat het aantal weggebruikers tot 2020 verder groeit. Daarnaast staan we de komende jaren voor een enorme vervangingsopgave, omdat veel infrastructuur het einde van zijn levensduur bereikt. Om Nederland tijdens die operatie bereikbaar en veilig te houden, werkt Rijkswaterstaat dagelijks aan wegen en vaarwegen. We vernieuwen rijstroken, bruggen, sluizen, viaducten en tunnels. Met verkeersmanagement leiden we het verkeer in goede banen.

Waar willen we staan in 2020?
In 2020 is Nederland nog altijd goed bereikbaar over weg en water. De infrastructuur van ons land behoort nog steeds tot de wereldtop. We zijn een proeftuin voor nieuwe vormen van mobiliteit. Om de verwachte verkeersgroei op te vangen, blijven we samen met andere beheerders knelpunten oplossen. Dat doen we niet alleen door asfalt aan te leggen, maar ook door onze wegen en vaarwegen beter te benutten en optimaal gebruik te maken van nieuwe technieken.

Welke stappen willen we zetten?

  • We zetten in op operationeel verkeersmanagement, beheer en onderhoud, vervanging en renovatie en het uitvoeren van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).
  • Rijkswaterstaat gaat door met Beter Benutten. Het belang van IT en data wordt op dit gebied steeds groter.
  • We geven meer aandacht aan duurzaamheid en mobiliteit in en rond de steden. Veel steden werken inmiddels aan leefbaarheid, vestigingsklimaat, groei en verduurzaming van de economie. Dit leidt tot andere behoeften op het gebied van bereikbaarheid: duurzamer, schoner en gezonder.

Bekijk hieronder meer over mobiliteit: Beter Benutten

Informatietechnologie en data

Flexibel inspelen op razendsnelle ontwikkelingen
De ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie (IT) en data gaan erg snel. We leven in een tijd waarin de digitale infrastructuur bepalend is. Robotisering gaat een grote impact krijgen. Ook voor Rijkswaterstaat wordt het belang van deze ontwikkelingen alleen maar groter. Om hierop in te spelen, is het belangrijk dat Rijkswaterstaat zich flexibel openstelt voor nieuwe manieren van samenwerken, kennisdelen en informatie uitwisselen. Want de tijd dat IT en data iets waren van de IT-afdeling is voorbij.

De verbindende schakel
IT en data vormen de verbindende schakel tussen de nationale netwerken die Rijkswaterstaat samen met zijn partners binnen de overheid beheert. Sluizen, bruggen en tunnels zijn al lang geen losse objecten meer, maar wisselen steeds meer informatie uit. Hierdoor ontstaat een digitaal netwerk tussen objecten (Internet of Things). De weggebruiker, zijn smartphone en zijn voertuig leveren straks real time-informatie aan Rijkswaterstaat. Via in car-technologie staan voertuigen in verbinding met verkeerssystemen langs de weg.

Industriële automatisering zorgt ervoor dat sluizen, tunnels en bruggen doen wat ze moeten doen (denk aan bediening, signalering of hoogtedetectie). Daarnaast is IT een mogelijk alternatief voor beton en staal: we kunnen meer halen uit onze bestaande (vaar)wegen, zonder dat bijvoorbeeld extra asfalt nodig is. Tot slot zijn IT en data belangrijk bij het in kaart brengen en voorspellen van het benodigde onderhoud aan de infrastructuur. Zo kunnen sensoren in de bewegende delen van bruggen en sluizen ons helpen onderhoud te plannen, zodat gebruikers minder te maken krijgen met storingen.

Waar willen we staan in 2020?
Rijkswaterstaat doet al veel op het gebied van IT en data. We leveren informatie aan de gebruikers van wegen en vaarwegen, onze partners en marktpartijen. Daarnaast ontwikkelen en beheren we veel data, bijvoorbeeld voor gebruik bij oplossingen op het gebied van smart mobility. Hier gaan we volop mee door. Ook grijpen we de kansen die nieuwe data en IT-ontwikkelingen ons bieden. Ons doel is dat alle Nederlanders in 2020 real time kunnen beschikken over relevante informatie over de ontwikkelingen op de weg, het water en het land. Daarnaast wil Rijkswaterstaat binnen de overheid één van de koplopers zijn op het gebied van open data en cyberveiligheid.

Welke stappen gaan we concreet zetten?

  • We gaan verder met het uitvoeren van de i-Strategie Rijkswaterstaat, de RWS-Data-agenda, de sourcingstrategie Industriële Automatisering, i-Technologie en de Cyber Security Strategie.
  • We blijven investeren in onze digitale infrastructuur. Om nieuwe toepassingen te kunnen gebruiken moeten die flexibel zijn, veilig en robuust. Dat vraagt om zorgvuldig testen en hergebruik van IT-bouwstenen.
  • We blijven investeren in de betrouwbaarheid en veiligheid van onze IT en data. De IT maken we verder robuust en eenduidig, onder andere door uitvoering van het programma Beveiligd Werken Rijkswaterstaat. We hebben permanente aandacht voor de security-, privacy- en ethische aspecten van het gebruik van onze data.
  • We staan open voor nieuwe oplossingen en samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld start-ups en kennisinstituten.


Bekijk hieronder meer over IT en data: Datalab