Rijkswaterstaat verricht werk dat ertoe doet. We leven in de veiligste delta ter wereld. We kunnen gaan en staan waar we willen. Samen met onze partners levert Rijkswaterstaat hier een bijdrage aan: een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. En daar zijn we trots op.

Koers 2020

Al meer dan tweehonderd jaar verandert Rijkswaterstaat mee met de omgeving om antwoorden te geven op de vraagstukken van een nieuwe tijd. Deze wendbaarheid is nu meer dan ooit belangrijk: de ontwikkelingen in de wereld om ons heen gaan namelijk sneller en vragen meer van ons. Dat is ook de uitdaging voor onze koers naar 2020. Waar gaan we mee door en wat vernieuwen we? Daar gaat deze koers over. Over hoe we het met elkaar in 2020 nog beter gaan doen: voor de gebruikers van de (vaar)weg en het water, voor onze partners, voor de politiek. Deze koers hebben we met elkaar gemaakt, met de actieve inbreng van duizenden collega’s en veel van onze partners.

De samenhang van onze opgaven

In de eerste plaats draagt Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie voor Infrastructuur en Milieu zorg voor de fysieke wereld om ons heen. Dit betekent dat we alle activiteiten van Rijkswaterstaat verantwoorden vanuit de impact op onze aarde. Dat is het fundament, onze duurzame leefomgeving.

Onze tweede verantwoordelijkheid is waterveiligheid, essentieel voor ons bestaan. Rijkswaterstaat zorgt er samen met de andere waterbeheerders voor dat Nederland veilig is en blijft voor hoogwater. Op de derde plaats hebben we de zorg voor voldoende schoon water, samen met veiligheid een voorwaarde voor het leven in ons land.

De vierde opgave van Rijkwaterstaat is mobiliteit over weg en vaarweg, onmisbaar voor economische groei en welvaart. In 2020 willen we samen met de andere wegbeheerders blijven werken aan een Nederland dat goed bereikbaar is over weg en water.

De vijfde opgave is de zorg voor onze digitale infrastructuur. Informatietechnologie (IT) en data zijn de verbindende schakel tussen de leefomgeving, wegen, vaarwegen en watersystemen en biedt daarmee kansen voor de optimalisatie van het geheel. IT en data vormen de vernieuwende verbinding met de mensen op de weg en vaarweg. Denk aan file-informatie via apps en de mogelijkheden van IT en data voor smart mobility – slimme mobiliteit.

Voortbouwen op resultaat

Koers 2020 bouwt voort op vernieuwingen die we met het Ondernemingsplan 2015 in gang hebben gezet. We gaan door met het werken als één Rijkswaterstaat, samen met anderen, elke dag beter. We blijven continu verbeteren op een procesgerichte manier met KR8, en gaan door met dienend leiderschap als managementfilosofie. De afgelopen jaren waren niet gemakkelijk. De bezuinigingen als gevolg van de economische crisis waren fors. De impact op onze organisatie, collega’s en ambities was groot. Er is veel van ons allemaal gevraagd. Dat we ons werk desondanks op een betrouwbare manier blijven doen, is een groot compliment aan alle Rijkswaterstaters.

We hebben de afgelopen jaren veel bereikt: we hebben de organisatie ingericht volgens werkprocessen, hebben de sturing en de structuur van onze organisatie vernieuwd. En we zijn anders gaan werken. Tegelijkertijd zijn we daarmee nog niet klaar. De processen zijn ingericht, maar we moeten ze nog beter werkend krijgen. Dat zit hem in heldere afspraken, concreet maken wat we van elkaar verwachten en met elkaar onduidelijkheden wegnemen. Laten we dus vooral met elkaar het gaan doen. De verantwoordelijkheid nemen én krijgen om onze nieuwe organisatie werkend te maken. Leren door te doen.

Daarnaast is het tijd om de mens meer centraal te stellen. Want wat bindt ons bij Rijkswaterstaat? Onze drijfveer om bij te dragen aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Alleen kent onze organisatie soms wel erg veel regels en interne procedures. Zaken die creativiteit, betrokkenheid en enthousiasme in de weg kunnen staan. Nu de interne structuren en processen zijn vernieuwd, richten we onze aandacht op elkaar, onze partners en bovenal: op onze gebruikers en omgeving.

> Lees het interview

De sleutel tot succes: jouw bijdrage aan RWS

Koers 2020, het is de volgende stap voor heel Rijkswaterstaat. De mens stellen we meer centraal. Hoe zorgen we ervoor dat we goed samenwerken, wendbaar en deskundig zijn, zodat we meerwaarde blijven leveren voor de samenleving? Dat geldt voor elke Rijkswaterstater, ongeacht of ze bestuurder zijn, weginspecteur, adviseur of sluismeester. De sleutel tot succes is zelf met de koers aan de slag te gaan in ons dagelijkse werk. Dat doe je met Mijn RWS: jouw persoonlijke bijdrage aan de Koers 2020.

Leeswijzer

  • In hoofdstuk 2 staat de missie centraal en formuleren we een ambitie die richting geeft aan ons werk voor de komende jaren.
  • Hoofdstuk 3 schetst de (bestaande) maatschappelijke opgaven op het gebied van waterveiligheid, mobiliteit, informatietechnologie en data. Wat zetten we inhoudelijk door.
  • Hoofdstuk 4 gaat nader in op nieuwe maatschappelijke opgaven: duurzame leefomgeving en smart mobility.
  • Hoofdstuk 5 gaat over hoe we willen werken: vanuit waarden en de bedoeling van Rijkswaterstaat.
  • In hoofdstuk 6 zetten we uiteen op welke manier we willen werken.
  • Hoofdstuk 7 richt zich op Mijn RWS: hoe elke Rijkswaterstater zelf betekenis kan geven aan Koers 2020.