Optreden als één Rijkswaterstaat, wendbaar zijn, samenwerken, kennis en vakmanschap: het zijn de bouwstenen voor onze werkwijze.

Optreden als één Rijkswaterstaat, wendbaar zijn, samenwerken, kennis en vakmanschap, het zijn de bouwstenen voor onze werkwijze. De komende jaren zetten we de lijn van het Ondernemingsplan 2015 voort, richten de blik naar buiten en stellen de mens meer centraal. Onze klanten (gebruikers van weg en vaarweg, onze partners) staan daarbij altijd voorop. Mocht er onverhoopt iets misgaan op onze netwerken, dan nemen wij zelf de verantwoordelijkheid. Als de situatie erom vraagt, ondernemen wij zo snel mogelijk herstelacties. Wij blijven immers eigenaar, ook als anderen fouten maken. Onderdeel van het eigenaarschap is ook goed gastheerschap: onze gebruikers en bezoekers voelen zich welkom.

Eén Rijkswaterstaat

Werken in processen, continu verbeteren van de kwaliteit met KR8 en dienend leiderschap
Door samen te werken als één Rijkswaterstaat heeft onze organisatie nu een herkenbaar gezicht naar de buitenwereld. Ook zijn onze processen beschreven en onze werkwijzen eenduidig en gestandaardiseerd. Daarom gaan we door met het verbeteren van onze werkprocessen via de KR8- methodiek. Toch voelt procesgericht werken nog niet voor iedereen binnen Rijkswaterstaat als vertrouwd. De processen zijn ingericht, maar we moeten ze nog beter werkend krijgen. Vooral in de dagelijkse praktijk. Dat zit hem in heldere afspraken, concreet maken wat we van elkaar verwachten en samen onduidelijkheden wegnemen. Laten we dus vooral met elkaar in gesprek gaan in ons dagelijkse werk. Leren door het te doen in plaats van theorie op papier. Verder werken we door aan dienend leiderschap, met het accent op de menselijke kant.

Waar willen we staan in 2020?

 • We werken echt als één organisatie, één Rijkswaterstaat. We weten elkaar te vinden en zorgen er samen voor dat we betere diensten leveren. We kennen de afnemers van onze diensten en gebruiken hun ervaringen om onszelf verder te verbeteren.
 • Binnen alle werkprocessen zijn taken, rollen en bevoegdheden duidelijk op het niveau van individuele medewerkers. Mensen weten wat er van hen wordt verwacht en wat zij van elkaar kunnen verwachten. Iedereen is gemotiveerd om hier samen mee aan de slag te gaan.
 • We werken vanuit vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. We hebben invloed op ons eigen werk. Er is vertrouwen en ruimte voor iedereen om professionaliteit, expertise en talent in te kunnen zetten.
 • We blijven onszelf verbeteren om een zo goed mogelijke kwaliteit aan de samenleving te bieden. De KR8-methodiek is een bruikbaar hulpmiddel om mensen het beste uit zichzelf te laten halen. Hetzelfde geldt voor de Ideeëncoöperatie.
 • Dienende leiders laten de inhoud van het werk over aan medewerkers en richten zich primair op de ondersteuning en begeleiding van hun mensen. De dienende leider vervult een voorbeeldfunctie en inspireert. Op die manier helpt de dienende leider zijn medewerkers bij het volledig ontplooien van hun talenten.
 • Persoonlijk leiderschap stelt mensen in staat verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen werk. Ook weten ze wat ze van hun dienende leider nodig hebben om hun werk goed uit te voeren en zich te ontplooien.

Welke stappen gaan we zetten om daar te komen?

 • Elke Rijkswaterstater heeft zelf de sleutel in handen om de doelen voor 2020 te halen. Door naar elkaar te luisteren en het gewoon te doen. Door met je collega’s en de klant in gesprek te zijn. Dat geldt voor medewerker én leidinggevende. Over verwachtingen en het resultaat. Over wat we leveren voor onze klant, over wat we kunnen verbeteren.
 • We ontwikkelen geen nieuwe instrumenten, maar gaan het gewoon doen. Er zijn voldoende hulpmiddelen om ons hierbij te ondersteunen. Laten we beginnen met verbeteren, ter plekke, daar waar de hulp nodig is. Beginnen bij een goede probleemanalyse, want daaruit komt de juiste oplossing voort.
 • Het PDCA-model (plan, do, check, act) blijven we inzetten om kritisch te blijven op wat we doen en of we dat goed doen.

Een paar voorbeelden

Hoewel de samenwerking in de processen nog voor verbetering vatbaar is, horen we steeds meer goede voorbeelden. Wat helpt is dat collega’s elkaar regelmatig opzoeken en daardoor beter samenwerken. Soms kost dat meer (reis)tijd, maar wat ze ervoor terugkrijgen is begrip voor elkaars werk en belangen.

Grip op onderhoudsmeldingen in de keten: de balie
Waarnemingen van weginspecteurs, districten en meldingen van weggebruikers komen samen in één loket en worden van daaruit doorgezet naar de juiste plek. Zo voorkomen we dat onderhoudsmeldingen blijven zweven bij verschillende schakels in het proces.

Eén Rijkswaterstaat voor vaarweggebruikers: bediencentrale Maasbracht
Sinds alle sluizen in Limburg centraal worden bediend, kan de Bediencentrale Maasbracht een schip volgen van Zuid-Limburg tot Brabant. De vaarweggebruiker profiteert hiervan doordat bijzonderheden over schepen sneller met elkaar worden besproken.

Zakelijk samenwerken

De gemeenschappelijke opgave centraal
Rijkswaterstaat is steeds meer een gelijkwaardige partner op een divers speelveld van belanghebbende partijen. Alleen door de handen ineen te slaan en over onze eigen grenzen heen te kijken, bereiken we meer en verenigen we verschillende belangen. Dit geldt ook voor onze interne organisatie: samenwerken zorgt voor betere ideeën, nieuwe energie en geeft plezier aan ons werk. Zakelijk samenwerken is de essentie: professioneel zijn, elkaar durven aanspreken en gericht blijven op het resultaat.

Waar willen we staan in 2020?

 • We werken samen op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid (elkaar wat gunnen) en respect.
 • We richten ons veel meer op de buitenwereld. Dat is belangrijker dan het optimaliseren van onze eigen processen. De blik naar buiten geeft energie en inspiratie voor ons eigen werk.
 • We zijn een betrouwbare partner en een graag geziene gesprekspartner die met aandacht luistert, meedenkt over kansen en handelt vanuit transparantie en openheid.
 • Wij handelen doortastend en zijn professioneel. We kennen ons eigen belang en stellen onszelf zo nodig ook zakelijk op, maar altijd met respect voor het belang van de ander.
 • Het gezamenlijke doel staat voorop, dus we geven de ander ruimte om successen te behalen.
 • We denken meer in mogelijkheden en minder in belemmeringen. Als we toch nee zeggen, kunnen we uitleggen waarom.
 • We leggen onze werkwijze niet op aan onze partners. We zijn in staat onze kaders en richtlijnen los te laten als dat kan en nodig is.
 • We vragen anderen al in een vroeg stadium om met ons mee te denken over hoe wij onze doelen kunnen bereiken, zodat we maximale maatschappelijke meerwaarde creëren.

Welke stappen gaan we zetten om daar te komen?
De nadruk niet ligt op praten over samenwerking. We gaan het gewoon doen, in de praktijk, in ons dagelijks werk. We maken tijd om met elkaar stil te staan bij wat goed gaat en wat niet. We laten voorbeeldgedrag zien en geven elkaar feedback op onze wijze van samenwerken. We leven onszelf in de ander in.

Marktvisie voor de bouwsector

De Marktvisie (marktvisie.nu) is samen met brancheorganisaties en ProRail geschreven en inmiddels door veel organisaties ondertekend. De Marktvisie omschrijft de gezamenlijke ambitie voor de bouwsector in 2020: we willen een excellerende sector. Om dat te bereiken, bundelen we onze krachten om de opgave waar we voor staan zo goed mogelijk aan te pakken. Dit betekent dat we - als dat mogelijk of nodig is - bij het formuleren van een uitvraag vroegtijdig in gesprek gaan met marktpartijen en brancheorganisaties. Zo scheppen we helderheid en werken we samen aan een betere uitvraag, zodat ook het eindproduct meer aan de verwachtingen voldoet. Na gunning willen we beter met elkaar samenwerken en zo samen zorgen voor een beter resultaat.

Voorbeeld samenwerken

Bekijk hieronder meer over samenwerken: Marktvisie en RWS Partner

Kennis en vakmanschap

Vertrouwen op elkaars professionaliteit
Een belangrijk deel van onze reputatie hebben we te danken aan de kennis en kunde die Rijkswaterstaat de afgelopen 218 jaar heeft opgebouwd. Om ook in de toekomst succesvol te zijn, blijft een solide kennisbasis belangrijk. Daarnaast kent Rijkswaterstaat een uitdagende opgave op het gebied van personeelsbeleid: onze gemiddelde leeftijd is hoog en leidt de komende 10 jaar tot een grote uitstroom van ervaren collega’s. Tegelijkertijd moeten we flink concurreren met andere werkgevers in een krappe arbeidsmarkt. Proactief investeren in werving en ontwikkeling van (jonge) medewerkers en in kennisoverdracht is daarom van belang.

Waar willen staan in 2020?

 • We hebben onze eigen kennis, vakmanschap en talenten op niveau. We weten deze in de organisatie te vinden en goed in te zetten. We benutten de kennis en het talent van onze partners waar die van toegevoegde waarde zijn.
 • We kijken goed naar de talenten en drijfveren van onze mensen. We zetten hen in waar ze het beste tot hun recht komen. Dit zorgt voor betekenisvol werk dat ruimte biedt voor maximale zelfontplooiing.
 • We hebben de samenwerking met onze kennispartners versterkt. Dat doen we door allianties met de markt aan te gaan, communities of practice te organiseren en de banden met kennisinstituten, universiteiten en andere onderwijsinstellingen verder aan te halen.

Welke stappen gaan we zetten om daar te komen?
Om de doelen voor 2020 te halen, gaan we het volgende doen:

 • Areaalkennis is de basis voor alles wat Rijkswaterstaat doet. In 2020 is de areaalinformatie van Rijkswaterstaat betrouwbaar en actueel. Deze informatie wordt eenmalig ingewonnen, bijgehouden en vastgelegd in een toegankelijk systeem. Onderdeel hiervan is een koppeling met het documentinformatiesysteem en het financiële systeem. Ook leveren we informatie voor de Basisregistratie Ondergrond en voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Dat doen we met het programma Areaal Informatievoorziening Rijkswaterstaat (AIR): een forse veranderaanpak voor de betrokken collega’s.
 • Rijkswaterstaat wil een aantrekkelijke werkgever zijn, ook voor (jong) IT- en technisch talent.
 • We werven proactief: als we zien dat er ergens een behoefte gaat ontstaan, spelen we daar tijdig op in.

Wat betekent vakmanschap voor mij?

Of je jezelf nu een vakman, vakvrouw of professional noemt, het inzetten van je kennis in je werk maakt jou waardevol voor Rijkswaterstaat. Wat doe jij eraan om ook over een paar jaar de juiste kennis te hebben, je te ontwikkelen als professional? Zonder jouw kennis en vakmanschap en dat van alle andere bekwame collega’s kan Rijkswaterstaat niet functioneren. Neem het serieus, werk eraan, en neem de tijd om je blijvend te ontwikkelen. Alleen zo kunnen we meerwaarde blijven bieden aan onze omgeving.

> Lees het interview

Wendbaarheid

Denken in kansen en mogelijkheden
De wereld om ons heen verandert voortdurend. Als we tijdig willen inspelen op die ontwikkelingen moeten we wendbaar zijn. Wendbaarheid is het vermogen van een organisatie zich met haar producten, diensten en processen continu en snel aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

Waar willen we staan in 2020?

 • We denken vanuit kansen en mogelijkheden. We anticiperen actief op ontwikkelingen in onze omgeving en vragen van onze partners.
 • We stemmen onze aanpak voortdurend af op wat op dat moment het beste aansluit bij de vraag en de gewenste resultaten.

Welke stappen gaan we zetten om daar te komen?

 • We maken op strategisch en tactisch niveau keuzes wat we willen bereiken. We gaan sneller werken in de huidige processen, sturen op waarden en doelen en minder op activiteiten.
 • We gebruiken onze gestandaardiseerde werkprocessen, behalve als het werk onvoorspelbaar is. Dan programmeren we adaptief en in korte doorlooptijden.
 • We werken meer van buiten naar binnen om kansen te benutten. Binnen verruimen we onze kaders waar mogelijk, versimpelen we onze processen en stimuleren we onze medewerkers.
 • We investeren in het actief omgaan met veranderingen. We stimuleren medewerkers om ondernemend, organisatiesensitief en omgevingsbewust te zijn.
 • Nieuwe mogelijkheden, met name op data en IT-gebied, testen we zodra dat kan. Eerst klein, in korte pilots. Later groter, meer gericht op de daadwerkelijke toepassing.

Wat betekent wendbaarheid voor mij?

Wendbaarheid zit vooral in jezelf. Als het je lukt om kansen te realiseren, dan worden we daar allemaal beter van. Het hoeft niet per se groots en meeslepend te zijn. Vaak zit wendbaarheid ook in het kleine: niet meteen vertellen dat iets niet kan, maar meedenken hoe het wel zou kunnen. Gun ook je collega het succes van het realiseren van een kans.

Drones uitproberen

De ontwikkelingen op het gebied van smart mobility gaan zo snel, dat moeilijk te voorspellen is welk nieuw idee groot wordt. Dat vraagt om een andere werkwijze: leren door te doen, in korte pilots en tests, met een snelle evaluatie die breed wordt gedeeld. Met pilots voor het gebruik van drones heeft Rijkswaterstaat al ervaring opgedaan met een dergelijke aanpak. Eerst vlogen de drones alleen bij Concert at Sea, om de verkeerscentrale meer zicht te geven. Vervolgens hebben we ze ook ingezet bij patrouilles boven de Noordzee. Zo ontdekten we al doende hoe drones Rijkswaterstaat kunnen ondersteunen bij zijn taken.

Voorbeeld wendbaarheid

> Lees het interview