Inleiding

In het najaar van 2015 nam de Bestuursstaf/HRMO het initiatief om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers uit de HRMO-keten over de betekenis van Koers2020 en de specifieke bijdrage van de HRMO-keten. De trendanalyse RWS Next lag hieraan ten grondslag. Deze verkenning was een startpunt voor de Mens & Organisatie-strategie én voor de start van het werken met KR8. Dat deden we vanuit het besef dat het met de keten werken aan een nieuwe strategie alleen kan slagen als er een breed gedeeld en doorleefd beeld is van hetgeen waaraan de HRMO-keten bijdraagt, van de bijdrage die wordt geleverd en hoe dat in onderlinge samenhang gebeurt. Voor het project Sturen op doelen in de HRMO-keten hebben we de volgende doelen geformuleerd:

 • Het aanbrengen van focus op onze HRMO-doelen in de organisatie.
 • Het verbeteren van de communicatie tussen de verschillende lagen en organisatieonderdelen.
 • Besluitvorming over strategische onderwerpen op strategisch niveau, over tactische onderwerpen op tactisch niveau en over operationele onderwerpen op operationeel niveau. Het gesprek over doelen en middelen voeren we expliciet wél over de niveaus heen.

Om deze doelen te realiseren maken we gebruik van Strategy Deployment. Dat is een instrument uit KR8 dat problemen in één duidelijke overview zichtbaar maakt en waarmee je het gesprek over de juiste onderwerpen en problemen op het juiste niveau kunt voeren. De dialoog staat centraal. De mensen op de werkvloer kennen de problemen het best. Door het juiste gesprek te voeren op basis van feiten:

 • krijgen we meer grip op de productie;
 • houden we tijd over om problemen goed op te lossen;
 • kunnen we doelstellingen meetbaar realiseren.

De 4 belangrijkste principes van Strategy Deployment zorgen voor:

 1. Een gezamenlijke en eenduidige focus. Deze focus brengen we aan door gebruik te maken van de lean-categorisering:
 • Veiligheid en gezondheid: dit is een randvoorwaarde voor medewerkers.
 • Kwaliteit: we sturen op zo’n manier dat we in de HRMO-keten in één keer goed leveren.
 • Levering: we sturen op mijlpalen zodat we betrouwbaar zijn.
 • Kosten: we sturen op de kosten.
 1. Het helder beleggen van verantwoordelijkheden in de HRMO-keten op het niveau van de Bestuursstaf/HRMO, de Corporate Dienst en de organisatieonderdelen.
 2. Visuele sturingsinformatie op basis van feitelijke informatie (PDCA).
 3. Ondersteuning van het gesprek over de doelen en de stuurinformatie.

In de afgelopen maanden zijn we samen met vertegenwoordigers uit de HRMO-keten gestart met het formuleren van de strategische Rijkswaterstaat-doelen waaraan de HRMO-keten een bijdrage aan levert. Deze doelen hebben we vanuit de lean-categorisering opgesteld voor de banen Veiligheid en Kwaliteit.

HRM-doel Veiligheid

Onze medewerkers werken veilig en gezond bij het realiseren van de productieopgave van Rijkswaterstaat.

Subdoelen:

 • Onze medewerkers zijn vitaal: fysiek, mentaal en sociaal gezond. Er is geen vermijdbaar verzuim.
 • Ze werken in een veilig werkklimaat, waarin integer wordt gehandeld en waarin geen plaats is voor pestgedrag en ongewenste intimiteiten.
 • Ze werken op basis van gezamenlijke waarden en vertrouwen.
 • Bij Rijkswaterstaat gebeuren geen ongevallen onder eigen en direct aangestuurd personeel.

HRM-doelen Kwaliteit

 • Onze medewerkers zijn nu en in de toekomst gekwalificeerd voor de productieopgave van Rijkswaterstaat.
 • Ons personeelsbestand vormt een afspiegeling van de beroepsbevolking.
 • We spelen tijdig in op ontwikkelingen in de omgeving. We zijn wendbaar.
 • We werken samen met de markt en met andere overheden.
 • Onze managers doen aan Dienend Leiderschap.
 • Onze medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen werk (persoonlijk leiderschap).
 • Rijkswaterstaat is een aantrekkelijk werkgever.
 • Onze medewerkers zijn klantgericht.

De doelen voor de banen Levering en Kosten zijn een afgeleide van bovenstaande doelen. In een volgende fase beschrijven we de concrete bijdrage die we als HRMO-keten leveren. Ook beschrijven we de indicatoren op basis waarvan je kunt zien of we hierin slagen (targets).