We hebben Koers2020 vertaald naar een mens & Organisatie-strategie 2016-2020 én we hebben doelen gesteld voor de HRMO-keten op basis van input van medewerkers en managers. We houden hierbij rekening met de bestaande visies en strategieën en we stellen prioriteiten voor mens en organisatie. De doelen uit deze mens & organisatiestrategie gaan we, na vaststelling in het bestuur, verder operationaliseren en vertalen in een mens & organisatie-agenda 2016-2020. In deze jaarlijks op te stellen agenda is opgenomen welke doelstellingen de HRMO-keten oppakt in het komende jaar.

Hoe komen we tot een mens & organisatie-agenda?

  • Koers2020 schetst de richting voor de hele organisatie.
  • De mens & organisatie-strategie is de basis van de tactische doorvertaling van Koers2020 voor de HRMO-keten.
  • De mens & organisatie-agenda bevat een overzicht van de jaarlijkse prioriteiten en activiteiten.
  • We passen het instrument Strategy Deployment (Sturen op doelen) uit KR8 toe om de HRMO-doelen te vertalen naar operationele doelen (waarmee sturing eenvoudiger wordt).
  • In het vervolgproces zorgen we ervoor dat we de HRMO-doelstellingen uit Koers2020 goed verwoorden. Dat doen we met behulp van Strategy Deployment in Sturen op doelen in de HRMO-keten zodat er één bron is van waaruit we werken (zie ook bijlage 2).
  • De mens & organisatie-agenda bevat een prioritering met activiteiten. Uiteraard brengen we evenwicht aan in wat we nu al vastleggen in de agenda en waar we ruimte laten om de filosofie van Strategy Deployment toe te passen.
  • De HRMO-keten, een managementvertegenwoordiging en een medewerkersvertegenwoordiging zijn nauw betrokken bij het opstellen van de mens & organisatie-agenda. Samen bepalen we de prioriteiten en wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook geven we aan welke capaciteit (geld, middelen en menskracht) nodig is om de doelstellingen te realiseren.
  • We werken vraaggestuurd. Onderdelen die belang hebben bij het realiseren van bepaalde doelstellingen uit de mens & organisatiestrategie vervullen, waar mogelijk, een trekkende rol bij deze onderwerpen.