Het realiseren van de doelstellingen in deze strategie vergt veel inspanningen van medewerkers, managers en de HRMO-keten. Het is noodzakelijk dat we de HRMO-keten binnen Rijkswaterstaat blijven ontwikkelen. De afgelopen periode hebben we geïnvesteerd in een intensievere onderlinge samenwerking binnen de keten. Deze trend zetten we de komende jaren door: het werken over de grenzen van organisatieonderdelen heen en een intensievere samenwerking op het terrein van bedrijfsvoeringsvraagstukken. Denk hierbij aan de samenwerking tussen Financiën en HRMO (zeker als het gaat om de personeelsbudgetten, de capaciteitsplanning en de relatie met strategische personeelsplannen) en een verdere professionalisering op het terrein van ‘organisatie’. De keten is er ook om kennis en kunde in te brengen op het terrein van organisatievraagstukken. De ‘organisatiefunctie’ is behoorlijk versnipperd binnen onze organisatie. Ook ontbreekt er een duidelijke visie op. We geven de organisatiefunctie de komende jaren een ‘boost’ om ervoor te zorgen dat Rijkswaterstaat een wendbare én stabiele organisatie is.

De HRMO-keten werkt ten behoeve van het primaire proces op sommige terreinen aan samenwerkingen over de grenzen van Rijkswaterstaat heen. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, maar ook aan rijksbrede samenwerking. Naast de opgave aan de organisatiekant, is er voor de HRMO-keten een rol weggelegd bij de implementatie van gedrags- en cultuurveranderingen. Daarvoor is het nodig dat HRM(O)- adviseurs de juiste kennis tot hun beschikking hebben én toepassen. Vraaggestuurd werken en aansluiting zoeken bij thema’s en issues die bij de organisatieonderdelen spelen, is hierbij van belang. Een andere belangrijke ontwikkeling is het gebruik van Strategy Deployment, oftewel het sturen op doelen. Deze manier van werken vraagt samenwerking en sturing. Tenslotte denken we de komende periode na over hoe we de dienstverlening door de HRMO-keten zo goed mogelijk organiseren.

Om toekomstbestendig te zijn, is het belangrijk dat onze HRMO-professionals:

  • verder verzakelijken;
  • flexibel kunnen opereren;
  • zich proactief opstellen;
  • de werkzaamheden verbinden met het primaire proces;
  • de HRMO-aanpak onderbouwen met ‘harde’ gegevens (evidence based);
  • de relatie leggen met bedrijfsvoering in het algemeen en financiën in het bijzonder;
  • aandacht besteden aan de organisatie(ontwikkelings)kant; en
  • zich ontwikkelen tot een breed inzetbare organisatieadviseur.