Organisatiestructuur, ambities en taken

De Wet Milieubeheer stelt dat ontvangsten en afgiften van bedrijfsafval of gevaarlijk afval moeten worden gemeld bij de landelijke meldinstantie: het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).

Organisatiestructuur

Het LMA kent in 2016 de volgende organisatiestructuur:

Stichting LMA

 • Raad van toezicht
 • Bestuur
 • Directeur

Uitvoerende organisatie Rijkswaterstaat

 • Accountmanager
 • Meldkamer/helpdeskmedewerkers
 • ICT-medewerkers
 • Adviseurs

De Stichting legt verantwoording af aan het bestuur, dat bestaat uit 3 directeuren van omgevingsdiensten – de handhavende instanties op afvalgebied.
Per 1 januari 2017 verandert de organisatiestructuur van het LMA. Dan wordt Rijkswaterstaat de nieuwe landelijke meldinstantie. Voor gebruikers heeft deze wijziging geen gevolgen. De naam LMA blijft bestaan en de manier van melden blijft hetzelfde.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), het Inter Provinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het bestuur van het LMA en Rijkswaterstaat zijn het volgende overeengekomen:

 • Het LMA genereert en voorziet met name omgevingsdiensten (en in beperkte mate andere handhavingsinstanties) van informatie, zodat zij informatiegestuurd kunnen werken. Deze functie zou bij voorkeur bij een publiekrechtelijke uitvoeringsorganisatie moeten liggen.
 • Het is effectiever en efficiënter om de LMA-functie landelijk te beleggen. Dit komt onder meer door het grote aantal meldingsplichtige inrichtingen (ongeveer 1.600), de organisatie (qua mensen en middelen) die hiervoor moet worden opgetuigd en het feit dat de gegenereerde kennis regio-overstijgend is.
 • Rijkswaterstaat heeft ervaring met de uitvoering van het LMA tot tevredenheid van de klanten.
 • Handhavers in de uitvoering vinden het belangrijk dat het LMA, Bodem+, InfoMil en Uitvoering Afvalbeheer onder 1 dak zitten.

Ambities

Het LMA krijgt in 2017 – als Rijkswaterstaat de nieuwe landelijke meldinstantie wordt – te maken met een grote verandering. Daarom hebben we in 2016 onze ambities voor de komende jaren onder de loep genomen. Het resultaat: de meerjarenagenda 2017-2020, die de volgende speerpunten bevat:

 • Kwaliteit primaire proces op peil houden.
 • Voorbereidingen Omgevingswet.
 • Innoveren/aanpassen informatiesystemen.
 • Intensiveren contacten direct belanghebbenden.
 • Organisatieontwikkeling.

Kwaliteit primaire proces op peil houden
Het primaire proces van het LMA – melden, registreren en informatie beschikbaar stellen – moet blijven functioneren. Hierbij gaat het onder meer om het invoeren van ‘schriftelijke meldingen uitgifte van verwerkersnummers’, toegangsverlening tot het meldsysteem AMICE, beantwoording van helpdeskvragen, het beheer van de lijst van meldingsplichtige inrichtingen, niet-melders of onvolledige melders attenderen, functioneel beheer van AMICE en beheer van website het LMA.

Voorbereidingen Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de meldsystematiek en voor AMICE. De volgende ontwikkelingen – die we nader moeten onderzoeken – komen op ons af:

 • De meldsystematiek en AMICE zodanig aanpassen dat de gevolgen van de Omgevingswet ten opzichte van de huidige situatie minimaal zijn.
 • De Omgevingswet en de externe digitale ontwikkelingen als kans zien om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven verder te laten afnemen. En tegelijkertijd de informatiepositie van toezichthouders en handhavers verder te verbeteren (actueler en vollediger).


Innoveren/aanpassen informatiesystemen
Om het ‘hart’ van het LMA – het meldsysteem AMICE – vitaal te houden, voeren we projectmatige werkzaamheden uit. Voorbeelden zijn:

 • Datakwaliteit (standaardisatie), onder andere aansluiting op de basisregistraties NHR en BAG.
 • Ict-werkzaamheden, zodat AMICE goed blijft werken, waaronder effectief en efficiënt onderhoud en beheer.

Intensiveren contacten direct belanghebbenden
Het LMA levert een wezenlijke bijdrage aan de taakuitvoering van:

 • omgevingsdiensten;
 • meldingsplichtige partijen;
 • gemeenten en provincies;
 • het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Dit doen we niet alleen met ons standaard dienstenpakket, maar ook door het leveren van maatwerk en advies. Om nog beter invulling te geven aan deze rol intensiveert het LMA de contacten met deze direct belanghebbenden. Hiermee zetten we de koers voort die we de afgelopen jaren hebben ingezet. Zo willen we de omgevingsdiensten – in onze rol van ondersteunend ketenpartner – proactief inspireren en ondersteunen bij het op planmatige en gestructureerde wijze werk maken van informatiegestuurd toezicht en handhaving. Ook willen we – op grond van onze informatiepositie – onze bijdrage aan beleidsontwikkeling intensiveren.

Organisatieontwikkeling
De hiervoor genoemde speerpunten vragen specifieke kennis en competenties van onze medewerkers. Het gaat niet alleen om inhoudelijke kennis, maar ook om competenties op het gebied van ondernemerschap en relatiebeheer. Het LMA zet hier de komende jaren verder op in.

Taken

Het LMA heeft een signalerende – en dus geen handhavende – taak, die zich primair richt op de ondersteuning van handhavers en toezichthouders. Secundair richten we ons op de ondersteuning van melders bij de naleving van hun verplichtingen in het kader van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

De uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op afvalgebied ligt voornamelijk bij de omgevingsdiensten. De activiteiten van het LMA zijn gericht op:

 • Een snelle en efficiënte verwerking van meldgegevens met een zo hoog mogelijke kwaliteit (volledig, actueel, juist).
 • Het gebruiksvriendelijk beschikbaar stellen van meldgegevens en informatieproducten aan handhavers, toezichthouders en beleidsmakers. Hiermee bieden we hen gerichte ondersteuning bij hun toezicht- en handhavingstaken voor de afvalketen. Onze informatieproducten zijn niet alleen toegespitst op maatschappelijk relevante onderwerpen, maar richten zich ook op de borging van een veilige leefomgeving. Hierbij houden we rekening met de specifieke behoeften van de afnemers.

Het LMA is actief op 7 terreinen:

 1. We voorzien in een landelijk meld- en servicepunt afvalstoffen (meldpunt en basisadministratie).
 2. We bevorderen en ondersteunen informatiegestuurde handhaving.
 3. We stellen kennis over branches, ketens, regio’s en bedrijven ter beschikking.
 4. We voeren specialistische analyses uit van afvalbewegingen.
 5. We vervullen een expertrol voor de relevante afvalwet- en regelgeving op het gebied van meldsystematiek.
 6. We leiden professionals (toezichthouders en handhavers) op.
 7. We zijn een vraagbaak voor de praktijk.