Producten en diensten

In 2016 heeft het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) in samenwerking met de omgevingsdiensten 5 nieuwe hulpmiddelen (producten) ontwikkeld. Ook organiseerde het LMA trainingen voor toezichthouders van omgevingsdiensten.

Producten

Tactische Quickscan
De tactische quickscan geeft een overzicht van de inrichtingen die op basis van de meldgegevens voldoen aan een bepaald risicoprofiel. Het LMA heeft in nauwe samenwerking met de omgevingsdiensten risico-indicatoren opgesteld, zoals inrichtingen die aanzienlijk minder afvalstoffen ontvangen en/of afgeven dan in de jaren daarvoor, inrichtingen die veel afvalstoffen ontvangen maar weinig (afval)stoffen afgeven aan derden of inrichtingen die melden in AMICE en opvallend veel correcties doorvoeren. Aan deze bedrijven moeten we mogelijk meer aandacht besteden. Bijvoorbeeld door hen specifieke vragen te stellen.

Strategische Quickscan
De strategische quickscan maakt inzichtelijk aan welke afvalstoffen of branches in een bepaald werkgebied we extra aandacht moeten besteden. Dit geldt bijvoorbeeld voor afvalstromen die relatief veel of juist weinig in een bepaald werkgebied vrijkomen of worden verwerkt. De quickscan laat daarnaast zien welke afvalstoffen de laatste jaren een grote toe- of afname vertonen. Omdat de strategische quickscan ook ruimte biedt voor suggesties van medewerkers van omgevingsdiensten kan – op basis van de meldgegevens van het LMA én de praktijkervaring van deze medewerkers – een strategie worden bepaald voor de werkplannen van de omgevingsdiensten.

Risicoprofiel afvalproducent
Het risicoprofiel afvalproducent geeft inrichtingen inzicht in wat er – op een bepaalde inrichting – met afval is gebeurd. Deze informatie geeft inrichtingen een goede indicatie van hun bedrijfsprocessen en de potentiële milieurisico’s. Het risicoprofiel afvalproducent levert het volgende resultaat op:

 • inzicht in de bedrijfsprocessen van de afvalproducent;
 • inzicht in de ontwikkelingen voor afgegeven afvalstoffen;
 • overzicht van kritische vragen die kunnen worden voorgelegd aan de betreffende inrichting.

Brancheprofiel garagebedrijven
Eind 2016 hebben we het brancheprofiel garagebedrijven beschikbaar gesteld aan toezichthouders van omgevingsdiensten. Met dit brancheprofiel beschikken zij over gerichte informatie over wat ze bij een garage kunnen verwachten. En weten ze nog beter waar ze aandacht aan moet besteden. Resultaat van het brancheprofiel garagebedrijven:

 • overzicht van de afvalstoffen die normaal gesproken vrijkomen bij een garagebedrijf;
 • overzicht van kritische vragen die aan het garagebedrijf kunnen worden gesteld, met name over afvalstoffen die wel worden verwacht, maar niet in AMICE terugkomen;
 • een weergave van de uitzonderingen in de meldplicht (uit het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen) voor de garagebranche.

Risicoprofiel afvalverwerker
Het risicoprofiel afvalverwerker levert een overzicht op van wat er in AMICE te vinden is over een bepaalde afvalverwerker. Hierbij gaat het om verschillende overzichten. Bijvoorbeeld van wat voor afval er is ontvangen, van wat voor afval aan derden is afgegeven of van de manier waarop er wordt gemeld. Zijn de meldingen op tijd gedaan en/of zijn er veel fouten gemaakt bij het registreren in AMICE? Ook de meldgegevens van EVOA (ILT) en Bodem+ (Meldpunt Bodemkwaliteit) zijn onderdeel van het risicoprofiel afvalverwerkers.

Handhavers en informatiemakelaars kunnen ervoor kiezen om het risicoprofiel afvalverwerker volledig door het LMA op te laten stellen, inclusief een inhoudelijke analyse. Het is ook mogelijk om de analyse zelf uit te voeren. In dat geval kan op basis van de kennis van de afvalverwerker nog specifieker worden aangegeven waaraan aandacht moet worden besteed. Het resultaat van het risicoprofiel afvalverwerker:

 • overzicht van alle ontvangen en afgegeven afvalstoffen, inclusief het meldgedrag van de betreffende afvalverwerker;
 • een complete massabalans door samenvoeging van AMICE-gegevens, meldgegevens van EVOA (ILT) en meldgegevens van Bodem+ (Meldpunt Bodemkwaliteit);
 • een keuzemogelijkheid om de inhoudelijke analyse zelf te doen of door het LMA uit te laten voeren.

Trainingen

Het LMA verzorgt trainingen voor toezichthouders van omgevingsdiensten. De trainingen zijn gericht op beginners, gevorderden, specialisten en contactpersonen:

 • Beginners: wettelijke verplichtingen en AMICE.
 • Gevorderden: wettelijke verplichtingen en AMICE/Easyquery.
 • Specialisten: massabalans autodemontagebedrijven.
 • Specialisten: E-PRTR.
 • Contactpersonen: verwerkersnummers, signaleringen en mutaties.

Het programma van de training wordt altijd aangepast aan de wensen en achtergronden van de cursisten. Zo verzorgen we trainingen voor toezichthouders die zich bezighouden met bedrijven die zich van afvalstoffen ontdoen en voor toezichthouders die zich bezighouden met bedrijven die afvalstoffen verwerken. We kunnen ook inzoomen op specifieke afvalstoffen, zoals grond.

De trainingen zijn ondergebracht bij de OmgevingsAcademieNL en vinden plaats bij Rijkswaterstaat in Utrecht. Ook geven we regelmatig trainingen bij omgevingsdiensten, omdat het vaak gaat om meerdere deelnemers van dezelfde dienst. In 2016 hebben we 25 trainingen gegeven aan 20 omgevingsdiensten.