Projectactiviteiten

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) heeft in 2016 een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) en een Benchmark laten uitvoeren. Met de komst van de Omgevingswet wordt ook het Digitaal Stelsel Omgevevingswet (DSO) geïntroduceerd. Het LMA is hierbij nauw betrokken.

Klanttevredenheidsonderzoek

In september 2016 heeft Steda – in opdracht van het LMA – een online KTO uitgevoerd onder 3 groepen relaties van het LMA: meldingsplichtige inrichtingen, handhavers en managers van omgevingsdiensten. De respons is hoger dan in 2014 en ligt rond de 28 procent.

Meldingsplichtige inrichtingen
Meldingsplichtige inrichtingen zijn tevreden over het LMA, zo blijkt uit het onderzoek. Zij geven ons een cijfer 7,3; vergelijkbaar met het cijfer dat we in 2014 kregen. Melders geven aan het melden zelf als eenvoudig en gebruiksvriendelijk te ervaren. AMICE, als systeem, krijgt een 7,5. Wel is bijna een kwart van de melders kritisch over de helpdesk. Deze kritiek heeft vooral betrekking op de beperkte openingstijden. Een ander punt van kritiek is het verkrijgen van een account. Hierover oordeelt 35 procent met matig/slecht. De kritiek richt zich op de benodigde toegang tot e-herkenning. Deze moet worden aangevraagd bij andere partijen dan het LMA.

Handhavers
Handhavers zijn in vergelijking met 2010 (7,0) en in 2014 (7,4) een stuk positiever over het LMA. Zij geven ons gemiddeld een 7,5. Ruim 60 procent geeft het LMA zelfs meer dan een 8. Handhavers roemen het persoonlijke contact dat zij met de deskundige LMA-adviseurs hebben. Toch zijn er ook zaken die beter kunnen. Zo ervaren met name infrequente gebruikers het zoek- en gebruiksgemak van AMICE als lastig. Handhavers met een meer strategische focus zijn kritisch over de helpdesk. Die zou moeite hebben met het beantwoorden van sterk inhoudelijke vragen. Een ander belangrijk punt van kritiek richt zich op de verplichting om na enkele minuten inactiviteit opnieuw in te loggen in AMICE.

Managers van omgevingsdiensten
Managers van regionale uitvoeringsdiensten horen gemiddeld 1 tot 3 keer per maand iets over het LMA. Ze hebben een positief beeld over ons (cijfer: 7,5). Wel geven ze aan – voor het bepalen van hun behoeften en het bevorderen van een nauwere relatie – graag een periodiek gesprek te willen met het LMA.

Het LMA gaat in 2017 aan de slag met de verbeterpunten uit het KTO.

Benchmark

Wim Vos Advies heeft in 2016, in opdracht van het LMA, een benchmark uitgevoerd onder de omgevingsdiensten. Hoofddoel: het meten van de mate waarin de 29 omgevingsdiensten bij de uitvoering van hun taken gebruikmaken van de beschikbare meldgegevens en informatie uit AMICE. De benchmark bevat drie inhoudelijke thema’s:

  • Toelevering gegevens.
  • Kwaliteitsniveau gegevens.
  • Gebruik meldsysteem.

Toelevering gegevens
In 2015 hebben 1.457 bedrijven gezamenlijk ruim 1,6 miljoen goedgekeurde meldingen gedaan. Deze meldingen zijn onderverdeeld in de manier van aanleveren: via het webportaal (12 procent), via XML-berichten (88 procent) en via schriftelijk melden (minder dan 1 procent).

Kwaliteitsniveau gegevens
In 2015 zijn er ruim 86.000 meldingen afgekeurd, 6 procent van het totaal aantal meldingen. Dubbelmeldingen zijn verreweg de meest voorkomende reden voor afkeuring. In 2015 heeft het LMA in AMICE 163 mutaties aan bedrijfsnummers doorgevoerd. Het aantal meldingen dat we in 2015 hebben gewijzigd, komt neer op 28. Daarnaast hebben we 73 verzoeken van bedrijven ontvangen om de door hen gemelde gegevens aan te passen. Het LMA heeft in 2015 aan 969 bedrijven een herinneringsbrief gestuurd.

Gebruik meldsysteem
Op 1 januari 2015 beschikken ongeveer 650 toezichthouders/handhavers over een toegangsaccount voor AMICE. Bijna 550 hebben ten minste eenmaal ingelogd. In totaal hebben handhavers in 2015 ruim 11.000 keer ingelogd in AMICE; dat is gemiddeld twintig keer per handhaver. Daarnaast hebben ze bijna 200 maatwerkrapportages opgevraagd. 74 personen hebben een rapportage aangevraagd via Easyquery.

Resultaat benchmark
De aantallen meldingen, afgekeurde meldingen, doorgevoerde mutaties, bedrijven die een herinnering hebben ontvangen, actieve toezichthouders en het aantal opgevraagde rapportages zijn per omgevingsdienst in een tabel gezet. In 2017 bespreken we de grootste afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde met de omgevingsdiensten. Zo zorgen we ervoor dat de omgevingsdiensten van elkaar kunnen leren.

Informatiehuis Afval en Grondstoffen

Met de invoering van de Omgevingswet wordt ook het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geïntroduceerd, ook wel het Omgevingsloket genoemd. Het Omgevingsloket zorgt ervoor dat iedereen die met de Omgevingswet te maken heeft over alle benodigde informatie beschikt om de wet goed uit te voeren. Ook biedt het loket de partijen die de wet uitvoeren of er een beroep op doen ondersteuning bij hun interactie.

Informatiehuizen
Het Omgevingsloket gaat gebruikers van de benodigde informatie voorzien. De zogenoemde informatiehuizen worden een belangrijke leverancier van deze informatie. Zij leveren informatieproducten aan het Omgevingsloket. Deze producten bestaan uit informatie uit verschillende bronnen. Elk informatiehuis heeft een eigen thema. Denk aan water, lucht, geluid en bodem en ondergrond. In totaal komen er waarschijnlijk 10 informatiehuizen, waaronder een Informatiehuis Afval en Grondstoffen. Naar verwachting zal AMICE een belangrijke bron zijn voor dit informatiehuis.

Rol LMA
Rijkswaterstaat heeft 3 van de 10 informatiehuizen geheel of gedeeltelijk onder zijn hoede. Daaronder valt ook het Informatiehuis Afval en Grondstoffen. Omdat we voorzien dat AMICE hiervoor een belangrijke bron is, zijn we nauw betrokken bij de werkzaamheden rondom dit informatiehuis. Eind 2017 moeten er een businesscase en een ontwikkelopgave liggen, voor de informatiehuizen gezamenlijk, maar ook voor de informatiehuizen zelf.