Vooruitblik

Op 22 maart 2016 heeft de Eerste Kamer de Omgevingswet aangenomen. Met de inwerkingtreding van deze wet verdwijnt het begrip ‘inrichting’ deels of volledig. Dit heeft consequenties voor de meldplicht aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).

In 2017 starten we daarom een project waarin we onderzoeken welke gevolgen dit heeft voor de meldverplichtingen aan het LMA. Ook bepalen we hoe we met deze gevolgen moeten omgaan. Zijn er aanpassingen in regelgeving nodig? En welke oplossing doet het meest recht aan de wensen van het bedrijfsleven, de overheid en de transitie naar een circulaire economie?

Wat is het probleem?
Alleen aangewezen categorieën van inrichtingen moeten melden aan het LMA. In de Omgevingswet verdwijnt het begrip ‘inrichting’ deels of volledig en worden melding- en vergunningplicht gekoppeld aan het uitvoeren van milieubelastende activiteiten op een bepaalde locatie. Voor het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen heeft dit grote gevolgen. De consequentie kan zijn dat er veel meer (ook kleinschalige) locaties moeten gaan melden. Maar ook dat bestaande inrichtingen worden gesplitst in meerdere activiteiten/locaties, waardoor bepaalde activiteiten buiten de meldplicht komen te vallen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van de informatie in het meldsysteem AMICE.

Wat gaan we doen?
In 2017 starten we een project waarin we onderzoeken hoe het LMA moet omgaan met het verdwijnen van het begrip ‘inrichting’. Hiervoor doorlopen we de volgende stappen:

  • bepalen van de daadwerkelijke gevolgen;
  • onderzoeken welke ontwikkelingen er buiten het LMA spelen die van invloed kunnen zijn op de te kiezen oplossing;
  • bepalen van mogelijke oplossingsrichtingen;
  • kiezen van 1 voorkeursoplossing.

Het spreekt voor zich dat we in dit onderzoek iedereen betrekken die te maken heeft met de meld- en registratieverplichtingen. Hierbij gaat het niet alleen om het ministerie van IenM, toezichthouders en handhavers, maar ook om het bedrijfsleven (brancheverenigingen). We streven naar een breed gedragen oplossingsrichting.

We nemen hierbij een proactieve houding aan richting onze opdrachtgevers en omgevingsdiensten. Dit zal in 2017 zichtbaarder worden. Door de uitbreiding van het aantal medewerkers kan het LMA de toekomstige ontwikkelingen, zoals de komst van de Omgevingswet en de circulaire economie, zeker aan!