Terugblik 2018

2018 is een jaar geweest waarin het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) veel bezig is geweest met de toekomstige ontwikkelingen. Zoals de Circulaire Economie en de rol die hierin voor ons is weggelegd. Wat er van ons en de melders anders wordt verwacht dan voorheen rond de Implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Afval. En dan is er natuurlijk ook nog de komst van de Omgevingswet en het aanpassen van het Besluit Melden bedrijfs- en gevaarlijk afval. Over deze onderwerpen heeft veel afstemming plaatsgevonden met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en onze Stuurgroep.

Daarnaast zijn we ook bezig geweest met het Project Synergie van de Meldpunten. We hebben onderzocht of we met meldpunten die gelieerd zijn aan het LMA meer kunnen afstemmen: het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS),  het Meldpunt Bodemkwaliteit, de EVOA-gegevens van Inspectie Leefomgeving en Transport en het meldpunt Meststoffen. De synergie is er en in 2019 gaan we hier verder mee. Meer over dit project is te lezen in hoofdstuk 5.

Met onze producten en diensten hebben we ook weer stappen gezet. We hebben de Strategische Quickscan verder doorontwikkeld dankzij de input van de omgevingsdiensten. En bieden we nu meer trainingen op maat aan. Na het afronden van deze producten of trainingen zorgen we nu ook beter voor follow up met deze partners. Op deze manier verbeteren wij jaar op jaar onze dienstverlening.

In 2018 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de overstap naar een andere leverancier voor de hosting van AMICE. Hier heeft de melder geen last van gehad. De echte ‘digitale verhuizing’ vindt plaats in 2019 maar de basis hiervoor is in 2018 al gelegd.

Veel leesplezier toegewenst!