Taken, ambities en organisatiestructuur van het LMA

In de Wet Milieubeheer is verplicht gesteld dat het afstand doen of in ontvangst nemen van bedrijfsafval of gevaarlijk afval, gemeld moet worden bij de landelijke aangewezen meldinstantie. Sinds 2017 is Rijkswaterstaat door de Staatssecretaris aangewezen als de landelijke meldinstantie.

Taken

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) heeft een signalerende maar geen handhavende taak. Het LMA richt zich in de eerste plaats richt op het ondersteunen van handhavers en toezichthouders. Maar ook op het ondersteunen van melders bij de naleving van hun verplichtingen in het kader van het Besluit Melden.

De uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op afvalgebied is voornamelijk opgedragen aan de omgevingsdiensten. De activiteiten van het LMA zijn gericht op:

 1. Een snelle, efficiënte verwerking van meldgegevens met een zo hoog mogelijke kwaliteit (volledig, actueel, juist).
 2. Het gebruiksvriendelijk beschikbaar stellen van meldgegevens en informatieproducten aan handhavers, toezichthouders en beleidsmakers.
 3. Wij bieden gerichte ondersteuning bij het uitoefenen van toezicht en handhaving op de gehele afvalketen.
 4. De informatieproducten zijn toegespitst op maatschappelijk relevante onderwerpen en borging van een veilige leefomgeving. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke behoeften van afnemers.

Het LMA:

 • Voorziet in een landelijk meld- en servicepunt afvalstoffen (meldpunt en basisadministratie).
 • Bevordert en ondersteunt informatie gestuurde handhaving.
 • Stelt kennis over branches, ketens, regio’s en bedrijven ter beschikking.
 • Voert specialistische analyses van afvalbewegingen uit.
 • Is expert in voor de meldsystematiek relevante afval wet- en regelgeving.
 • Leidt professionals op (toezichthouders en handhavers).
 • Is vraagbaak voor de praktijk.

Ambities

Onze ambities voor 2018 borduurden voort op degene die in 2016 voor de komende jaren zijn bepaald. In 2018 lag de focus op de volgende punten:

De kwaliteit van het primaire proces op peil houden
Het is van belang dat het LMA het primaire proces van melden, registreren en informatie beschikbaar stellen goed blijft verzorgen. Hieronder wordt onder andere verstaan:

 • Het verlenen van toegang tot het meldsysteem AMICE.
 • Het beantwoorden van helpdeskvragen.
 • Beheer van de lijst meldingsplichtige inrichtingen.
 • Rappelleren van niet melders of onvolledige melders.
 • Het functioneel beheer van het systeem AMICE en de website.
 • Het invoeren van schriftelijke meldingen uitgifte van verwerkersnummers.

Synergie van de meldpunten
Door nieuwe ontwikkelingen als de Omgevingswet en het Digitaal Omgevingsstelsel is het LMA gaan onderzoeken of er meer synergie te vinden is met andere meldpunten ‘dichtbij huis’: het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS), Meldpunt Bodemkwaliteit, EVOA-gegevens van Inspectie Leefomgeving en Transport en het Meldpunt Meststoffen. De resultaten zijn te lezen in Hoofdstuk 5.

Nazorg en partners benaden
In 2017 is de stap gemaakt om meer de contacten aan te halen met de omgevingsdiensten, door de omgevingsdiensten te bezoeken. We hebben  de banden met het Vakberaad Toezicht en Handhaving versterkt. Door meer trainingen aan te bieden en uitwisseling van medewerkers tussen het LMA en de diensten te laten plaatsvinden is hier in 2018 is nog een stap in gezet. De nieuwe adviseurs, die in 2017 zijn aangenomen, zijn ingewerkt en hierdoor kunnen we nog beter onze diensten aanbieden. In 2018 hebben we dit gedaan door de ‘achterblijvers’ actief te benaderen voor trainingen en voor uitwisseling van medewerkers. Daarnaast hebben we meer geïnvesteerd in de nazorg. In 2017 is hier de eerste stap in gezet door nazorgsessies te houden met alle omgevingsdiensten om te kijken wat men heeft gehad aan onze Strategische Quickscan. Is het door de omgevingsdienst opgepakt, zijn er nog vragen of onduidelijkheden? Hier zijn we in 2018 mee verdergegaan.

Vervolgens is het ook van belang om naast de omgevingsdiensten de contacten met de partners te versterken: de VNG en het IPO. Zij zijn degenen die de planning bepalen voor de omgevingsdiensten. De accountmanager van het LMA gaat in 2019 contact zoeken met deze partners.

Organisatiestructuur

De uitvoerende organisatie, het LMA, legt verantwoording af aan de Stuurgroep LMA. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), IPO, VNG en als adviserend lid een directeur van de omgevingsdiensten.

De structuur van het LMA is als volgt opgebouwd

De Stuurgroep LMA. Hierin zitten de volgende partijen:

 • IenW
 • IPO
 • VNG
 • Adviserend lid omgevingsdiensten

De uitvoerende organisatie Rijkswaterstaat:

 • Directie Leefomgeving
 • Afdeling LOSA/LMA
  • Accountmanager
  • Meldkamer/helpdesk medewerkers
  • ICT medewerkers
  • Adviseurs

De 3 betalende partijen zijn in een convenant overeengekomen dat de opdracht van IenW, IPO en VNG in stand gehouden wordt via een opdracht van IenW aan Rijkswaterstaat voor het uitvoeren van de LMA-functie en het daartoe kwantitatief en kwalitatief op peil houden van de uitvoeringsorganisatie. Per jaar ontvangt Rijkswaterstaat 2,2 miljoen euro voor deze opdracht.