Dit artikel hoort bij: KRW jaarrapportage 2016

1. Samenvatting

Een goede ecologische waterkwaliteit is belangrijk. Daarom is sinds het jaar 2000 de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. De afspraken in de KRW moeten ervoor zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en ecologisch gezond is. Om deze doelen te bereiken, nemen de landen van de Europese Unie een groot aantal maatregelen. Niet alleen om de kwaliteit van de ‘eigen’ wateren op peil te brengen, maar ook om ervoor te zorgen dat andere landen geen last hebben van de verontreinigingen van
hun buurlanden.

De rol van Rijkswaterstaat bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water in Nederland

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van de KRW-maatregelen in het hoofdwatersysteem. De zeven regionale onderdelen van Rijkswaterstaat en WVL zijn daarbij verantwoordelijk voor de uitvoering van de afzonderlijke KRW-maatregelen. Deze maatregelen worden in drie tranches uitgevoerd: de eerste tranche maatregelen is inmiddels afgerond en liep van 2010-2015, de tweede tranche maatregelen loopt van 2016-2021 en de derde tranche maatregelen zal worden uitgevoerd in de periode 2022-2027. De coördinerend HID (cHID), samen met de HID PPO en ondersteund door het Landelijk Team KRW is binnen Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de programma regie. Deze jaarrapportage geeft een beeld van het geheel van de KRW activiteiten van Rijkswaterstaat in 2016.

Jaarrapportage 2016

In deze jaarrapportage legt Rijkswaterstaat in hoofdstuk 3 verantwoording af over 2016: we gaan in op de voortgang. Zo hebben we in 2016 nog twee (resterende) maatregelen uit de eerste tranche afgerond en zijn we gestart met de tweede tranche. Daarnaast kunt u lezen welke maatregelen Rijkswaterstaat vanuit de KRW voor de ecologische waterkwaliteit neemt, wat de planning is en hoe we hierover verantwoording afleggen.

Maar deze rapportage is veel meer dan een verantwoordingsdocument. In het hoofdstuk ‘Is goed, goed genoeg?’ stellen we onszelf een aantal wezenlijke vragen, gaan we in op de keuzes die Rijkswaterstaat maakt en werpen we een blik in de toekomst. Meekoppelen blijkt een belangrijke succesfactor. Tegelijkertijd blijven we de ontwikkelingen kritisch volgen, evalueren we de opgeleverde maatregelen en zoeken we naar verbeteringen.

Maatregelen tweede tranche per type maatregel

En wat zou een jaarrapportage zijn zonder aansprekende voorbeelden? U vindt er acht, stuk voor stuk pareltjes die laten zien dat Rijkswaterstaat – in nauwe samenwerking met betrokken partijen – werkt aan een robuust ecosysteem; aan aantrekkelijke natuur waarin mensen zich kunnen ontspannen, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. Daarmee schetst Rijkswaterstaat in deze jaarrapportage een rijk beeld van de diversiteit aan situaties die we in de diverse waterlichamen aantreffen, de soorten maatregelen die we nemen, de manier waarop er daarbij naar creatieve combinaties gezocht is en de complexiteit waarbinnen veel maatregelen tot stand komen. En van de resultaten die dat oplevert. Elk van de etalageprojecten vertelt daarin een eigen verhaal dat niet in cijfers is uit te drukken.

Ecologische waterkwaliteit: niet alleen omdat het moet

Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Deze maatregelen komen voort uit de Kaderrichtlijn Water, die bepaalt dat de wateren een goed leefgebied moeten vormen voor de planten en dieren die er thuishoren. Maar ecologische waterkwaliteit is niet alleen belangrijk omdat we hier vanwege de KRW aan moeten werken. Het is sowieso zaak om goed voor onze natuurlijke omgeving te zorgen en we dienen daarmee ook ons eigen belang. Schoon en gezond water verhoogt immers de kwaliteit van de leefomgeving. Het is prettiger wonen aan heldere sloten en meren, waarin veel leven is. En ook voor de kwaliteit van ons drinkwater is een goede ecologische waterkwaliteit heel belangrijk. Daarnaast biedt schoon en gezond water kansen voor recreatie. Je kunt er zwemmen zonder ziek te worden. Er zijn meer mogelijkheden voor snorkelaars en duikers, omdat het water helder is. En ook de sportvisserij profiteert van een goede ecologische waterkwaliteit. Niet alleen zwemmen er meer vissen in geulen, rivieren, kanalen en meren; ook de diversiteit neemt toe.

Ecologische waterkwaliteit in één oogopslag

Balans tussen water en mens