Foto Blikonderwater

Het programma KRW werkt aan duurzame oplossingen. Temperatuur is een sleutelfactor voor ecologisch herstel, waarbij warmtelozingen dat herstel in de weg staan. Door industriële restwarmte opnieuw te gebruiken, ontstaat een win-winsituatie. Daarbij is sprake van een verbetering van waterkwaliteit, ecologie èn duurzaam hergebruik van industriële restwarmte. De kansen en opbrengsten zijn groot, maar er zijn ook nog een aantal belemmeringen.Industriële lozingen van restwarmte naar het oppervlaktewater hebben een negatieve impact op de waterkwaliteit. Oppervlaktewater met een te hoge temperatuur heeft een verminderd ecologisch potentieel, doordat het water minder zuurstof bevat. Dit kan zorgen voor algenbloei en botulisme. In de Kaderrichtlijn Water (KRW) is afgesproken dat de temperatuur van oppervlaktewater maximaal 25 graden mag zijn.

Opwarming oppervlaktewater

Dit probleem wordt in de toekomst groter door de verwachte opwarming van het oppervlaktewater door klimaatverandering, met naar schatting 2 (2050) tot 4 (2100) graden. Rijkswaterstaat heeft Deltares en CE Delft gevraagd een verkenning uit te voeren naar het probleem van koelwaterlozingen en oplossingsrichtingen aan te geven voor duurzaam hergebruik van industriële restwarmte.

Restwarmte biedt naast een uitdaging ook een kans, zo stellen de onderzoekers.

Figuur toont de verschillende locaties in Nederland waarin, in verschillende mate, warmtelozing plaats vindt op rijkswateren
Locaties grootste warmtelozingen op Nederlands oppervlaktewater

Kansen

Restwarmte biedt naast een uitdaging ook een kans, zo stellen de onderzoekers. Industriële restwarmte is goed bruikbaar om via warmtenetten aan woonwijken te leveren. Hierdoor is er sprake van minder warmtelozingen en verbetert de waterkwaliteit. Daarnaast besparen bedrijven energie. Op papier zijn de mogelijkheden voor hergebruik van restwarmte groot. De Nederlandse industrie loost jaarlijks circa 250 Petajoule warmte naar de rijkswateren. Ongeveer 100 Petajoule per jaar is geschikt voor nuttig en duurzaam hergebruik. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van 1,5 miljoen huishoudens of met 10 procent van het gasverbruik van de Nederlandse industrie.

Rol van Rijkswaterstaat

Als vergunningverlener en beheerder van de rijkswateren kan Rijkswaterstaat een rol spelen in het proces om deze kansen te verzilveren. Dit kan door met regionale bedrijven, partners en overheden in gesprek te gaan en ze aan elkaar te verbinden. Samen met hen kunnen we kijken naar mogelijkheden voor reductie van warmtelozingen en duurzaam hergebruik van restwarmte. Verder is het belangrijk dat belemmeringen worden weggenomen. De mogelijkheden daarvoor zal Rijkswaterstaat samen met de beleidsministeries nader in beeld brengen.

Lees hier het uitgebreide artikel.