Leonard Osté is specialist op het gebied van waterkwaliteit. Hij is programmamanager ‘Systeembegrip: van stroomgebied tot kustwateren’ bij Deltares, maar heeft ook jarenlang bij Rijkswaterstaat gewerkt. Hoe staat het er volgens hem voor met de waterkwaliteit?

‘In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw hebben we in Nederland grote stappen gezet op het gebied van waterkwaliteit. We zijn begonnen met quick wins, bijvoorbeeld door waterzuivering. Nu zijn de moeilijke problemen overgebleven en vlakt de curve af. De laatste 10 jaar boeken we nog slechts lichte vooruitgang. De afgelopen 3 tot 4 jaar heeft de overheid waterkwaliteit wel weer sterker geagendeerd en de eigen ambities verhoogd. Lang stonden alleen de KRW-doelen voorop. Nu wil Rijkswaterstaat de ecologie van de grote wateren ook verbeteren in het kader van de Delta-aanpak Waterkwaliteit, een extra inspanning boven op de KRW.’

‘De grootste uitdaging vormen de nutriënten, zoals stikstof en fosfaat’

Grootste uitdaging

‘De grootste uitdaging vormen de nutriënten, zoals stikstof en fosfaat. Op dat vlak hebben we grote moeite om de KRW-doelen te halen. Dit heeft vooral te maken met het mestoverschot uit de landbouw. Gelukkig zijn er wel plannen voor verbetering, zoals het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Maar ik denk dat we nog beter moeten kijken naar de randvoorwaarden. Nederland is groot geworden in het ontwikkelen van intensieve landbouw. Daarom moeten we toe naar een kleinere, circulaire, maar zeer hoogwaardige, kennisintensieve landbouw, met minder verliezen naar bodem en water.’

We zien een steiger in het water van Nannewiid. Op de voorgrond zien we riet, op de achtergrond een bosrand.
Nannewijd in Oudehaske

‘Langdurige monitoring is belangrijk voor waterkwaliteit en ecologie’

Langdurig monitoren

‘Langdurige monitoring is belangrijk voor waterkwaliteit en ecologie. Daarnaast is het zaak de meetmethoden in de basis gelijk te houden. Zo kunnen we terugkijken én de toekomst voorspellen. Een goede ontwikkeling is dat er steeds meer specifieke meetnetten komen, bijvoorbeeld voor gewasbeschermingsmiddelen en mest. Dat is mooi, omdat deze meetnetten in stofkeuze, locatiekeuze en frequentie gericht zijn op oorzaak en gevolg.’

Lees hier het uitgebreide artikel.