Als beheerder van de rijkswateren voert Rijkswaterstaat een KRW-verbeterprogramma uit, dat bestaat uit ongeveer 600 maatregelen. Hiermee zorgen we voor een meer natuurlijke inrichting van rivieren, beken, meren en overgangs- en kustwateren. De KRW-maatregelen zijn onderverdeeld in een aantal typen: geulen, natuurvriendelijke oevers, wetlands, vispassages, overige inrichtingsmaatregelen, sanering, onderzoek en beheer.

KRW-verbeterprogramma

Rijkswaterstaat voert de KRW-maatregelen gefaseerd uit in 3 tranches van elk 6 jaar. De 1e tranche is gestart in 2010 en bestond uit ongeveer 250 maatregelen, waarvoor we € 266 miljoen hebben uitgegeven. De 2e tranche is gestart in 2016 en loopt tot eind 2021. Deze tranche omvat 242 maatregelen, met een budget van € 251 miljoen. Begin 2018 heeft Rijkswaterstaat decharge verleend gekregen voor de realisatie van de hele 1e tranche van het KRW-programma en in 2018 zijn we tevens gestart met de verkenning van de 3e tranche. De uitvoering loopt tot en met 2027. Voor de maatregelen in de 3e tranche is € 344 miljoen beschikbaar.

Bereikt in 2018

Eind 2018 is in totaal 30% van de maatregelen van de 2e tranche uitgevoerd. Van de overige maatregelen bevond 20% zich eind 2018 in de planvormingsfase en 50% in de uitvoeringsfase. In 2018 is van 7 maatregelen de planvorming afgerond en de uitvoering gestart. 33 maatregelen zijn in 2018 afgerond. Deze voortgangsresultaten zijn in lijn met de verwachtingen.

Van de 92 onderzoeken zijn er eind 2018 26 uitgevoerd. 57 waren in uitvoering en 7 zaten nog in de planfase. Van de 16 inrichtingen was er 1 uitgevoerd. 7 waren in uitvoering en 7 in planfase. De volledige 198.680 hectare beheer was in uitvoering. Dat zijn alle 122 kilometers. 235.266 van de 390.000 kubieke meter sanering was reeds uitgevoerd. De rest was nog in planfase. Bijna de helft van de totaal aantal kilometers NVO was eind 2018 nog in planfase. Ruim 40% was reeds uitgevoerd en 10% in uitvoering. Van de bijna 54 kilometer aan geulen was ruim 3 kilometer uitgevoerd, bijna 16 kilometer in uitvoering en 31 kilometer in de planfase. Bijna 60% van het hectare wetland was in uitvoering. De planfase en uitgevoerde fase besloegen beide 20%. Tot slot zijn bijna 20% van vispassages uitgevoerd. 45% was in uitvoering en 35% in de planfase.
Fase waarin de maatregelen binnen de 2e tranche zich bevinden per eind 2018

Voor de voorbereiding en realisatie van de KRW-maatregelen van de 2e tranche hebben we in 2018 in totaal € 16 miljoen uitgegeven – een relatief klein deel van het programmabudget. Dit komt doordat het grootste deel van het programmabudget is gereserveerd voor de realisatie van maatregelen die zich nu nog in de planfase bevinden. Het grootste deel van het projectbudget zal worden uitgegeven in de laatste 3 jaar van de 2e tranche.

Duurzaamheid, kennisontwikkeling en samenwerking

Het programma KRW heeft ook in 2018 gefungeerd als voorloperprogramma Duurzaamheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Duurzaamheid is concreter gemaakt in KRW-projecten, doordat er een aantal duurzame innovaties is gerealiseerd, zoals bankjes van gewaterd hout bij KRW-projecten en biohutten voor vissen bij steigers van overnachtingshavens. Om duurzame innovaties en ontwikkelde kennis breder te gebruiken in het KRW-programma wisselen we kennis uit. Dit doen we door middel van nieuwsbrieven, kennisbijeenkomsten en het ondersteunen van Communities of Practice (CoP’s). In 2018 hebben we kennisbijeenkomsten georganiseerd over het monitoren van effect en doelbereik van KRW-maatregelen en over beheer en onderhoud van die KRW-maatregelen.

De realisatie van de KRW doelen kunnen we als programma niet alleen, maar doen we in samenwerking met anderen. Intern gebeurde dat in 2018 door de samenwerking met verschillende aanpalende programma’s en extern hebben we een  goede samenwerking met de waterschappen, natuurbeherende organisaties, provincies en gemeenten. Gezamenlijk kunnen we de benodigde integrale aanpak waarmaken en afronding van het KRW-programma voor de einddatum van 22 december 2027 garanderen.

Lees hier het uitgebreide artikel.