Een goede ecologische waterkwaliteit levert een belangrijke bijdrage aan een duurzame leefomgeving. Daarom heeft het Europees Parlement in 2000 vastgesteld dat alle lidstaten de nodige maatregelen moeten nemen om een goede chemische en ecologische toestand te bereiken in alle Europese wateren. Dit is vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Rijkswaterstaat werkt net als regionale waterbeheerders aan de doelen van de KRW. Enerzijds is er het regulier werk, zoals het stellen van eisen aan lozingen via vergunningen. Anderzijds voert Rijkswaterstaat als beheerder van de rijkswateren  een KRW-verbeterprogramma uit in de periode 2010 tot en met 2027. Hiermee zorgen we voor een meer natuurlijke inrichting van rivieren, beken, meren en overgangs- en kustwateren. Dit verbeterprogramma  bestaat uit circa 600 maatregelen van verschillende typen:

•    inrichtingsmaatregelen (o.a. nevengeulen, natuurvriendelijke oevers, wetlands en vispassages);
•    beheer- en onderhoudsmaatregelen, waaronder ook vergunningverlening bij lozingen;
•    onderzoeksmaatregelen.

Voor het totale verbeterprogramma was 851 miljoen euro beschikbaar tot en met 2027. We voeren de maatregelen gefaseerd uit, in 3 tranches van steeds 6 jaar.

Jaarrapportage 2018

We zijn nu halverwege de 2e tranche. Deze tranche, die is gestart in 2016 en loopt tot eind 2021, omvat 242 maatregelen, met een budget van 251 miljoen euro. U leest in deze rapportage over de afgeronde maatregelen en welke er nog aan komen en we geven daarbij een financiële verantwoording. Dit is een sleuteljaar omdat begin 2018 decharge is verleend voor de 1e tranche en tevens is gestart met de verkenning van de 3e tranche. Als afsluiting van dit rapport vindt u de verantwoording.

Samen werken aan samenwerken

Eerst nemen we u graag mee de praktijk in. Deze rapportage is namelijk meer dan een verantwoordingsdocument. Dit jaar laten we zien dat de KRW maatregelen niet op zichzelf staan, maar ingebed worden in de omgeving. De 4 projectvoorbeelden in deze jaarrapportage tonen dat wij in nauwe samenwerking met allerlei partners werken aan een robuust ecosysteem, aan aantrekkelijke natuur waarin mensen zich kunnen ontspannen, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen.

Er komen 4 ‘boegbeelden’ aan het woord, personen die elk op hun eigen vakgebied gelden als autoriteit op het gebied van ecologische waterkwaliteit. Zo schetsen we in deze jaarrapportage een rijk beeld van de maatregelen die we nemen om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren, van de creativiteit die daarbij komt kijken en van de samenwerkingen die deze maatregelen naar een hoger plan tillen.

Daarnaast staan in deze rapportage de gevolgen van de nieuwe Omgevingswet voor het programma KRW centraal. Drie experts laten hun licht schijnen op dit belangrijke thema. Een tipje van de sluier: uiteraard moeten we ons voorbereiden op de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Maar de wet biedt ook kansen om beter lokaal maatwerk te leveren en om door middel van samenwerking te komen tot goede inbedding van KRW-maatregelen in de omgeving.

Lees hier het uitgebreide artikel.