Rijkswaterstaat wil professioneel inspelen op de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Onze ruim 9.300 medewerkers werken klantvriendelijk en vakkundig aan een leefbaar, veilig en bereikbaar Nederland. Om dit steeds beter te doen, wil Rijkswaterstaat anders werken én samenwerken. Ons motto voor de ontwikkeling van de Rijkswaterstaatorganisatie: ‘Buiten beter, binnen slagvaardig’.

De samenleving verandert steeds sneller en ingrijpender. Denk maar aan de klimaatverandering, de groeiende mobiliteit, de energietransitie, de digitalisering van de samenleving en de bevolkingsgroei. Bovendien nadert een groot deel van de infrastructuur in ons land het einde van de technische levensduur.

Al deze vraagstukken raken het werk van Rijkswaterstaat, direct of indirect. Daarmee komen we de komende jaren voor een steeds grotere en ingewikkeldere opgave te staan. Om daar goed op voorbereid te zijn, hebben we focuspunten benoemd, 6 thema’s waarin we op weg naar 2030 onze diensten en producten gaan ontwikkelen en innoveren. Deze thema's zijn: Verjongen, vernieuwen en verduurzamen van de infrastructuur, Duurzaamheid en leefomgeving, Data en informatievoorziening, Smart mobility, Omgevingswet en Samenwerking. Voor elk focuspunt hebben we in 2019 een concreet plan van aanpak gemaakt.

Samenwerking

Rijkswaterstaat is zich in 2019 meer en beter gaan focussen op ‘buiten’: de gebruiker, de politiek, het (lokale) bestuur, de samenleving en onze samenwerkingspartners. Samenwerking met deze partners is namelijk een belangrijke voorwaarde voor succes. Vooral de marksector heeft in 2019 veel aandacht gekregen. Aan het eind van het jaar hebben we een plan van aanpak gepresenteerd, waarmee we een transitie in gang willen zetten naar een vitale, innovatieve en duurzame markt. Samen met de infrasector. Sleutelbegrippen in dit plan zijn werken aan meer rendement, beter profiteren van nieuwe technieken, beter samenwerken en risico’s beter verdelen.

Nieuw leiderschap

Binnen Rijkswaterstaat staat werken aan een grotere slagvaardigheid hoog op onze strategische agenda. Intern staan we namelijk voor de opgave om het dagelijkse operationele werk draaiend te houden, dat werk te verbeteren en parallel daaraan essentiële innovaties in het werk door te voeren. Het management heeft een sleutelrol in dit veranderproces. Zij staat aan de lat om de focus op de buitenwereld te versterken en de samenwerking te verbeteren. Binnen de organisatie werkt het management aan een cultuur van eenheid en verbondenheid. Daarnaast werken onze managers mee aan een begrijpelijke sturing die medewerkers helpt om hun talenten, vakmanschap en aandacht optimaal te richten op de burger en de samenleving.

Evenwichtig personeelsbestand

Rijkswaterstaat bereidt zich ook voor op de vergrijzing van zijn personeelsbestand. Met het ‘Strategisch Personeelsplan Corporate’ zetten we op dit vlak 6 concrete maatregelen in. De ambitie om te komen tot een evenwichtigere personeelsopbouw heeft in 2019 zijn vruchten afgeworpen. Het doel om in 2020 15% jongere medewerkers (tot en met 35 jaar) in dienst te hebben, is eind 2019 voor het eerst behaald.

Expeditie RWS 2050

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en onzekerheden voor Rijkswaterstaat in de verre toekomst? Om ons ook daar goed op voor te bereiden, zijn we in 2019 gestart met Expeditie RWS2050. Dit is een verkenning naar een nieuwe strategie voor Rijkswaterstaat. In 2019 zijn hiervoor de eerste toekomstbeelden opgehaald.