“Tegenwoordig zeggen we: digitaal en duurzaam is het nieuwe normaal”, zegt Roeland Allewijn. “Tien jaar geleden was dat nog iets voor de verre toekomst, maar inmiddels zitten we er middenin. Binnen Rijkswaterstaat draait het allang niet meer alleen om asfalt en beton. Data en IT nemen een steeds belangrijker plek in binnen het uitvoeren van onze taken. Dat vraagt om een herbezinning op de manier waarop we ons werk uitvoeren en op de positie die we hebben in de keten.

Roeland duotoon
Roeland Allewijn, Chief Data Officer Rijkswaterstaat

Zijn we als organisatie klaar voor een duurzame en digitale toekomst? Wanneer we kijken naar vroeger, leren we dat databronnen en verschillende systemen goed aan elkaar gekoppeld zijn. Ook helderheid over wie de eigenaar is van de data, wie welke verantwoordelijkheden heeft en wat de kwaliteit is van de data die we nodig hebben, is een belangrijke voorwaarde. Om goed aan te kunnen sluiten op het ‘nieuwe normaal’ en ook voor de toekomst flexibel en wendbaar te zijn, hebben we een RWS-brede datastrategie ontwikkeld en een daaraan gekoppeld uitvoeringsplan opgesteld. In grote lijnen beantwoordt die strategie de vraag hoe we tijdig op nieuwe technologieën kunnen inspelen en wat dat van onze organisatie vraagt.

Uitdagingen systematisch en eenduidig oppakken

De ontwikkelingen en uitdagingen rond Floating Car Data laten goed zien hoe de wereld in korte tijd is veranderd. Én dat het nodig is om die uitdagingen systematisch en eenduidig op te pakken. Daarvoor ontwikkelen we – aansluitend op de RWS-brede datastrategie – de Roadmap Floating Car Data. Daarmee brengen we lijn in de manier waarop we met Floating Car Data omgaan.

Nieuwe verhoudingen

Anders dan lusdata zijn Floating Car Data niet van ons. We kopen die data in bij marktpartijen via het NDW en daarmee verandert het speelveld en ontstaat een nieuwe verhouding met de markt. Maar: waarvoor willen we die data eigenlijk gebruiken en welke data hebben we nodig voor welke toepassingen? En hoe gaan we zorgvuldig om met privacy? Want in zekere zin zijn we voor het gebruik van FCD uiteindelijk afhankelijk van de weggebruiker die wel of geen toestemming geeft voor het gebruik van zijn data. En hoe organiseren we op termijn de inkoop van FCD?

Waar ligt de grootste potentie voor veiligheid en doorstroming?

De keten verandert en dat brengt andere en nieuwe verantwoordelijkheden rond het eigenaarschap van die data met zich mee. Hoe waarborgen we dat we onder die nieuwe verhoudingen de regie houden op de uitvoering van onze kerntaken? En wat betekent dat voor onze organisatie en onze cultuur van werken?

Werk je ook aan FCD? Neem dan contact met ons op via smart.mobility@rws.nl.

In onze manier van omgaan met Floating Car data als alternatieve databron hebben we een veelheid aan losse initiatieven zien ontstaan. Waar ligt nu de grootste potentie voor een betere en veiliger doorstroming van het verkeer op onze wegen en hoe kunnen we daar nou zo efficiënt mogelijk gezamenlijk mee aan de slag?”

Lees verder: Wat doen andere wegbeheerders met Floating Car Data?