Voor het eerst is de aanbesteding van re-integratietrajecten rijksbreed in de markt gezet. Hiermee wil de rijksoverheid de kwaliteit van deze trajecten verder verbeteren en het aantal duurzame plaatsingen vergroten. De opdracht is gegund aan Fith ‘maatwerk naar werk’.

Re-integratietrajecten zijn een belangrijk middel bij het terugdringen van verzuim binnen de rijksoverheid en bij het vergroten van de inzetbaarheid van (voormalige) medewerkers. Binnen een re-integratietraject wordt in het zogeheten 2e en 3e spoor voor een medewerker gezocht naar een duurzame plaatsing buiten de rijksoverheid. De opdracht aan Fith betreft trajecten in het 2e spoor en 3e spoor en haalbaarheidsonderzoeken voor het 2e spoor. Het contract is ingegaan op 1 februari 2022 en kent een looptijd van 2 jaar, met de mogelijkheid om dit te verlengen tot maximaal 4 jaar.

Inkoopdienst Rijkswaterstaat

Deze aanbesteding is gedaan door het Inkoop Uitvoering Centrum Bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat (IUC BV). Dit gebeurde namens en samen met 4 deelnemende rijksonderdelen: Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR-P), Rijkswaterstaat en Belastingdienst. De inkoopdienst van Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de inkoop van de categorie ‘Duurzame Inzetbaarheid voor de Rijksoverheid’ en de strategie ‘HRM inkopen met sociale impact’.

Marktconsultatie

Belangrijk onderdeel van deze aanbesteding was de marktconsultatie, waar een groot aantal marktpartijen aan heeft deelgenomen. Hieruit kwam onder andere naar voren dat de deelnemende rijksonderdelen voorkeur hadden voor het aangaan van een raamovereenkomst met één of meerdere opdrachtnemers. Vanwege de doelstellingen van deze inkoopcategorie en omdat deze diensten niet eerder zijn aanbesteed, is gekozen voor een raamovereenkomst met 1 leverancier. Verder is input uit de marktconsultatie meegenomen bij het nader bepalen van de geschiktheidseisen.

Groeituin Social Return

Het concept Groeituin Social Return is onderdeel van deze aanbesteding. Na gunning dient de opdrachtnemer invulling te geven aan een Social Return-proeftuin, waarbij het realiseren van sociale impact centraal staat. Deze nog betrekkelijk nieuwe werkwijze biedt zowel opdrachtgever als opdrachtnemer meer ruimte voor maatwerk. Zo is het mogelijk om te experimenteren met vormvrijere toepassingsvarianten en/of bredere sociale doelstellingen. Deze innovatie helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om zich verder te ontwikkelen, met als doel de kans op een (duurzame) baan te vergroten.

Contractmanagement

Om de dienstverlening van Fith te kunnen monitoren, heeft het IUC BV Rijkswaterstaat het contractmanagement efficiënt ingericht. Zo wordt de kwaliteit van de dienstverlening gemeten op basis van een toetsplan, waarin onder meer managementinformatie en klanttevredenheidsonderzoeken onder de deelnemers en kandidaten binnen het contract zijn opgenomen.