Foto Tijdens de laatste fysieke meeting van Natuurlijk Veilig hebben we met een kornet de ondiepste kustzone onderzocht. Op de foto wordt de vangst bekeken en besproken. (Bron: Natuurlijk Veilig)

Natuurlijk Veilig bundelt de krachten. In 2016 sloten 11 partijen – Rijkswaterstaat, natuurorganisaties en drinkwaterbedrijven – een convenant. Dankzij de samenwerking, ook met onafhankelijke wetenschappers, levert het project meer op dan de som der delen. De partijen houden elkaar bij de les. Met elkaar boren ze een enorme kennisbron aan. De coproductie zorgt voor meer diepgang, nieuwe inspiratie en bevindingen die breed worden gedeeld.

Theo van de Gazelle, Rijkswaterstaat:
We zijn ook bezig met een transitie-pad voor de kustlijnzorg om het op de termijn klimaatneutraal en circulair te maken. Met zijn allen geven we invulling aan Natuurlijk Veilig kustbeheer in Nederland.

Hans Berkhuizen, Duinbehoud:
'Zandsuppleties zijn van belang om de duinen mee te kunnen laten groeien met de stijgende zeespiegel en bieden tegelijkertijd kansen voor dynamisch duinbeheer - een van onze grote wensen voor het beheer van de duinen -  om de natuur daar op een goede manier zich te laten ontwikkelen.'

Bas Bijl, Waddenvereniging:
'Door klimaatverandering en de bijbehorende zeespiegelstijging zal er in de toekomst sprake zijn van meer zandsuppleties. De focus die Rijkswaterstaat hierbij op de ecologie legt zal in een vervolg op het convenant Natuurlijk Veilig ook een plek moeten krijgen. Wij pleiten ervoor om onderzoeksresultaten mee te nemen in een flexibel suppletieprogramma.'

Marije Kuiper, Vogelbescherming:
'In onze visie wordt er niet alleen rekening gehouden met het voorkomen van schade aan vogels en hun leefgebieden maar kijken we ook hoe de opgave van kustveiligheid gecombineerd kan worden met opgaven op het gebied van herstel en versterking van de natuur. Zodat we voor kustvogels geen kans voorbij laten gaan.'

Maaike Veer & Luc Geelen, Waternet:
'Onze toekomstdroom: samen verder bouwen aan onze kust waarbij er ruimte is voor bewegend zand en de natuur in een dynamisch evenwicht is.'

Winnie de Winter, Stichting de Noordzee:
'Om in de komende jaren droge voeten te houden zijn er tonnen en tonnen zand nodig. Dit zand wordt gewonnen en gesuppleerd in de Noordzee waar het rijke bodemleven de effecten daarvan ondervindt. Stichting de Noordzee streeft samen met jullie naar een natuur inclusief beleid. Waar natuur, klimaatbestendigheid en veiligheid samen kunnen gaan.'

Albert Oost, Staatbosbeheer:
'De toekomst ziet er heel dynamisch uit. Wat je krijgt, is een overgang van een hele strak beheerde kust naar een hele dynamische kust. En daarbij kunnen landschappen terugkomen die we alleen nog kennen van de middeleeuwen of van de zeventiende eeuw. Dus dat wordt reuzespannend. De kust wordt gevarieerder, de duinen worden gevarieerder. En het landschap wordt daarmee ook een stuk waardevoller weer voor de natuur voor al die planten en dieren, duizenden en duizenden verschillende soorten die hier voorkomen. Dus dat wordt een heel verrassingspakket.'