Hieronder leest u meer over de stand van zaken rondom de beoordeling van de primaire waterkeringen en de beoordeling van de regionale rijkskeringen. Hoe ver zijn we nu en wat staat er de komende tijd nog op het programma?

Beoordeling primaire waterkeringen

Sinds 2019 loopt voor alle 52 primaire rijkskeringen een beoordelingsronde, waarin we de keringen beoordelen op waterveiligheid. Deze ronde loopt tot 1 juli 2022. 

Veiligheidsoordeel

Uit de beoordeling komt een veiligheidsoordeel. Hiermee bekijken we wat er moet gebeuren. Dat kan bijvoorbeeld een aangepast plan voor beheer en onderhoud zijn, een verandering van werkprocessen of versterkingsmaatregelen. Het veiligheidsoordeel is dus het uitgangspunt voor verdere acties.

Beoordeling rijkskeringen afgerond
Beoordelingen rijkskeringen gereed

Planning

We verwachten dat 44 van de 52 keringen eind 2021 zijn beoordeeld. De andere keringen volgen vóór 1 juli 2022. Zo kan de inspectie Leefomgeving en Transport uiterlijk 31 december 2022 een landelijk veiligheidsbeeld opstellen.

Het uitvoeringsprogramma met verbetermaatregelen is al begonnen in de koploperprojecten (zie verderop). Het loopt door tot alle primaire keringen uiterlijk 2050 aan de norm voldoen.

De grafiek hiernaast geeft de stand van zaken schematisch weer: 

Beoordeling regionale rijkskeringen

De beoordeling van de regionale keringen is in maart 2021 afgerond. Op dit moment werken we de resultaten van het veiligheidsoordeel verder uit. Dit leidt tot een landelijk verbeterprogramma voor de regionale keringen dat loopt tot uiterlijk 2032. 

Organisatie en uitvoering van de zorgplicht 

Rijkswaterstaat werkt hard aan de uitvoering van haar zorgplicht voor de primaire keringen. Uit de rapportage over 2020 blijkt een aantal verbeterpunten. Met verschillende afdelingen werken we hieraan. Het Programma Rijkskeringen helpt. 

Verbeterpunten

  • We kijken kritisch naar de verdeling van verantwoordelijkheden tijdens calamiteiten. We willen zeker weten dat de communicatie over en de uitvoering van activiteiten goed lopen. 
  • We stellen vast welke kennis we in huis hebben en welke we binnen moeten halen. Door bijvoorbeeld klimaatverandering en zeespiegelstijging kan het zijn dat we stormvloedkeringen vaker moeten sluiten. Daar slijten ze van en dat heeft gevolgen voor het onderhoud. Maar ook onze vaarwegen worden intensiever gebruikt door grotere schepen. Daardoor slaan grotere golven tegen de dijken aan. Deze ontwikkelingen vragen dat wij onze kennis up-to-date houden. Ook moeten we zorgen dat we kennis van collega’s die met pensioen gaan, vervangen.
  • Belangrijk voor de uitvoering van de zorgplicht is dat informatie goed vindbaar en up-to-date is. Denk aan de toestand en het functioneren van de waterkering, maar ook aan bijvoorbeeld vergunningen. We werken aan een landelijk assetmanagementsysteem en landelijke registratie van gegevens.