Slim Watermanagement is de natte equivalent van Beter Benutten bij droge infrastructuur. Door als waterbeheerders samen te werken aan beheermaatregelen wordt de veerkracht van het bestaande watersysteem beter gebruikt. Ook bij planuitwerkingen kan die aanpak een meerwaarde hebben, vertelt Pieter Beeldman van Rijkswaterstaat WNZ.

De capaciteit van het watersysteem in Nederland heeft zijn grenzen. De zoetwatervoorziening en het tegengaan van verzilting zijn opgaven die veel aandacht vergen. Waterschappen pompen nu zoetwaterstromen naar plaatsen waar dit nodig is. Tekorten en overschotten van water opvangen in extreem droge en natte periodes lukt nu, maar alleen door alle zeilen bij te zetten. ‘Als je elkaars mogelijkheden benut, kun je nog veel winst halen uit het bestaande systeem’, zegt Pieter Beeldman, projectleider bij Rijkswaterstaat en vanuit verschillende natte projecten betrokken bij Slim Watermanagement.

Gezamenlijke aanpak

Rijkswaterstaat werkt binnen Slim Watermanagement samen met de waterschappen, STOWA, Deltares en andere kennisinstellingen om de problemen binnen de 6 gevormde waterregio’s niet alleen binnen de regio, maar ook in groter verband aan te pakken. In de gezamenlijke aanpak van Slim Watermanagement benutten de waterbeheerders het totale watersysteem. Ze kijken daarbij over hun eigen beheergrenzen heen. Middels informatieschermen en redeneerlijnen worden data gedeeld en afspraken gemaakt over hoe te handelen in verschillende situaties. Rijkswaterstaat verzorgt hiervoor het landelijk programmamanagement.

‘Waterbeheerders zijn zich goed bewust van de noodzaak van samenwerking’, constateert Pieter. In zijn werk ziet hij goede resultaten, bijvoorbeeld bij het Kierbesluit in het Haringvliet. Met de principes van Slim Watermanagement lukt het om optimalisatie te vinden voor ecologie en garanties voor zoetwatervoorziening (zie volgend artikel: praktijkvoorbeeld Kierbesluit).

Wat is Slim Watermanagement?

Slim Watermanagement gaat over hoe waterbeheerders het huidige water(systeem) beter kunnen benutten door hun dagelijkse operationele samenwerking te verbeteren. Slim Watermanagement is een maatregel uit het uitvoeringsprogramma van het Deltaprogramma Zoetwater. Deze maatregel stopt eind 2021. Het Deltaprogramma Zoetwater brengt de lange termijn maatregelen en -ingrepen in het watersysteem in beeld.

Zoetwaterbuffer

Slim Watermanagement blijkt bijvoorbeeld goed te werken in het gebied van de Hollandsche IJssel en Lek, waar een zoetwaterbuffer is gecreëerd om verzilting tegen te gaan. Naast fysieke maatregelen om het water naar de juiste plek te geleiden, is de informatievoorziening verbeterd, waardoor beter onderling afgestemd kan worden. ‘Door deze maatregelen lukte het ons om bij de extreme droogte van 2018 op alle innamepunten zoetwater in te nemen’, vertelt Pieter. ‘Door de buffer in de Hollandsche IJssel bleef het hele gebied in Midden-Holland van water voorzien. Alle innamepunten konden hierdoor zoetwater blijven innemen, zonder dat de verzilting vanuit de Nieuwe Maas hierop invloed had. We zijn daar heel tevreden over.’

Meer informatie: pieter.beeldman@rws.nl 06 51 59 52 74