Structurele activiteiten

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voert een aantal structurele activiteiten uit. Zoals het verwerken van de meldgegevens, het beheren van het meldsysteem AMICE, het verzorgen van de communicatie naar de doelgroep en het afhandelen van rapportageverzoeken.

Meldkamer

In hoofdstuk 2 zijn de taken van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) uitgelegd. Een van de taken is het op snelle en efficiënte wijze verwerken van de meldgegevens. Dit gebeurt door de collega’s van de meldkamer. Zij nemen de meldingen in ontvangst, zoals het aanvragen van toegangsaccounts en verwerkersnummers en het afhandelen van helpdeskvragen.

Afhandeling aanvragen toegangsaccounts

Afhandeling aanvragen toegangsaccounts
202020212022
Melder364304324
Handhaver156152154
Overig747
Geweigerd162146151
Totaal689606636
Brontabel als csv (117 bytes)
Afhandeling aanvragen om een verwerkersnummer
202020212022
Toegekend90105127
Afgewezen9119
Totaal99116136
Brontabel als csv (76 bytes)
Aantal verwerkte meldingen
202020212022
Papier11.574737510120
XML1.689.8011.758.3481.711.901
Webformulier217.077237.811226.935
Totaal1.918.4522.003.5341.948.956

De informatie in het bovenstaande tabel laat een interessante ontwikkeling zien:

Het aantal aanvragen voor een verwerkersnummer blijft stijgen. Dat zou te maken kunnen hebben met de aangepaste reikwijdte van de meldplicht, in relatie tot gevaarlijke afvalstoffen, waardoor meer bedrijven meldingsplichtig zijn geworden. Ook merken wij dat toezichthouders en handhavers actiever zicht houden op de meldplicht en bedrijven aansporen een verwerkersnummer aan te vragen.

Totale afname: 1.240 euro

Brontabel als csv (154 bytes)
Aantal in AMICE opgevraagde standaardrapportages
202020212022
Handhaver30.60330.18931.050
Melder11.81612.60112.906
Overig0074
Totaal42.41942.79044.030

De informatie in het bovenstaande tabel laat een interessante ontwikkeling zien:

Het aantal in AMICE opgevraagde rapportages blijft ook een stijgende lijn vertonen. Zowel handhavers als melders maken veel gebruik van de mogelijkheid in AMICE rapportages op te vragen.

Totale afname: 54.578 euro

Brontabel als csv (122 bytes)

AMICE

De eerste negen maanden van 2022 heeft het ontwikkelteam van AMICE zijn handen vol gehad aan het project 20.01. Daarin werd AMICE aangepast zodat het aan verschillende nieuwe wettelijke verplichtingen voldoet, zoals de handelsregisterwet, aangepaste Kaderrichtlijn afvalstoffen en Omgevingswet. In dit jaarverslag leest u bij de projectactiviteiten daar meer over. De laatste drie maanden zijn voornamelijk besteed aan nazorg van dit project en de eerste stappen richting het verhogen van de stabiliteit van de applicatie.

Per 1 oktober 2022 heeft Delta als nieuwe IT-leverancier IBM opgevolgd. Het ontwikkelteam werkt ook met Delta volgens de scrum-methodiek in sprints van 3 weken.

Communicatie

Gedurende het jaar hebben wij op verschillende manieren contact met onze doelgroepen. Hieronder vallen onder andere de omgevingsdiensten en haar handhavingspartners, IPO, VNG en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Fysiek als het moet, digitaal als het kan
Voor het LMA was 2022 een jaar waar wij weer bewust het fysieke contact opzochten met onze doelgroep. Voor het aanhalen en versterken van de relaties is het gewoon goed om elkaar af en toe echt te zien en niet als kleine vierkantjes op een scherm. Door hier duidelijke keuzes in te maken en deze ook naar de doelgroep te communiceren hebben wij mooie resultaten kunnen bereiken.

Trainingen
De digitale trainingen hebben we in 2022 doorgezet. Vanwege de wisselende materie en afstand tussen de deelnemers was het op deze manier mogelijk om trainingen in te plannen en aan te bieden. Het ontbreken van de reisafstand als beperkende factor leverde ook dit jaar weer voordelen op met het aanbieden van trainingen en voorlichting.

Benchmark
Het is de derde keer dat de benchmark is uitgevoerd. Deze nieuwe meting is vooral bedoeld om te meten of de omgevingsdiensten nog meer dan de vorige keer gebruik hebben gemaakt van de gegevens uit AMICE. Hier kwamen onder andere de volgende conclusies uit naar voren.

  • Overweeg om een volgende benchmarkronde meer duiding aan de cijfers te geven door ‘het verhaal achter de cijfers’ toe te voegen.
  • Bied cursussen niet alleen landelijk aan, maar ook bij de omgevingsdiensten op kantoor, of in het provinciehuis.
  • Bespreek op welke manier het (toenemende) gebruik van bulkdata uit AMICE kan worden toegevoegd aan de benchmark. Dit om het daadwerkelijk gebruik van de gegevens uit AMICE in beeld te houden.

Met deze aanbevelingen gaan we in 2023 aan de slag.

LMA Contactdag
In oktober 2022 was het eindelijk weer een keer mogelijk om een fysieke LMA Contactdag te organiseren. In de mooie Oranjerie Doorn kwam een groot aantal collega’s van de omgevingsdiensten, provincies, inspecties en de politie bij elkaar. De inhoudelijke thema’s waren de uitdagingen van goed administratief toezicht in de provincie Zuid-Holland en het interbestuurlijk programma (IBP) versterking VTH-stelsel van IenW.

LMA Contactpersonendag
Eind november zijn we met een deel van de contactpersonen bij de omgevingsdiensten digitaal bijeengekomen om enkele zaken te bespreken. Het handhavings- en mutatieprotocol en de verwerkingsnummertrajecten kwamen stonden op de agenda. Hieruit kwamen enkele onderwerpen naar voren die in 2023 verder uitgewerkt gaan worden:

  • Rond het thema Circulaire Economie zullen wij met een aantal OD’s contact opnemen om in kaart te brengen waar er op dit moment al aan gewerkt wordt en waar hier de mogelijkheden liggen om elkaar te helpen.
  • Voor het onderwerp datakwaliteit zal er geïnventariseerd worden welke problemen de OD’s tegenaan lopen en wat het LMA kan doen om deze situatie te verbeteren.
  • Gericht op administratief toezicht loopt er ook weer een groot project. Welke fouten treden hier op, waardoor wordt dit veroorzaakt en wat is hier het laaghangend fruit.

In  het 2e kwartaal van 2023 zullen wij weer een LMA Contactpersonensessie organiseren om het deze thema’s met jullie te bespreken.

Rapportages

In 2022 heeft het LMA in totaal 195 rapportageverzoeken afgehandeld. Dat is een afname ten opzichte van 2021 (toen het er nog 245 waren). Met name omgevingsdiensten hebben in 2022 minder verzoeken ingediend bij het LMA. Dit valt gedeeltelijk te verklaren door het leveren van bulkdata door het LMA aan bepaalde omgevingsdiensten. Hierdoor is het voor hen niet meer nodig om deze verzoeken in te dienen.

De uitsplitsing hiervan leest u in de tabel hieronder.

Afgehandelde rapportageverzoeken

Afgehandelde rapportageverzoeken
BedrijfInspectieProvincie of gemeenteODTotaal
Maatwerk rapportages1411133169
Voorbereidingsrapportage304777
E-PRTR4949
Totaal63411378195
Brontabel als csv (167 bytes)

Doelgroep 2022

Zoals al aangegeven is er een afname van het aantal rapportageverzoeken van omgevingsdiensten. Ook inspectiediensten (Politie, ILT maar ook NVWA) hebben minder verzoeken ingediend dan het jaar daarvoor: 41 ten opzichte van 52 in 2021.
In 2022 heeft het LMA acht van de 12 provincies van Nederland van data voorzien voor analyses omtrent de transitie naar een circulaire economie.