De digitalisering en automatisering van de mobiliteit wordt steeds meer ‘buiten’ zichtbaar en voor de gebruiker merkbaar. De IenW-ambities op het terrein van (o.a.) Smart Mobility kunnen niet worden gerealiseerd zonder gebruik te maken van de mogelijkheden die digitalisering en automatisering bieden. Dat wordt ook onderstreept in het coalitieakkoord.

Ambitie RWS op Smart Mobility

Rijkswaterstaat, ondersteund vanuit beleid, ziet de kansen én risico’s rond de digitalisering en automatisering van mobiliteit en pakt deze actief op. We zetten in op de kansen die bijdragen aan onze eigen actuele opgaven en de kansen waarmee we als publieke dienstverlener bijdragen aan een toekomstbestendig verkeers- en mobiliteitssysteem op korte, middellange en lange termijn. Daarnaast beheersen we de risico’s die relevant zijn vanuit onze rol als verantwoordelijk verkeers- en assetmanager.

Doelstellingen en strategieën per kerntransitie

Kerntransitie automatisering van voer- en vaartuigen

Doel: We dragen bij aan veilige en beheerste introductie van (rij/vaar) hulpsystemen en automatisering in voer- & vaartuigen en passen infra (beperkt) aan.

Strategieën wegverkeer en scheepvaart:

 • We verhogen de verkeersveiligheid, doorstroming en duurzaamheid door veilig gebruik van ADAS respectievelijk automatisering aan boord en verantwoorde introductie van automatisch rijden en geautomatiseerd varen.
 • We voorkomen schade aan infrastructuur door gebruik van hulpsystemen.
 • We werken aan toekomstvaste, uniforme fysieke en digitale infrastructuur voor gemengd verkeer.
 • We dragen bij aan het verlagen van emissies door schone voer- en vaartuigen (elektrisch, waterstof, hybride).

Kerntransitie informatie en waarschuwingen in-car/ship

Doel: We vergroten veiligheid, doorstroming en leefbaarheid door informatie & waarschuwingen in-car/in-ship te bieden en passen assets en processen hierop aan.

Strategieën wegverkeer en scheepvaart:

 • We brengen informatie en waarschuwingen in-car/in-ship via publiek-private informatieketens en behalen hiermee het gewenste effect op het verkeer.
 • We zorgen voor een beheerste transitie/afbouw van assets en diensten zonder ongewenste risico’s en onnodige kosten.

Kerntransitie: multimodaal mobiliteitssysteem

Doel: We dragen bij aan integrale oplossingen in een multimodaal mobiliteitssysteem om hiermee het totale systeem beter en duurzamer te benutten.

Strategieën wegverkeer:

 • We ondersteunen de Hinderaanpak met Smart Mobility toepassingen.
 • We werken mee aan digitale én fysieke maatregelen om multimodaal reizen mogelijk te maken en maken het mobiliteitssysteem daarmee slimmer.
 • We beïnvloeden het gedrag van reizigers (slim reizen) door het bieden van goede reisinformatie.

Momenteel is ervoor gekozen om deze transitie niet uit te werken voor scheepvaart. Vanuit de capaciteit op het water om meer vervoer over te nemen, en daarmee de druk op het wegverkeer te ontlasten, zijn er wel allerlei programma’s en initiatieven, maar die vallen vooralsnog buiten de
scope van Smart Mobility.

Kerntransitie datagedreven werken

Doel: We intensiveren datagedreven werken in onze eigen RWS-hoofdprocessen en we leveren noodzakelijke informatie/data voor andere transities.

Strategieën wegverkeer en scheepvaart:

 • We benutten van nieuwe databronnen voor (scheepvaart)verkeersmanagement en assetmanagement.
 • We benutten AI om nieuwe databronnen en detectiemethoden maximaal uit te nutten.
 • We leveren van data aan derden tbv in-car en in-ship dienstverlening, hulpsystemen in voer- en vaartuigen en het integraal benutten van het multimodale mobiliteitssysteem.

Kerntransitie connectiviteit en data-uitwisseling

Doel: Groei in connectiviteit & data-uitwisseling om andere transities mogelijk te maken.

Strategieën wegverkeer en scheepvaart:

 • We bouwen het “vierde (digitale) netwerk” – van voldoende kwaliteit, kwantiteit, bandbreedte, snelheid, latency, beschikbaarheid.
 • We bouwen een datalandschap onder architectuur en in een veilige omgeving.