Rijkswaterstaat gaat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de slag met het pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijkswaterstaatgronden. Het pilotprogramma kent een doorlooptijd van 4 tot 5 jaar. Tijdens die periode worden 10 potentiële energieprojecten verkend én voorbereid. Daarna worden de locaties ter beschikking gesteld aan de markt.

Het doel van het pilotprogramma is te leren hoe energieprojecten op rijksgronden op een kosteneffectieve en vlotte manier kunnen worden gerealiseerd. Rijkswaterstaat is penvoerder van het programma, en voert het samen met het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland uit. Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, vindt dat de opdracht heel goed past in de rol van Rijkswaterstaat als brede uitvoeringsorganisatie in het fysieke domein. ‘Ook is het een mooi voorbeeld van de manier waarop wij samen met anderen invulling geven aan ons focuspunt duurzame leefomgeving.’

Locaties voor grootschalige energieopwekking

In het pilotprogramma zijn locaties aangewezen waar Rijkswaterstaat grootschalige energieopwekking door marktpartijen mogelijk wil maken. Daarbij gaat het in eerste instantie om zonne-energieopwekking op land en op water. Mogelijk komen daar later nog windenergie en andere opwektechnieken bij. Het pilotprogramma levert een bijdrage aan het onderzoek van de rijksoverheid naar mogelijkheden om rijksgronden ter beschikking te stellen voor het opwekken van hernieuwbare energie, dat deel uitmaakt van het voorstel voor de hoofdlijnen van het ontwerp-Klimaatakkoord (21 december 2018). Ook kan het programma een bijdrage leveren aan de doelstelling uit het SER Energieakkoord om in 2023 16% hernieuwbare energie op te wekken in Nederland, en het streven van het kabinet om 49% C02 te reduceren in 2030 ten opzichte van 1990.