De Marktvisie, het programma waarin Rijkswaterstaat, markt- en kennispartners samenwerken aan een vitale en duurzame sector, gaat een nieuwe fase in. De projectorganisatie houdt op te bestaan, maar het gedachtegoed en de manier van werken worden verder verankerd in de lijnorganisatie van Rijkswaterstaat.

Sinds de start in 2016 heeft het programma Marktvisie veel resultaten opgeleverd. Op veel projecten wordt gewerkt volgens de visie van de Marktvisie. Te denken valt aan de renovatie van de Nijkerkerbrug in het Project DOEN, de krib- en oeververlaging langs het Pannerdensch Kanaal en de ontwikkeling van ict voor de verkeerscentrales. Maar ook de maandelijkse Marktvisie-leerdagen, waarbij opdrachtgevers en opdrachtnemers samen opleidingen volgen, zijn het resultaat van het programma. Ook de markt heeft zelf programma’s uitgerold om op medewerkersniveau over de Marktvisie in gesprek te gaan.

Over naar de lijn

Eind januari 2019 is de huidige projectorganisatie ontbonden. Het werk wordt daarna definitief overdragen naar de lijn- en de projectorganisatie van Rijkswaterstaat. Daarmee verlegt Rijkswaterstaat de koers niet, zo benadrukt programmamanager Aline Arends: ‘Rijkswaterstaat neemt op dit gebied geen gas terug. De Marktvisie is goed ingebed binnen al onze inkopende organisatieonderdelen. De directeuren ademen de Marktvisie en ik zie genoeg projectmanagers binnen Rijkswaterstaat die er heel enthousiast over zijn.’

Breed gedragen

Arends ziet dat de Marktvisie breed wordt gedragen. ‘Alle betrokken organisaties zijn op hun eigen manier, passend bij de cultuur van de organisatie aan het werk gegaan om de Marktvisie te implementeren. Het is een morele overeenkomst dat we op die manier willen werken. Dat is ook van belang voor een gezond, duurzaam bedrijfsleven, waarbij je samen aan de gezamenlijke opgaven werkt, met trots en vakmanschap op een zakelijke en respectvolle manier.'

Brancheorganisaties

Vanuit het gedachtengoed van de Marktvisie zoekt Rijkswaterstaat ook de verdere samenwerking met brancheorganisaties. Zo hebben Techniek Nederland (voorheen Unteo-VNI) en Rijkswaterstaat afspraken gemaakt om samen op te trekken rond de grote maatschappelijke opgaven vernieuwing, verjonging en verduurzaming van de infrastructuur, duurzame leefomgeving, burgerparticipatie (Omgevingswet), smart mobility en digitalisering van de samenleving. Met het ondertekenen van een intentieverklaring hebben Techniek Nederland-voorzitter Doekle Terpstra en directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat de afspraken op 22 januari 2019 formeel bekrachtigd.