Taken, ambities en organisatiestructuur van het LMA

In de Wet Milieubeheer is verplicht gesteld dat het afstand doen of in ontvangst nemen van bedrijfsafval of gevaarlijk afval, gemeld moet worden bij de landelijke aangewezen meldinstantie. Sinds 2017 is Rijkswaterstaat door de Staatssecretaris aangewezen als de landelijke meldinstantie.

Taken

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) heeft een signalerende maar geen handhavende taak. Het LMA richt zich in de eerste plaats op het ondersteunen van handhavers en toezichthouders. Maar ook op het ondersteunen van melders bij de naleving van hun verplichtingen in het kader van het Besluit Melden.

De uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op afvalgebied is voornamelijk opgedragen aan de omgevingsdiensten. De activiteiten van het LMA zijn gericht op:

 1. Een snelle, efficiënte verwerking van meldgegevens met een zo hoog mogelijke kwaliteit (volledig, actueel, juist).
 2. Het gebruiksvriendelijk beschikbaar stellen van meldgegevens en informatieproducten aan handhavers, toezichthouders en beleidsmakers.
 3. Wij bieden gerichte ondersteuning bij het uitoefenen van toezicht en handhaving op de gehele afvalketen.
 4. De informatieproducten zijn toegespitst op maatschappelijk relevante onderwerpen en borging van een veilige leefomgeving. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke behoeften van afnemers.

Het LMA:

 • Voorziet in een landelijk meld- en servicepunt afvalstoffen (meldpunt en basisadministratie).
 • Bevordert en ondersteunt informatie gestuurde handhaving.
 • Stelt kennis over branches, ketens, regio’s en bedrijven ter beschikking.
 • Voert specialistische analyses van afvalbewegingen uit.
 • Is expert in voor de meldsystematiek relevante afval wet- en regelgeving.
 • Leidt professionals op (toezichthouders en handhavers).
 • Is vraagbaak voor de praktijk.

Ambities

De ambities van het LMA zijn vastgelegd in een meerjarenagenda. Deze agenda bepaalt onze ambities en speerpunten voor een periode van 5 jaar. De laatste meerjarenagenda is in 2016 vastgesteld. In 2019 lag de focus vooral op de volgende zaken:

De kwaliteit van het primaire proces op peil houden
Een goede kwaliteit van ons primaire proces is een randvoorwaarde voor de functionaliteit van AMICE. Zo zorgen wij ervoor dat onze gebruikers uit de voeten kunnen met de door ons verzamelde meldingen. Maar ook voor ons zelf zodat wij adviesproducten en -diensten met een hoge kwaliteit  kunnen leveren. Daarom is het belangrijk dat we het proces van melden, registreren en informatie beschikbaar stellen goed blijven verzorgen. Hieronder wordt onder andere verstaan:

 • Invoeren schriftelijke meldingen (inclusief technische controle).
 • Uitgifte verwerkersnummers en bedrijfsnummers.
 • Verlenen van toegang tot het meldsysteem AMICE (accounts/certificaten, autorisaties).
 • Verwerken correcties/ mutaties op meldingengegevens.
 • Beantwoorden helpdeskvragen en de afhandeling klachten.
 • Beheer van de lijst met meldingsplichtige inrichtingen (MPI’s).
 • Rappellering van niet-melders en niet-volledig melders.
 • Functioneel beheer AMICE en beheer van de website LMA .
 • Communicatie & voorlichting, waaronder klant tevredenheidonderzoeken.
 • Verlenen van ontheffing voor het gebruik van elektronische begeleidingsbrieven.
 • Afhandelen WOB-verzoeken.
 • Advies en ondersteuning aan handhavers, bijvoorbeeld via maatwerkrapportages.

Intensiveren contacten direct belanghebbenden
Het LMA heeft veel contacten met andere partijen. Zo werken we intensief samen met omgevingsdiensten, maar ook hun handhavingspartners zoals inspecties en politie. Ook komen we steeds meer in contact met diensten die een taak hebben in de transitie naar een circulaire economie. Denk daarbij aan het Rijk, de gemeenten, provincies en onderzoeksinstituten.

Wij zijn blijvend op zoek naar waar wij een toegevoegde waarde kunnen bieden. Wij hebben in 2019 onder andere het volgende bereikt:

 • In samenwerking met omgevingsdiensten, politie en inspectiediensten hebben we een tactische analyse e-waste uitgevoerd. Onze meldgegevens – en kennis daarover – bleken essentieel voor het succes van dit project. Ook in de toekomst blijven wij aan soortgelijke projecten deelnemen.
 • Verhoogde inzet op vraagstukken over de circulaire economie. De vraag naar onze meldgegevens op dit gebied wordt steeds groter. Daarom worden wij regelmatig benaderd met de vraag naar data en kennis. Zo hebben we in 2019 onder andere samengewerkt met PBL, het Rijk, provincies, gemeenten, CBR, onze collega’s van Afval en Circulair en de TU-Delft.

Aan de slag met een nieuwe meerjarenagenda
Zoals hierboven aangegeven, zijn onze ambities vastgelegd in een meerjarenagenda. De huidige meerarenagenda loopt eind 2020 af. Daarom zijn we in 2019 gestart met het maken van een nieuwe meerjarenagenda. Deze moet eind 2020 zijn vastgesteld door de Stuurgroep-LMA (zie organisatiestructuur hieronder). Het is niet onze verwachting dat onze ambities wezenlijk anders worden. We streven namelijk altijd naar een continue verbetering van onze producten en diensten. We merken dat de laatste jaren er steeds meer aandacht is voor de circulaire economie. We zijn ervan overtuigd dat het LMA een belangrijke bijdrage kan leveren aan (monitoring in) een circulaire economie. Daarom krijgt dit onderwerp in onze nieuwe meerjarenagenda een prominentere plaats.

Organisatiestructuur

De uitvoerende organisatie, het LMA, legt verantwoording af aan de Stuurgroep LMA. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), IPO, VNG en als adviserend lid een directeur van een omgevingsdienst.

De structuur van het LMA is als volgt opgebouwd
De Stuurgroep LMA. Hierin zitten de volgende partijen:

 • IenW
 • IPO
 • VNG
 • Adviserend lid omgevingsdiensten
 • Rijkswaterstaat als uitvoerder

De uitvoerende organisatie Rijkswaterstaat:

 • Directie Leefomgeving
 • Afdeling LOSA/LMA
  • Accountmanager
  • Meldkamer/helpdesk medewerkers
  • ICT medewerkers
  • Adviseurs

De 3 betalende partijen zijn in een convenant overeengekomen dat de opdracht van IenW, IPO en VNG in stand gehouden wordt. Dit loopt via een opdracht van IenW aan Rijkswaterstaat voor het uitvoeren van de LMA-functie en het daartoe kwantitatief en kwalitatief op peil houden van de uitvoeringsorganisatie. Per jaar ontvangt Rijkswaterstaat 2,2 miljoen euro voor deze opdracht.