Producten en diensten

Het LMA heeft in 2019 samen met meerdere omgevingsdiensten, ISZW en het LAVS, hard gewerkt aan een nieuw product: LAVS-LMA bulkdata over de asbestketen. In maart 2019 heeft het LMA een Strategische Quickscan opgeleverd voor alle omgevingsdiensten. In tegenstelling tot eerdere jaren, is er niet een rapportage met een analyse aangereikt, maar is er een dashboard ontwikkeld.

Producten

LAVS-LMA bulkdata
Het LMA heeft in 2019 samen met meerdere omgevingsdiensten, ISZW en het LAVS, hard gewerkt aan een nieuw product: LAVS-LMA bulkdata over de asbestketen. Tijdens een brainstormsessie met experts van de asbestketen van OD’s en ISZW is een lijst opgeleverd met risico-indicatoren. Deze risico-indicatoren komen direct voort uit een analyse van de meldgegevens van LAVS en LMA. Deze indicatoren maken het mogelijk om asbesttoezichthouders in het veld gericht aan te sturen om misstanden in de asbestketen te achterhalen.

Strategische Quickscan
In maart 2019 heeft het LMA een Strategische Quickscan opgeleverd voor alle omgevingsdiensten. In tegenstelling tot eerdere jaren, is er niet een rapportage met een analyse aangereikt, maar is er een dashboard ontwikkeld. Dit dashboard maakt het voor omgevingsdiensten mogelijk om zelf hun eigen werkgebied te analyseren. Zo kunnen zij zien bij welke afvalstromen er zich opvallende afwijkingen ten opzichte van de rest van Nederland voor doen. Ook wordt zichtbaar voor welke afvalstromen er sterke afnames of toenames waarneembaar zijn.

In 2018 en 2017 heeft het LMA de Strategische Quickscan opgesteld en voorzien van een analyse van de aangetroffen opvallende afwijkingen. De omgevingsdiensten hebben een verzoek ingediend om de analyses voortaan zelf te doen. Dit is een exponent van de toename van aandacht van omgevingsdiensten voor Informatie Gestuurde Handhaving.

Trainingen

In 2019 heeft het LMA verschillende trainingen aan medewerkers van inspectiediensten gegeven. In 2019 zijn door het LMA van de 25 ingeplande in totaal 19 trainingen bij de inspectiediensten verzorgd. Deze trainingen zijn voor verschillende doelgroepen gegeven. Te denken aan de inspecteurs van MKB-bedrijven, afvalbedrijven en industrie. Verder zijn er toegespitste trainingen gegeven voor data-analisten, informatiemakelaars en teamleiders.

Pilot trainingen op maat

Aanleiding en achtergrond
In de maanden oktober t/m november 2019 heeft het LMA in samenwerking met de Gelderse Omgevingsdiensten een op maat gemaakte training gegeven aan toezichthouders. Hierbij werd van tevoren gekeken naar de precieze informatiebehoefte bij de deelnemers. Bij deze trainingen waren de aangemelde inspecteurs verdeeld in groepen ‘beginners’ en ‘gevorderden’. Deze groepen bestonden uit toezichthouders van de 7 Gelderse Omgevingsdiensten. Het werkveld van deze inspecteurs bestaat uit milieu, bodem en asbest. Voor het thema milieu is tijdens de training extra aandacht besteedt aan de sectoren agrarisch, automotive, zorg en industrie. Voor de thema’s bodem en asbest is extra aandacht besteedt aan de verwijderingsketen. In totaal hebben er 80 medewerkers aan deze op maat trainingen deelgenomen. Bij deze pilot is gekozen voor een centrale trainingsplek. Door de trainingen niet bij de OD’s zelf te laten plaatsvinden ligt de aandacht volledig bij de cursus. Er is ook afgesproken dat de normale werkzaamheden voor de cursisten die dag op pauze staan.

Inhoud training
Bij de opzet van de training is er voor gekozen om (slechts) 2 niveaus te onderscheiden. In de praktijk zijn er grote verschillen in kennis, taak en ervaring met AMICE. Door de groepen relatief klein te houden, is persoonlijk contact/begeleiding beter mogelijk. De trainingen werden hierdoor effectiever en het gebruik van AMICE is daardoor toegenomen. De trainingen werden altijd door een duo van trainers (OD/LMA) gegeven. Hierdoor werd veel parate kennis van de trainers gebundeld en was de training meer op maat.

Ervaringen en leerpunten
Na afloop zijn alle cursisten gevraagd om een (digitale) review in te vullen. De op- en aanmerkingen zijn direct toegepast op de eerstvolgende training.De belangrijkste positieve en kritische punten van de evaluatie zijn:

Positieve punten

 • Het gezamenlijk verzorgen van een training blijkt zeer interactief en voorziet in de behoefte van de individuele cursisten. Door het afwisselen van de onderwerpen van de training sluit het goed aan bij de leerwensen van de cursisten. Bij het ‘oefenen’ in de database AMICE kan een instructeur zich bezig houden met het klassikaal gebruik van AMICE. De andere helpt cursisten bij het gebruik van AMICE. Dit heeft als voordeel dat iedereen meedoet en AMICE goed wordt gebruikt (Learning by doing).
 • Uit de review blijkt dat de nieuwe opzet van de training beter aansluiten bij de behoeften van de inspecteurs.

Knelpunten

 • Ondanks een voorselectie van inspecteurs, bleken de cursisten soms in heel verschillende domeinen te werken. Bij het uitwerken van casussen loop je dan het risico dat niet alle cursisten zijn ‘aangehaakt’. Dit geldt vooral voor inspecteurs die werken met de thema’s bodem en asbest.
 • De inspecteurs kwamen van verschillende omgevingsdiensten, ieder met zijn eigen bedrijfscultuur en werkprocedures.
 • Het kennisniveau van de cursisten bleek aanzienlijk te verschillen. Denk hierbij aan wet- en regelgeving, maar ook het gebruik van MS Excel.

Conclusie
Uit de evaluatie blijkt dat de trainingen meer effectief zijn wanneer de ze op basis van doelgroep worden organiseren:

 1. Regionale trainingen voor de doelgroepen MKB;
 2. Landelijke trainingen voor bodem, grond en asbest;
 3. Landelijke trainingen voor toezicht op afval inzamelaars/verwerkers;
 4. Landelijke trainingen voor beleidsmedewerkers/(data) analisten/informatiemakelaars

Door dit onderscheid te maken zal er meer begrip voor elkaars werk zijn en weet men elkaar achteraf beter te vinden.

Welke randvoorwaarden zijn er voor de toekomstige trainingen nodig?

 • Er wordt voldoende aandacht besteed aan de voorbereiding van een inspectie. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan Inspectie View milieu, LAVS, Bodem+, etc.
 • De instructie wordt niet binnen het gebouw van de Inspectiedienst gegeven. Dit voorkomt het ‘storen’ van de cursist.
 • Beide trainers beschikken over de gezamenlijke PowerPoint, hand-out etc. Hiermee wordt de continuïteit gewaarborgd.
 • De instructies, bijlagen en oefeningen worden na afloop naar de cursist verstuurd.
 • Iedere cursist heeft een werkend E-herkenning en account voor AMICE.
 • Cursisten werken uitsluitend met laptop of desktop voorzien van MS Office 2010 en oplader om te voorkomen dat apparatuur zonder stroom komt te zitten. Tablets bleken niet te voldoen.
 • Juridisch- en beleidskaders zoals LAP3, provinciaal en gemeentelijk beleid, Nationaal dreigingsbeeld en Wet VTH) worden in voldoende mate toegelicht.
 • De cursisten moeten bekend zijn met de definitie afval en de Euralcode systematiek.
 • Er is extra aandacht voor de uitzonderlingsbepaling van het Besluit Melden bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen.
 • Meer aandacht voor het gebruik van AMICE in relatie naar ketentoezicht.
 • Naast theorie ook oefenen aan de hand van casussen.
 • Het is bevorderlijk om cursisten vaker aan het woord te laten en/of aan het werk te zetten zodat zij kunnen zenden en de trainer(s) kunnen ontvangen. Dat geeft hen de mogelijkheid om de nieuwe lesstof op te nemen. Dit geeft variatie en levendigheid tijdens de instructie.