Vooruitblik

In het hoofdstuk projectactiviteiten is al genoemd dat het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) de komende tijd wordt geconfronteerd met een aantal nieuwe en of aangepaste wettelijke verplichtingen. Zo moet het LMA gebruik gaan maken van de basisregistraties en moeten de online diensten aan nieuwe wettelijke eisen voldoen. Ook worden het Besluit en de Regeling melden aangepast. Hierdoor zijn er wijzigingen nodig aan het meldsysteem AMICE, de informatievoorziening en de kaders waarbinnen het LMA werkt.

De behoefte aan dienstverlening op het gebied van de Circulaire Economie blijft stijgen. Dit is ook het geval bij een gezamenlijke aanpak bij het doen van tactische (handhavings-)analyses. Zaken die ook in 2020 voldoende aandacht van het LMA zullen krijgen.

Voldoen aan wettelijke eisen

In 2020 is het nodig een aantal projecten uit te voeren om ervoor te zorgen dat het LMA aan regelgeving voldoet. Het LMA moet aan de slag met een verplicht gebruik van de basisregistraties in 2021. Het LMA moet hiervoor het Nieuw Handelsregister (NHR) gaan gebruiken. Het gebruik van bedrijfsnummers in meldingen komt hierdoor te vervallen.

Ook moet het LMA gaan voldoen aan de Wet digitale overheid. De LMA-website en het meldsysteem AMICE moeten eind september 2020 voldoen aan een aantal nieuwe eisen. Het moet mogelijk zijn om een toegankelijkheidsverklaring op te nemen. Het LMA systemen moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen uit hoofdstuk 9 van de Europese Norm EN 301 549. Het LMA moet hiervoor de gebruikersinterface van de website en het meldsysteem aanpassen en voorzien van een toegankelijkheidsverklaring.

Wijziging Besluit en Regeling melden

De komende periode zijn er 2 momenten waarop het Besluit en de Regeling melden worden aangepast. Om te beginnen moet Nederland in juli 2020 wijzigingen in de Europese Kaderrichtlijn hebben ingevoerd. Voor de meldingen aan het LMA uit zicht dat – naar alle waarschijnlijkheid - in een toenemend aantal meldingen. Sommige uitzonderingen voor gevaarlijke afvalstoffen worden geschrapt. Alle bedrijven die zich beroepsmatig bezighouden met het nuttig toepassen of verwijderen van gevaarlijk afval moeten gaan melden. Ook moeten melders naar verwachting aangeven welke transporteur het afval naar de melder heeft gebracht. Door deze wijzigingen moet het LMA het meldsysteem AMICE en de (interne) procedures aanpassen.

Ook komt de implementatie van de Omgevingswet steeds dichterbij. Met de Omgevingswet verdwijnt het begrip ‘inrichting’. Omdat de meldplicht is gestoeld op dit begrip (alleen inrichtingen zijn meldingsplichtig) heeft dit gevolgen voor het Besluit en de Regeling melden. Het Besluit en de Regeling worden aangepast en de meldverplichtingen zullen worden gekoppeld aan milieubelastende activiteiten. Dat heeft gevolgen voor het meldsysteem AMICE, de informatievoorziening en de (interne) procedures bij het LMA.

Circulaire Economie

De behoefte aan ondersteuning in het kader van de Circulaire Economie stijgt. Hierdoor wordt vraag om data en kennis steeds groter. Het LMA is nu betrokken in projecten rondom de monitoring van de Circulaire Economie. Het LMA wordt vanaf 2020 zichtbaarder voor externe partijen.

Tactische analyses

Voor 2020 gaat het LMA verschillende (nieuwe) landelijke analyses ondersteunen. In 2019 is de pilot landelijke analyse E-Waste gestart. De resultaten werden begin 2020 gepresenteerd.

De opzet en uitvoering van deze analyse staat mogelijk model voor toekomstige analyses. Voor 2020 zijn er 3 landelijke analyses benoemd. Het LMA streeft ernaar in 2020 tenminste 5 landelijke analyses te ondersteunen.