Projectactiviteiten

In 2019 is het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) gestart met het project Synergie meldpunten om de samenwerking met andere meldpunten van Rijkswaterstaat op te zoeken. Verder heeft het LMA met de Politie, Gelderse Omgevingsdiensten en de DCMR een landelijke analyse E-waste uitgevoerd. De migratie van AMICE afgerond. En is het LMA begonnen met de voorbereidingen van komende projecten in 2020, zoals de verplichtstelling voor het gebruik van de basisregistratie.

Synergie meldpunten

Naar aanleiding van eerdere onderzoeken bestaat de wens van het LMA om nadrukkelijker samen te werken met andere meldpunten. Er is voor gekozen klein te beginnen en vervolgens uit te bereiden. Het LMA kan in veel gevallen beschikken over data van het meldpunt Bodemkwaliteit, dat ook bij Rijkswaterstaat is ondergebracht. Medio 2019 zijn daarnaast juridische belemmeringen weggenomen om meer gebruik te gaan maken van de gegevens uit het LAVS. In 2019 is in samenwerking met handhavende diensten (omgevingsdiensten en inspectiediensten) gesproken over hun behoefte aan informatie. Het LAVS en het LMA zetten in 2020 de samenwerking voort om producten en diensten te ontwikkelen waar in het werkveld behoefte aan is.

Pilotproject tactische analyse E-waste

In 2019 hebben de Politie, Gelderse Omgevingsdiensten, DCMR en het LMA gezamenlijk een landelijke analyse E-waste uitgevoerd. De opzet en uitvoering van deze analyse staat mogelijk model voor toekomstige analyses. Voor 2020 zijn er 3 landelijke analyses benoemd. Dit zijn asbest, bodem en E-Waste. Het RAA-team streeft ernaar in 2020 tenminste 5 landelijke analyses te ondersteunen.

Migratie AMICE

In 2019 zijn het technisch (applicatie-)beheer en hosting van AMICE bij Rijkswaterstaat ondergebracht. De hosting van AMICE vindt plaats bij het Rekencentrum van Rijkswaterstaat. Het applicatiebeheer van AMICE wordt volgens de voorwaarden van de overeenkomst RWS Applicatiediensten (RAD) gedaan door IBM. De migratie heeft gezorgd voor een andere werkwijze rondom onderhoud en beheer.

Voorbereiding projecten 2020-2021

In de periode 2020-2021 wordt het LMA geconfronteerd met een aantal nieuwe en of aangepaste wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld het verplicht gebruik van de basisregistraties, aanpassingen van het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. En wetgeving die eisen stelt aan de toegankelijkheid van online overheidsdiensten. In 2019 hebben we al voorbereidingen getroffen, zodat we in 2020 snel met deze projecten van start kunnen gaan. In de vooruitblik leest u meer over deze projecten.