Structurele activiteiten

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voert een aantal structurele activiteiten uit. Het verwerken van de meldgegevens; het beheren van het meldsysteem AMICE; het verzorgen van de communicatie naar de doelgroep; het afhandelen van rapportageverzoeken.

Meldkamer

In hoofdstuk 2 zijn de taken van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen uitgelegd. Een van de taken is het op snelle en efficiënte wijze verwerken van de meldgegevens. Dit gebeurt door de collega’s van de meldkamer. Zij nemen de meldingen in ontvangst, zoals het aanvragen van toegangsaccounts en verwerkersnummers en het afhandelen van helpdeskvragen.

Afhandeling aanvragen toegangsaccounts

Afhandeling aanvragen toegangsaccounts
201720182019
Melder213212267
Handhaver112179208
Overig226
Geweigerd9476145
Totaal421469626
Brontabel als csv (115 bytes)
Afhandeling aanvragen om een verwerkersnummer
201720182019
Toegekend737077
Afgewezen6714
Totaal797791
Brontabel als csv (72 bytes)
Aantal verwerktemeldingen
201720182019
Papier7.83410.37910.032
XML1.614.2331.663.4291.668.404
Webformulier211.818218.986213.789
Totaal1.833.8851.892.7941.892.225
Brontabel als csv (156 bytes)
Aantal in AMICE opgevraagde standaardrapportages
201720182019
Handhaver27.99226.28730.408
Melder10.15210.20311.718
Overig00152
Totaal38.14436.49042.278
Brontabel als csv (123 bytes)

In 2019 zijn er aanzienlijk meer toegangsaccounts aangevraagd in vergelijking tot 2018. In 2018 werd er 469 keer verzocht om toegang tot AMICE, in 2019 is dit toegenomen tot 626.

Ook het aantal aangevraagde verwerkersnummers (om ontvangen afvalstoffen in AMICE te kunnen melden) is in 2019 hoger dan het jaar daarvoor.

Voor het opstellen van standaardrapportages in AMICE is er bij het opvragen van rapportages door handhavers een sterke toename. In 2018 waren er 26.287 rapportages gedraaid in AMICE, in 2019 is dit toegenomen tot 30.408.

AMICE

2019 was voor AMICE en het beheerteam van AMICE een druk jaar. De focus lag daarbij op de migratie van de hosting van AMICE. AMICE is verhuisd naar een Rekencentrum van Rijkswaterstaat en aansluitend vond de migratie van het applicatiebeheer naar een nieuwe leverancier, IBM, plaats. Beide trajecten zijn in 2019 succesvol afgerond. Met de nieuwe applicatiebeheerder zijn vervolgens vele kleine verbeterpunten in AMICE aangepakt. Dit heeft geresulteerd in 3 succesvolle releases.

Incidenten en storingen
Het aantal verstoringen van AMICE in 2019 was hoger dan in 2018, 20 in 2019 en 12 in 2018. Belangrijkste reden voor deze toename is de migratie naar een nieuwe hosting partij en de aangepaste functionaliteit. Tijdens gebruik traden er incidenten op die tijdens testen niet naar boven kwamen. Van deze verstoringen zijn 6 met hoge prioriteit, 4 met medium prioriteit en 10 met lage prioriteit behandeld. Een verstoring heeft een hoge prioriteit zodra het meldproces verstoord wordt of AMICE onjuiste gegevens toont op rapportages of schermen. De incidenten met hoge prioriteit hadden betrekking op het niet beschikbaar zijn van AMICE (2) en het niet versturen van retourmails na meldingen (3).

Projecten
In 2019 is er een analyse uitgevoerd voor een grootschalige vernieuwing van de gebruikersinterface van AMICE en gebruikte onderliggende techniek. Beiden dateren van 2005 en zijn aan vernieuwing toe. In 2020 wordt dit project uitgevoerd waarna AMICE beschikbaar zal zijn in de huisstijl van Rijkswaterstaat. De onderliggende techniek zal weer voldoen aan de huidige maatstaven.

Ook is er in 2019 een bijdrage geleverd aan verkenningen betreft de ontwikkelingen van de wet- en regelgeving (gebruik basisregistratie, komst Omgevingswet, Europese kaderrichtlijn Afval, etc.). Deze leiden mogelijk tot aanpassingen in AMICE en worden in 2020 projectmatig opgepakt.

Communicatie

Op diverse manieren onderhouden wij het contact met onze doelgroepen. Hieronder vallen onder andere de omgevingsdiensten en haar handhavingspartners, IPO, VNG en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Landelijk Administratief Toezichthoudersoverleg (LAT)
Het LMA voert het voorzitterschap van het Landelijk Administratief Toezichthoudersoverleg (LAT). In 2019 zijn de vertegenwoordigers van de omgevingsdiensten en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 4 keer bijeen geweest. In dit overleg worden strategische, tactische en operationele zaken met betrekking tot administratief toezicht op het thema afval ‘gedeeld’ en afgestemd. De vertegenwoordigers in het LAT zijn de primaire aanspreekpunten voor het LMA.

Belangrijkste ontwikkelingen voor dit overleg zijn de uniformering van werkprocedures, ketentoezicht (circulaire economie) en toezicht en handhaving op basis van informatie.

Schakeldag
Elk jaar wordt door Rijkswaterstaat de landelijke Schakeldag georganiseerd. In 2019 heeft het LMA een lezing gegeven over de samenwerking met de DCMR en de Landelijke Politie. Deze samenwerking ging over een onderzoek over elektronisch afval. Hier werden de eerste uitkomsten gedeeld. Later in 2019 hebben we dit onderzoek afgerond.

LMA Contactdag
Eenmaal per jaar organiseert het LMA samen met vertegenwoordigers van alle omgevingsdiensten een LMA-contactdag. Op 10 oktober 2019 heeft dit in Amersfoort plaatsgevonden. Ruim 70 medewerkers van vrijwel alle omgevingsdiensten waren aanwezig. Tijdens de LMA-contactdag zijn er langs het thema samenwerking verschillende onderwerpen besproken. De tactische analyse e-waste, de Inspectieview tool van ILT en de circulaire economie stonden op het programma.

Werkgroep Informatiegestuurde HandhavingDe werkgroep Informatiegestuurde Handhaving (WIgH) bestaat uit omgevingsdiensten en de handhavingspartners. Denk aan de ILT, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Nationale Politie. Ook nemen bronhouders, zoals de Kamer van Koophandel deel aan dit overleg. Het LMA vervult bij deze werkgroep de rol van secretaris.

De werkgroep heeft als doel kennis en producten uit te wisselen op het vlak van informatiegestuurde handhaving: het inzetten van de handhavingscapaciteit daar waar dat nodig is. Ook fungeert de werkgroep als denktank en verstrekt het advies aan (ambtelijk) betrokken organisaties.

Bestuurlijk analistenoverleg
Tijdens het Bestuurlijk analistenoverleg wordt informatie uitgewisseld over interne- en lopende projecten en analysemethoden. Daarnaast pakt de werkgroep gezamenlijke- en landelijke projecten op. Het platform bestaat uit analisten van omgevingsdiensten, het LMA, ILT, Rijkswaterstaat en provincie Noord-Holland. Het LMA is voorzitter van dit overleg. In 2019 is er 1 keer een Bestuurlijk analistenoverleg geweest.

Werkgroep Ketentoezicht bodem, bagger en bouwstoffen
In 2019 heeft het LMA in samenwerking met de werkgroep Ketentoezicht Bodem, Bagger en Bouwstoffen een analyse uitgevoerd op de toepassing van Thermisch Gereinigde Grond (TGG). In deze analyse kwam naar voren dat er op een locatie in het Westen van Nederland met verontreinigingen TGG is toegepast waar het bevoegd gezag zich in eerste instantie niet goed van bewust was. Dergelijke analyses zal het LMA ook in de komende jaren uitvoeren.

Rapportages

In 2019 heeft het LMA in totaal 272 rapportageverzoeken afgehandeld. Dat is een daling van bijna 10% ten opzichte van 2018 (toen waren het er nog 301). Hieronder een uitsplitsing in een tabel.

Afgehandelde rapportageverzoeken

Afgehandelde rapportageverzoeken
RijlabelsBedrijfInspectieUniversiteitODTotaal
Maatwerk rapportages2244274142
Voorbereidingsrapportage38487
E-PRTR4343
Totaal65472158272
Brontabel als csv (166 bytes)

Meer dan de helft van het aantal verzoeken is binnen 2 weken afgehandeld. 10% van de aanvragen was binnen 1 dag afgehandeld.

Doelgroep 2019
Circa 58% van de rapportages die zijn opgeleverd, waren door een medewerker van een omgevingsdienst opgevraagd. Dit aandeel van omgevingsdiensten bij de rapportageverzoeken is vrijwel gelijk aan 2018 (toen was het 59%).

Voor Inspectiediensten (Politie, de ILT maar ook ACM) geldt dat er een afname is in het aantal aangevraagde rapportageverzoeken. In 2018 betrof het 55 verzoeken, in 2019 47.

Ook zijn er voor onderzoek naar Circulaire Economie enkele verzoeken van de TU Delft gedaan.

Type rapportages
Het aantal aangevraagde Voorbereidingsrapportages is in 2019 gedaald. In 2018 is dit product nog 109 keer aangevraagd, in 2019 ging het nog om 87 verzoeken.