Structurele activiteiten

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voert een aantal structurele activiteiten uit. Zoals het verwerken van de meldgegeven, het beheren van het meldsysteem AMICE, het verzorgen van de communicatie naar de doelgroep en het afhandelen van rapportageverzoeken.

Meldkamer

In hoofdstuk 2 zijn de taken van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) uitgelegd. Een van de taken is het op snelle en efficiënte wijze verwerken van de meldgegevens. Dit gebeurt door de collega’s van de meldkamer. Zij nemen de meldingen in ontvangst, zoals het aanvragen van toegangsaccounts en verwerkersnummers en het afhandelen van helpdeskvragen.

Afhandeling aanvragen toegangsaccounts

Afhandeling aanvragen toegangsaccounts
201820192020
Melder212267364
Handhaver179208156
Overig267
Geweigerd76145162
Totaal469626689
Brontabel als csv (116 bytes)
Afhandeling aanvragen om een verwerkersnummer
201820192020
Toegekend707790
Afgewezen7149
Totaal779199
Brontabel als csv (72 bytes)
Aantal verwerktemeldingen
201820192020
Papier10.37910.03211.574
XML1.663.4291.668.4041.689.801
Webformulier218.986213.789217.077
Totaal1.892.7941.892.2251.918.452
Brontabel als csv (157 bytes)
Aantal in AMICE opgevraagde standaardrapportages
201820192020
Handhaver26.28730.40830.603
Melder10.20311.71811.816
Overig01520
Totaal36.49042.27842.419
Brontabel als csv (123 bytes)

In 2020 heeft de stijging van het aantal aangevraagde verwerkersnummers die tussen 2018 en 2019 was vastgesteld, doorgezet. In 2020 zijn er bijna 100 verwerkersnummers aangevraagd. Ook het aantal aanvragen tot toegang tot AMICE is toegenomen, van 626 in 2019 naar 689 in 2020.

Het valt op dat er meer melders toegang tot AMICE hebben gevraagd. Waren dit er in 2019 nog 267, in 2020 betreft het er 364.

AMICE

2020 was voor AMICE en het beheerteam van AMICE een druk jaar. De focus lag daarbij op groot onderhoud aan de uitstraling van AMICE. Hieronder vallen een technische upgrade, het toepassen van de Rijkshuisstijl en het beter toegankelijk maken van AMICE conform de eisen van de Wet digitale overheid. De vernieuwde AMICE wordt in 2021 uitgerold. Daarnaast is er veel voorbereidend werk gedaan in het kader van het project ‘Implementatie wettelijke verplichtingen’. In 2021 gaan wij hiermee aan de slag.

Incidenten en storingen
Het aantal verstoringen van AMICE in 2020 was lager dan in 2019, 16 in 2020 en 20 in 2019. Van deze verstoringen is 4 met hoge prioriteit, 2 met medium prioriteit en 10 met lage prioriteit behandeld. Een verstoring heeft een hoge prioriteit wanneer het meldproces verstoort wordt of AMICE onjuiste gegevens toont op rapportages of schermen. De incidenten met hoge prioriteit hadden betrekking op het niet beschikbaar zijn van AMICE door netwerkstoring binnen RWS(3) en na het uitvoeren van een beveiligingsupdate op het platform van AMICE (3).

Communicatie

Op verschillende manieren onderhouden wij normaliter het contact met onze doelgroepen. Hieronder vallen onder andere de omgevingsdiensten en haar handhavingspartners, IPO, VNG en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Van fysiek naar digitaal
Begin 2020 zijn we enthousiast bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe de successen van 2019 konden uitbouwen. De thema’s van de afgelopen LMA Contactdag gingen we voortzetten en we wilden vooral veel de hort op. Helaas werd hier door COVID-19 een streep door gezet. Het thuiswerken vereiste van ons behoorlijk wat aanpassingsvermogen. Dit uitte zich in de eerste plaats door het schrappen van fysieke evenementen en het bezoeken van partners.

Trainingen
De grootste omslag zat in de trainingen die het LMA geeft. Normaliter geven we bij een omgevingsdienst een dag cursus voor de lokale handhavers. Nu dit niet kon was hebben wij van de situatie gebruik gemaakt om de trainingen specifieker aan te bieden. Normaliter was het niet praktisch om een gevorderde training van AMICE aan te bieden. Vaak maakte maar een handvol handhavers in Nederland gebruik van deze functionaliteiten in AMICE. Door digitale cursussen aan te bieden en dus reisafstand geen beperking meer was bood dit kansen. Op deze manier konden wij trainingen aanbieden voor collega’s uit het hele land, op een niveau dat voor hen passend was.

Ook was het een stuk efficiënter. Waar de LMA adviseurs voorheen 10 uur voor 12 deelnemers kwijt waren konden wij nu vaak in 1 á 2 uur een veelvoud (105 deelnemers) hiervan bereiken. Hierdoor kwam een hoop tijd vrij voor andere activiteiten.

Thema sessies
Omdat er in 2020 geen fysieke bijeenkomst georganiseerd kon worden heeft het LMA digitale thema sessies georganiseerd in plaats van de jaarlijkse LMA Contactdag. Geen afgebakend programma rond één thema zoals we dat op de LMA Contactdag gewend zijn maar verschillende thema’s verdeeld over enkele maanden. Onder andere de Branche-scan voor de zorg, Asbest en de Circulaire Economie kwamen als thema langs. De nauwere focus van deze thema sessies zorgde ervoor er dieper op het thema kon worden ingegaan en daardoor het niveau van de discussie omhoog ging. Op die manier hielden wij in deze thuiswerktijd ook contact met onze achterban.

LMA Contactpersonendag
De LMA Contactdag is ooit begonnen om onze contactpersonen van de omgevingsdiensten te ontmoeten en het een en ander met hen te bespreken. Gedurende de tijd is de doelgroep breder geworden en de thema’s ook. Daarom heeft het LMA-team in 2020 het doel van de contactdag onder de loep genomen en is er besloten om naast de jaarlijkse LMA Contactdag een LMA Contactpersonendag (in 2020 digitaal) te organiseren. Eind november hebben wij met een groot deel van deze contactpersonen samengezeten in een werksessie. Onder andere het aanpassen van het Handhavingsprotocol kwamen ter sprake.

Landelijk Administratief Toezichthoudersoverleg (LAT)
Het LMA voert het voorzitterschap van het Landelijk Administratief Toezichthoudersoverleg (LAT). In 2020 zijn de vertegenwoordigers van de omgevingsdiensten en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 2 keer bijeen geweest.

In dit overleg worden strategische, tactische en operationele zaken met betrekking tot administratief toezicht op het thema afval ‘gedeeld’ en afgestemd.

De vertegenwoordigers in het LAT zijn de primaire aanspreekpunten voor het LMA.

Belangrijkste ontwikkelingen voor dit overleg zijn de uniformering van werkprocedures, ketentoezicht (circulaire economie) en toezicht en handhaving op basis van informatie.

Werkgroep Ketentoezicht bodem, bagger en bouwstoffen
In 2020 is deze werkgroep 4 keer bijeen geweest. Daarnaast is er ook nog een themasessie geweest over Thermisch Gereinigde Grond (TGG). Dergelijke sessies en bijbehorende analyses gaat het LMA ook in de komende jaren uitvoeren.

Rapportages

In 2020 heeft het LMA in totaal 388 rapportageverzoeken afgehandeld. Dat is een toename van 43% ten opzichte van 2019 (toen het er nog 272 waren). Deze toename komt voor een deel door het thuiswerken van toezichthouders vanwege de corona-maatregelen. Met name in de eerste lockdown kwamen er relatief veel rapportageverzoeken van toezichthouders.

De uitsplitsing hiervan leest u in de tabel hieronder.

Afgehandelde rapportageverzoeken

Afgehandelde rapportageverzoeken
RijlabelsBedrijfInspectieProvincie of gemeenteODTotaal
Maatwerk rapportages334912111205
Voorbereidingsrapportage22120142
E-PRTR4141
Totaal747112231388
Brontabel als csv (181 bytes)

Doelgroep 2020
Circa 62% van de rapportages die zijn opgeleverd, waren door een medewerker van een omgevingsdienst opgevraagd. Voor Inspectiediensten (Politie, de ILT maar ook NVWA) geldt dat er een sterke toename is in het aantal aangevraagde rapportageverzoeken. In 2019 ging het om 47 verzoeken, in 2020 om 71.

In 2020 is het LMA ook 12 keer benaderd voor verzoeken van Provincies of Gemeenten om het aanleveren van meldgegevens. Alle verzoeken waren voor onderzoeken in het kader van de circulaire economie.