Projectactiviteiten

In 2020 is het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen gestart met twee nieuwe projecten. Zoals het vernieuwen van de gebruikersinterface van AMICE en het project 20.01 'Voldoen aan wettelijke verplichtingen'. 

Vernieuwen gebruikersinterface van AMICE / MVC project

In 2020 is het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) gestart met het vernieuwen van de gebruikersinterface van AMICE. Deze vernieuwing is hard nodig. Het huidige AMICE is inmiddels al 15 jaar oud en de gebruikte technieken waarmee de formulieren en schermen van AMICE zijn ontwikkeld zijn niet meer toekomstbestendig.

In de nieuwe interface wordt AMICE vormgegeven in de huisstijl van Rijkswaterstaat. Hiermee wordt ook een grote stap gezet in de toegankelijkheid van AMICE. Bovendien wordt voor de nieuwe gebruikersinterface gebruik gemaakt van de huidig geldende technieken. Hierdoor wordt dit deel van AMICE weer helemaal up-to-date.

Medio 2021 moet dit project klaar zijn.

Project 20.01

In 2020 is het project 20.01 ‘Voldoen aan wettelijke verplichtingen’ van start gegaan. In het plan van aanpak zijn de hieronder wijzigingen in onderlinge samenhang beschreven en is er een planning gemaakt voor de realisatie. In 2021 wordt alles voorbereid en gerealiseerd zodat in januari 2022 de overgangsfase kan ingaan.

Het gaat hierbij om de volgende wettelijke verplichtingen:

  • gebruik van basisregistraties;
  • implementatie van de Omgevingswet;
  • implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen;
  • implementatie van de Wet Digitale Overheid.

Het doel van het project is het aanpassen van de dienstverlening van het LMA zodat tijdig voldaan wordt aan de relevante wettelijke verplichtingen. Randvoorwaarden zijn dat de continuïteit van de dienstverlening van het LMA gedurende en na het project gewaarborgd is en dat voor gebruikers (melders en toezichthouders) de wijzigingen zo soepel mogelijk verlopen.

De wijzigingen worden gefaseerd uitgevoerd. Binnen deze fasering neemt de zogenaamde overgangsfase een belangrijke plaats in. In deze periode van 6 maanden, wordt zowel de huidige meldsystematiek als de nieuwe meldsystematiek ondersteunt.

Naast het voldoen aan wettelijke verplichtingen is een belangrijk voordeel van het project het uitfaseren van de LMA-wasstraat. In deze ‘wasstraat’ worden de NAW-gegevens van AMICE-bedrijfsnummers door software ontdubbeld en geïdentificeerd. Het werken met KvK nummers en een aansluiting met het Centraal Aansluitpunt komt hiervoor in de plaats.

Terugkijkend naar 2020 is door het projectteam vooral gewerkt aan het in kaart brengen van de benodigde wijzigingen en het beschrijven daarvan. Zo is voor het meldsysteem AMICE vastgesteld welke aanpassingen uitgevoerd moeten worden om de nieuwe meldsystematiek, nieuwe terminologieën en nieuwe toegankelijkheidsnormen te ondersteunen. In het Hoofdlijnendocument zijn de grote lijnen van het project uiteengezet.

Vanwege de aanpassingen in AMICE zijn ook de consequenties voor de administratieve organisatie vastgesteld. Er is bepaald welke juridische documenten aangepast moeten worden. Ook zijn de momenten en de vorm waarop gecommuniceerd moet worden bepaald.