Vooruitblik

In 2021 houden wij er rekening mee dat voor het overgrote deel van het jaar onze activiteiten zich binnen de kaders van de COVID-19 beperkingen plaatsvinden. Gelukkig bleek dit in 2020 een situatie waar het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) gewoon onder kon functioneren en in 2021 zal dat niet anders zijn.

Projecten lopen door: 2021 realisatie en afronding

In 2020 is hard gewerkt aan de volgende projecten die ook in 2021 nog lopen:

 • Herstructurering AMICE: AMICE moet weer gaan voldoen aan de huidige moderne programmeerstandaarden. Gelijktijdig wordt het AMICE in de rijkshuisstijl van Rijkswaterstaat vormgeven met daarin de geldende webrichtlijnen. Hoewel er grote stappen zijn gemaakt is het in 2020 nog niet afgerond. Dit project speelt ook in 2021 nog een rol.
 • Implementatie nieuwe wettelijke verplichtingen. Het LMA wordt de komende periode geconfronteerd met een aantal nieuwe en gewijzigde wettelijke verplichtingen. Zo is het Besluit melden aangepast naar aanleiding van wijzigingen in de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen. Ook moet het LMA gaan voldoen aan de Handelsregisterwet en de Wet digitale overheid. In 2020 is de analysefase voor dit project afgerond en in 2021 wordt gestart met de realisatie.

Betrokkenheid bij (beleids-)thema’s

In 2020 is het LMA betrokken geweest bij verschillende (beleids-)vraagstukken met een relatie tot het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en/of het werk van het LMA. De volgende thema’s kwamen aan bod:

 • zeer zorgwekkende stoffen (zzs), in overleg met het ministerie wordt het Besluit melden aangepast om meer grip te krijgen op zzs;
 • financiële zekerheid (in samenwerking met IPO);
 • afgifteplicht e-waste (in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Inspectie Leefomgeving en Transport en de collega’s van Afval en Circulair).

Ook in 2021 blijft het LMA nauw bij deze dossiers betrokken.

Positionering

Het LMA is nog niet bij alle partijen die er toe doen bekend als degelijke uitvoerder en beleidsadviseur op het gebied van registratie van afvalstromen. In de komende jaren gaat het LMA daarom meer aandacht besteden aan de positionering van het LMA. Zo kunnen wij onze rol als relevante ondersteuner voor de uitvoering van lokaal en landelijke beleid en als bron van kennis en informatie over afvalstromen beter pakken. Dit is zowel relevant voor handhaving, beleidsontwikkeling en uitvoering als voor het versterken van de circulaire economie. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de provincies, de gemeenten en de omgevingsdiensten. In 2021 komt dat als het volgt terug:

 • In het geplande klantentevredenheidsonderzoek wordt nadrukkelijk onderzocht hoe partijen naar het LMA kijken.
 • Er wordt aandacht besteed aan de beeldvorming over het LMA bij beleidsmakers van de ministeries van IenW, BZK en EZK.
 • Het LMA gaat meer samenhang aanbrengen in de communicatie uitingen. Website, trainingen, rapportages en uitingen op sociale media zullen meer samenhang krijgen en duidelijker worden neergezet als resultaat van de activiteiten van het LMA.

Verbetering dienstverlening

In 2021 blijven wij continue werken aan verbetering van de dienstverlening. Denk aan:

 • Het geautomatiseerd aanleveren van databestanden uit het meldsysteem AMICE aan de omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en/of andere organisaties die belast zijn met opsporing, toezicht en handhaving.
 • Afspraken maken met onze collega’s van Afval en Circulair over nauwere samenwerking. Betere ondersteuning op het gebied van de Circulaire Economie aan zowel het Rijk als de provincies en gemeenten.
 • Koppeling AMICE-LAVS. Hoewel nog niet duidelijk is wat dit voor het LMA betekent, wordt er rekening mee gehouden dat dit in 2021 een relevant thema wordt.

In 2019 is hiermee gestart en de teams hebben hier blijvend aandacht voor.