Producten en diensten

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) heeft in 2021 verschillende producten en diensten geleverd. Zo zijn er meerdere webinars gehouden. Het ging hier om informatiebijeenkomsten voor het bedrijfsleven, inspectiediensten (omgevingsdiensten, Politie en Landelijke inspectiediensten) gemeenten en provincies.

Producten en diensten

Strategische Quickscan

In deze analyse zijn de belangrijkste ontwikkelingen van vrijgekomen of ontvangen afvalstoffen op landelijk en regionaal niveau weergegeven. Er wordt ook melding gemaakt van opvallende ontwikkelingen met betrekking tot afgiftemeldingen (afval of grondstof die de keten verlaat). Verder zijn voor meerdere afvalstoffen, die vergelijkbare eigenschappen hebben, opvallende ontwikkelingen gepresenteerd. Naast de LMA data zijn o.b.v. EVOA-kennisgevingen opvallende trends van in- en uitvoer van afvalstoffen in de afgelopen jaren aangegeven. Hiervoor is data van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gebruikt. De monitor/signalen zijn o.a. besproken met medewerkers die inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor het Landelijk Afval beheerplan (LAP). Voor de omgevingsdiensten was de QuickScan een startpunt voor het programmeren van inspecties bij inzamel- en verwerkingsbedrijven. Verder kan het een basis bieden voor de programmering van ketentoezicht.

In 2021 heeft het LMA slechts één Strategische QuickScan opgeleverd aan de ILT en Politie. Aan de omgevingsdiensten is dit product niet geleverd.

Uit een evaluatie blijkt dat de Strategische QuickScan in het voorgaande jaar door de omgevingsdiensten onvoldoende is gebruikt voor het programmeren van inspecties. Hiervoor zijn twee oorzaken. Ten eerste heeft de Strategische QuickScan een verdere veredeling met andere data nodig om bruikbaar te zijn voor het o.b.v. risico’s inspecties te programmeren. Veel omgevingsdiensten hebben onvoldoende (analyse) capaciteit om dit individueel te doen. Ten tweede sluit de planning van de Strategische QuickScan onvoldoende aan bij de jaarlijkse werkplan cyclus van de omgevingsdiensten c.q. inspectiediensten.

Om deze twee punten te verbeteren, zijn afspraken gemaakt om in 2022 te starten met een landelijke analyse afval (Strategische QuickScan 2.0). Dit analyse project wordt in samenwerking met ILT opgezet.

Tactische analyses
In 2021 heeft het LMA zowel inhoudelijke kennis als data aangeleverd voor het uitvoeren van tactische analyses. De meest in het oog springende onderwerpen zijn de asbest-verwijderingsketen (AMICE en LAVS) en de analyse rond grondstromen (AMICE en Bodemplus).

Trainingen
COVID-19 heeft een grote invloed gehad op de manier waarop het LMA zich manifesteert richting toezichthouders, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, gemeenten en provincies. In april 2021 is er gestart met de opzet van digitale trainingen voor toezichthouders om inzichtelijk te maken hoe zij zelfstandig in AMICE zaken kunnen opzoeken. Bij de eerste training waren er meer dan 100 deelnemers aanwezig. Later in het jaar zijn er nog kleinschaligere trainingen georganiseerd die ook allemaal digitaal verliepen.

Webinars
In juni 2021 heeft het LMA voor het bedrijfsleven en de toezichthouders een webinar georganiseerd. Deelnemers kregen een toelichting op de wijziging van het Besluit Melden, bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen. Ook werd hen hier verteld wat er, in verband met het voldoen aan de Handelsregisterwet, op termijn allemaal gaat veranderen voor de meldingen bij het LMA. Tijdens deze webinars was er veel interactie tussen de deelnemers en de aanwezigen van het LMA wat goede inhoudelijke discussies opleverde.

In september 2021 heeft het LMA een webinar georganiseerd in samenwerking met gemeente Amsterdam en de TU Delft. Het doel hiervan was om inzichtelijk te maken wat de meerwaarde kan zijn van het gebruik van de meldgegevens van het LMA voor het bereiken van een circulaire economie. Dit was met name gericht op de provincies en gemeenten. De meldgegevens van het LMA laten tenslotte zien welke stromen wel en welke stromen nog niet circulair zijn. Dit is directe sturingsinformatie voor provincies en gemeenten. Ook deze bijeenkomst was erg goed bezocht.